Projektas                                                                 

 

 

vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m.              Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo
11 straipsnio 12 ir 13 punktais bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos
(toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2020 m.           d. pažymą
Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus, patvirtintus Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu
Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatai):

1.  Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

10. Dalyviai tarpusavyje konkuruoja teikdami pasiūlymus pageidaujamam kainos priedui (Eur/MWh). Maksimalus galimas kainos priedas gali būti nurodytas toks, kokį Taryba nutarimu patvirtino konkrečiam aukcionui, kiti pasiūlymai turi būti teikiami 0,05 Eur/MWh kainos priedo žingsnio tikslumu (0,05 Eur tikslumu). Mažiausias pasiūlytas kainos priedo dydis gali būti lygus nuliui. Tuo atveju, kai Dalyvio pasiūlytas pageidaujamo kainos priedo dydis viršija aukciono sąlygų apraše nustatytą didžiausią galimą dydį arba yra pateiktas ne 0,05 euro tikslumu, toks pasiūlymas laikomas negaliojančiu, o Dalyvis neįtraukiamas į Dalyvių pateiktų pasiūlymų dėl kainos priedo eilę.“

2.  Pakeisti 25 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

25. Taryba Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame tvarkaraštyje nustatytomis dienomis paskelbia informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną Tarybos interneto svetainėje. Skelbiant informaciją apie planuojamą organizuoti aukcioną turi būti nurodyta:“

3.  Pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

27.   Taryba ne vėliau kaip iki informacijos apie planuojamą organizuoti aukcioną paskelbimo dienos parengia ir nutarimu patvirtina aukciono sąlygų aprašą.“

4.  Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

35. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti aukcione, vienu metu atskiruose vokuose pateikia aukciono dokumentus ir 5 priede nustatytos formos pasiūlymą dėl kainos priedo.“

5.  Pakeisti 51 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

51. Dalyviai privalo elgtis sąžiningai ir nepažeisti sąžiningos konkurencijos principų, teikti teisingą ir neklaidinančią informaciją. Dalyviams draudžiama atlikti veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją. Tarybai nustačius galimų sąžiningos konkurencijos pažeidimų, draudžiamų susitarimų ir kitų pažeidimų požymių, įskaitant Nuostatų
34.12 papunktyje įtvirtintų reikalavimų nesilaikymą, Taryba turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ir kitas kompetentingas institucijas dėl tyrimo pradėjimo. Tuo atveju, jei buvo kreiptasi į atsakingas institucijas šiame punkte nurodytais pagrindais ir atsakingų institucijų atliktų tyrimų metu paaiškėja, kad Dalyvis Aukciono metu atliko veiksmus, ribojančius konkurenciją, Taryba turi teisę pakeisti savo sprendimą dėl aukciono rezultatų, patvirtintų Nuostatų 83 punkte nurodytu nutarimu.“

6.  Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

57.   Taryba gali reikalauti iš Dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentų patikslinimo ir paaiškinimo. Dalyviai privalo per 3 darbo dienas nuo tokio Tarybos reikalavimo gavimo dienos pateikti reikiamą informaciją Tarybai.“

7.  Pakeisti 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

58.   Taryba gali kreiptis į atitinkamas Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijas, energetikos įmones dėl duomenų apie Dalyvius patikrinimo. Naudodamasi gauta informacija Taryba ir Komitetas privalo laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.“

8.  Pakeisti 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

67. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Nuostatų 66 punkte nurodyto protokolo pasirašymo, Taryba savo interneto svetainėje paskelbia Dalyvių pasiūlymų dėl kainos priedo eilę, nurodydama Dalyvių numerius ir jų pasiūlytus kainų priedo dydžius didėjančia tvarka, ir potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus bei likusią nepaskirstytą kvotą, jei nustatomos Nuostatų 72 punkte nurodytos aplinkybės. Jei keleto Dalyvių siūlomas kainos priedas sutampa, sudarant eilę pirmenybė teikiama didesnį metinį gamybos kiekį nurodžiusiam Dalyviui. Jei sudarant potencialių laimėtojų eilę paaiškėja Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte nurodytos aplinkybės, skelbiant Tarybos interneto svetainėje potencialius aukciono laimėtojus nurodoma ir data, iki kurios potencialūs aukciono laimėtojai, ketinantys dalyvauti antrajame Aukciono etape, privalo pateikti patikslintus kainos priedo pasiūlymus, užpildant 5 priede nustatytą pasiūlymo dėl kainos priedo formą, bei nurodomas patikslintų kainos priedo pasiūlymų registravimo laikas.“

9.  Pakeisti 70.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

70.2. tuo atveju, jei elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą prijungimą, organizuojamas antrasis aukciono etapas, išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“

10. Pakeisti 71 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

71. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo dydžio yra mažiausi ir sutampa, tačiau nėra pakankamai skatinimo kvotos visiems vienodą pageidaujamą kainos priedą pasiūliusiems Dalyviams, organizuojamas antrasis Aukciono etapas, išskyrus 711 punkte nurodytu atveju.“

11. Papildyti 711 punktu:

 

711. Kai dviejų ar daugiau Dalyvių pateikti pasiūlymai dėl pageidaujamo kainos priedo yra 0 Eur/MWh, tačiau skatinimo kvotos nepakanka ir (ar) ribojamas Dalyvių elektrinių prijungimas, potencialiu laimėtoju pripažįstamas Dalyvis, nurodęs didžiausią metinį gamybos kiekį. Jeigu sutampa ir nurodytas metinis gamybos kiekis, ir nepakanka skatinimo kvotos, ir (ar) ribojamas elektrinių prijungimas, skatinimo kvota šiems Dalyviams padalinama proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui, skatinimo kvotos dydį nurodant vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Dalyviai, kuriems proporcingai paskirstoma skatinimo kvota,  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, privalo raštu informuoti Tarybą, kad sutinka būti pripažinti potencialiais laimėtojais su jiems proporcingai priskirta skatinimo kvota. Jei pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, Dalyvis raštu nepateikia sutikimo, laikoma, kad jis nesutinka būti pripažintas potencialiu laimėtoju. Visa likusi nepaskirstyta skatinimo kvota Dalyviams siūloma Nuostatų 72 punkte numatyta tvarka.

12. Pakeisti 72 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

72.  Nuostatų 69 ir 711 punktuose ir 80.2 papunktyje nurodytais atvejais, kai suteikus potencialiam laimėtojui ar laimėtojams skatinimo kvotą, dar lieka nepaskirstytos skatinimo kvotos ir pakankamai elektros tinklo galios ir pralaidumo, po potencialaus laimėtojo ar laimėtojų toliau Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje esantys Dalyviai eilės tvarka per 3 darbo dienas nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo, turi teisę būti pripažinti aukciono potencialiais laimėtojais, jiems taikant potencialaus aukciono laimėtojo ar laimėtojų, išskyrus Nuostatų 68.2 papunktyje nurodytą potencialų aukciono laimėtoją ar laimėtojus, pasiūlytą mažiausią kainos priedą ir likusią skatinimo kvotos dalį, jos neviršijant. Jei Nuostatų 67 punkte nurodytoje sudarytoje eilėje keletas dalyvių yra pasiūlę vienodą kainos priedą ir nurodę vienodą metinį gamybos kiekį, likusi nepaskirstyta skatinimo kvota paskirstoma šiems Dalyviams proporcingai jų nurodytam metiniam gamybos kiekiui vieno skaičiaus po kablelio tikslumu. Šiais atvejais:“

13. Pakeisti 72 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

72. Pasibaigus 3 darbo dienų terminui nuo pasiūlymų dėl kainos priedo eilės sudarymo arba Nuostatų 72.2 papunktyje nurodyto Tarybos rašto išsiuntimo dienos, Taryboje gauti Dalyvių rašytiniai sutikimai nepriimami.“

14. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

73.   Kai organizuojamas Nuostatų 70.2 papunktyje ir 71 punkte numatytas antrasis aukciono etapas, Dalyvis, ketinantis dalyvauti paskelbtame antrajame aukciono etape, nė vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Nuostatų 67 punkte nurodytos informacijos paskelbimo dienos pateikia voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu. Vokui su patikslintu kainos priedo pasiūlymu taikomi Nuostatų 39 ir 41 punktuose nustatyti reikalavimai. Voką su patikslintu kainos priedo pasiūlymu ne vėliau kaip tą pačią jo gavimo dieną registruoja aukciono sekretorius aukcionų žurnale ir, laikydamasis Nuostatų 42 punkte nustatytų reikalavimų, išduoda Dalyviui patvirtinimą (4 priedas). Vokai su patikslintais kainos priedo pasiūlymais registruojami tik Nuostatų 67 punkte nurodytoje paskelbiamoje informacijoje nurodytu šių dokumentų registravimo laiku. Sekretorius neturi teisės registruoti voko su patikslintu kainos priedo pasiūlymu Nuostatų 46 punkte nurodytomis aplinkybėmis. Patikslinti kainos priedo pasiūlymai laikomi pateikti tą dieną, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.“

15. Pakeisti Nuostatų 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas          

______________

 

 

 

 

 

Elektros energijos gamybos iš

atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų

paskirstymo aukcionų nuostatų

5 priedas

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

(fizinio asmens – vardas, pavardė; juridinio asmens – įmonės pavadinimas, kodas)

 

Valstybinei energetikos

reguliavimo tarybai

Verkių g. 25C-1

LT-08223 Vilnius

 

 

PASIŪLYMAS DĖL KAINOS PRIEDO

 

 

 

(surašymo data)

 

 

(surašymo vieta)

 

 

 

 

Pasiūlymas dėl kainos priedo

Eur/MWh

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)[1]

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 [1] Fiziniam asmeniui šios eilutės pildyti nereikia