Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO „DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES“ NR. IX-2206

PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šio Įstatymo nustatytais atvejais vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi užsieniečiui gali pateikti ne pats užsienietis, o šio Įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje, 44 straipsnio 4 dalyje, 441 straipsnio 2 dalyje, 442 straipsnio 4 dalyje, 492 straipsnio 2 dalyje ar 495 straipsnio 4 dalyje nurodyti subjektai.“

 

2 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 33 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunktį ir jį išdėstyti taip:

a) šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 42 punkte nustatytu pagrindu, kai užsienietis yra perkeliamas įmonės viduje, ir yra šio Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytas atvejis, taip pat šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 13, 15 ir 16 punktuose nustatytais pagrindais;“.

 

3 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 36 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) pasikeičia Juridinių asmenų registre įregistruoto privačiojo juridinio asmens (toliau – įmonė) arba užsienio valstybėje įsteigtos įmonės filialo ar atstovybės buveinės adresas, kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 51 punkte, 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose ar 495 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytais pagrindais arba kai leidimas laikinai gyventi jam išduotas šio Įstatymo 442 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu kaip vadovui, vadovausiančiam priimančiajai įmonei;“.

 

4 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 40 straipsnio 1 dalį 16 punktu:

16) jis yra Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės pilietis, kuris ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje.“

2. Pakeisti 40 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Šeimos narys, atvykstantis gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, kuris dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo kreipiasi šio straipsnio 1 dalies 41, 42, 51, 13 ar 16 punkte arba šio straipsnio 1 dalies 14 punkte nustatytu pagrindu ir atitinka šio Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 3 punkte nurodytą sąlygą, arba šio Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1–22 punktuose nurodytais pagrindais, arba kartu su užsieniečiu, nurodytu šio Įstatymo 43 straipsnio 6 dalies 4 ar 5 punkte, dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo gali kreiptis kartu su šiuo užsieniečiu ir leidimas laikinai gyventi jam išduodamas tokiam pačiam laikotarpiui kaip ir šiam užsieniečiui. Šeimos nario, atvykstančio gyventi į Lietuvos Respubliką kartu su užsieniečiu, kuris ketina dirbti kaip dėstytojas arba tyrėjas, prašymas nagrinėjamas kartu su šio užsieniečio prašymu ir sprendimai dėl leidimo išdavimo priimami tuo pačiu metu, jeigu prašymai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo buvo pateikti kartu.“

 

5 straipsnis. 43 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kuris turi leidimą laikinai gyventi, išduotą šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 42, 51, 13 ar 16 punkte nustatytais pagrindais;“.

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 495 straipsniu

Papildyti Įstatymą 495 straipsniu:

495 straipsnis. Leidimo laikinai gyventi išdavimas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiui, kuris ketina dirbti ar užsiimti kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje

1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas ir keičiamas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės piliečiui, kuris Lietuvos Respublikoje:

1) dirba pagal darbo sutartį arba pateikiamas darbdavio įsipareigojimas jį įdarbinti pagal darbo sutartį;

2) yra įmonės, kuri vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, dalyvis ar vadovas, ir jo atvykimo tikslas yra darbas toje įmonėje;

3) užsiima kita teisėta veikla ar pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad ketina užsiimti kita teisėta veikla, įskaitant individualią veiklą, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas užsienietis, ketinantis dirbti ar užsiimti veikla pagal reglamentuojamą profesiją, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme, turi turėti dokumentą, patvirtinantį, kad atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas vykdyti reglamentuojamą profesinę veiklą.

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytam užsieniečiui leidimas laikinai gyventi išduodamas ir keičiamas 3 metams, o jeigu jo darbas ar kita teisėta veikla Lietuvos Respublikoje truks trumpiau negu 3 metus – darbo ar kitos teisėtos veiklos Lietuvos Respublikoje laikotarpiui ir dar 3 mėnesiams.

4. Prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą gali pateikti užsienietis arba jį įdarbinęs ar įsipareigojantis įdarbinti darbdavys.“

 

7 straipsnis. 50 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 50 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) nutraukiama darbo sutartis su užsieniečiu (išskyrus šios dalies 18 ir 21 punktuose nurodytus atvejus, kai užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi buvo išduotas pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41 ar 16 punktą, tapo bedarbiu) arba nustatoma, kad su užsieniečiu darbo sutartis nesudaryta, arba užsienietis, kuriam leidimas laikinai gyventi išduotas pagal šio Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pakeitė darbdavį ar darbo funkciją nesilaikydamas šio Įstatymo 44 straipsnio 7 dalyje nustatytų reikalavimų;“.

2. Papildyti 50 straipsnio 1 dalį 21 punktu:

21) jis tapo bedarbiu ilgiau negu 3 mėnesiams iš eilės ar daugiau negu vieną kartą per leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpį, kai leidimas laikinai gyventi buvo išduotas pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 16 punktą.“

 

8 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo ar pakeitimo pagal šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 41, 42, 5, 51, 13, 14, 15 ar 16 punktus ar šio Įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 3 punktą;“.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 7 dalį, įsigalioja Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) išstojus iš Europos Sąjungos.

2. Šio įstatymo nuostatos taikomos Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams  nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos.

3. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Šių užsieniečių teisė gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinama, jeigu vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 99 straipsnio 3 dalyje ir 104 straipsnio 6 dalyje nurodyta vidaus reikalų ministro tvirtinama tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 106 straipsnyje numatyti teisės gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindai.

4. Jungtinės Karalystės piliečiai ir jų šeimos nariai, kurie iki  Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai ir po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos  ketina gyventi Lietuvos Respublikoje, per 9 mėnesius nuo Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos privalo kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo. Valstybės rinkliava už prašymo išduoti Jungtinės Karalystės piliečiui ir jų šeimos nariui, kurie iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą ir leidimo laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje įforminimą neimama.

5. Jungtinės Karalystės piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie iki  Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos yra įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kaip Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai ir jų šeimos nariai, išduodami leidimai nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje netaikant Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 53 straipsnio 6 dalyje nustatytų reikalavimų.

6. Iki Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos pateikti Jungtinės Karalystės piliečių ir jų šeimos narių prašymai išduoti arba pakeisti teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus baigiami nagrinėti ir sprendimai priimami vadovaujantis šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas