Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 1:01:2020

„TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“ PATVIRTINIMO

 

 

2020  m.                     d. Nr. 3D-

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 7 punktu,

t v i r t i n u Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                        

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m.                            d.

įsakymu Nr. 3D-

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS
GKTR 1.01:2020 „TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMO IR TOPOGRAFINIŲ PLANŲ SUDARYMO TVARKA“

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 1.01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ (toliau – Reglamentas) nustato topografinio plano užsakymo, topografinio plano geodezinio pagrindo sudarymo, topografinių objektų geodezinių matavimo metodų, išmatuotų topografinių objektų tikslumo įvertinimo, išmatuotų topografinių objektų aprašomųjų savybių nustatymo ir dokumentacijos parengimo tvarką.

2.       Topografinis planas rengiamas valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

3.       Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, vykdydami topografinių objektų geodezinius matavimus ir rengdami topografinį planą, ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys užsakydami topografinį planą.

4.       Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1     Geodezinių matavimų tikslumas – geodezinių matavimų kokybės charakteristika, nusakanti matavimų rezultatų artumą tikrajai matuojamojo fizikinio dydžio vertei.

4.2     Išmatuotas topografinis objektas – topografinis objektas, kurio padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais.

4.2.    Topografinis objektas – Žemės paviršiuje esantis vietovės gamtinis (reljefo, hidrografijos, augmenijos) ir antropogeninis objektas.

4.3.    Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, geodezijos ir kartografijos techniniame reglamente GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. xxxxxxx mėn. xx d. įsakymu Nr. 3D-xxxx „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2020 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ patvirtinimo“ (toliau – GKTR 3.01:2020), ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO SUDARYMAS

 

5.       Geodezininkas, rengdamas topografinį planą:

5.1.    kartu su užsakovu užpildo topografinio plano užsakymą (toliau – užsakymas), kuriame nurodoma Reglamento 7 ir 13 punktuose aprašyta informacija. Užsakymas turi būti patvirtintas užsakovo parašu;

5.2.    įrengia topografinio plano geodezinį pagrindą, vadovaudamasis Reglamento 6 punktu, reikalingą topografinio plano objektų koordinatėms nustatyti;

5.3.    atlieka topografinių objektų geodezinius matavimus;

5.4.    įvertina atliktų geodezinių matavimų tikslumą;

5.5.    vadovaudamasis GKTR 3.01:2020 reikalavimais parengia išmatuotų topografinių objektų erdvinių duomenų rinkinį (toliau – ITO_EDR);

5.6.    parengia topografinio plano sudarymo ataskaitą.

6.       Įrengiant topografinio plano geodezinį pagrindą, vietovėje būtina įtvirtinti mažiausiai vieną geodezinio pagrindo tašką (metalinį strypą, žemės sklypų posūkio taško riboženklį, vinį, įkaltą į kelių ar šaligatvių dangą, ir pan.). Užstatytose teritorijose kaip geodezinio pagrindo punktas gali būti panaudotas požeminės komunikacijos šulinio dangčio centras, pastato (statinio) kampas ir kitas aiškus ir tvirtas vietovės objektas.

Topografinio plano geodezinio pagrindo punktai parenkami taip, kad išliktų per visą objekto projektavimo ir statybos laikotarpį, bet nepažeistų trečiųjų asmenų nuosavybės ar valdymo teisių. Jei topografinio plano geodezinio pagrindo taškas gali pažeisti trečiųjų asmenų nuosavybę, topografinio plano geodezinio pagrindo taško įrengimas turi būti suderintas su nekilnojamojo daikto savininku ar valdytoju.

 

III SKYRIUS

TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ TIKSLUMAS

 

 

7Topografinio plano užsakovas (toliau – užsakovas) nustato topografinio plano teritoriją, topografinio plano ir ITO_EDR turinį pasirinkdamas topografinius objektus, reikalingus užsakovo uždaviniui spręsti. Topografiniame plane, nepriklausomai nuo užsakovo poreikio, turi būti pavaizduoti topografiniai objektai, kurie GKTR 3.01:2020 nurodyti kaip sudarantys minimalų topografinio plano turinį.

8Užsakovas, atsižvelgdamas į topografiniame plane numatomus spręsti uždavinius, pasirenka užsakomo topografinio plano topografinių objektų horizontalios ir vertikalios padėties paklaidą – vidutinę kvadratinę paklaidą (toliau – VKP), apibūdinančią vienkartinio matavimo paklaidos tikimybę (priimta 68 procentai) patekti į pasirinktą paklaidų intervalą. Miške VKP gali būti iki 1,5 karto didesnė. Užsakovas gali nurodyti objektus, kurie turi būti išmatuoti didesniu tikslumu, nei pasirinktas topografinio plano tikslumas.

Tikslumo klasė

Išmatuotų topografinių objektų padėties paklaida
(vid. kv. paklaida), cm

Rekomenduojama masteliui

Mažiausias objekto dydis, vaizduojamas masteliu, cm

Horizontalios

Vertikalios

Tvirtų kontūrų

Kietų paviršių

Kitų paviršių

A

5

3

10

1:200

10

B

10

5

15

1:500

20

C

20

10

30

1:1000

50

D

50

25

50

1:2000

100

 

9.    Geodezininkas, rengdamas topografinį planą užtikrina, kad išmatuotų topografinių objektų ir ITO_EDR tikslumas nebūtų mažesnis už užsakovo nurodytą tikslumą. ITO_EDR tikslumas laikomas tinkamu, jei ne mažiau kaip 68 procentų visų ITO_EDR sudarančių išmatuotų topografinių objektų padėties paklaida yra lygi arba mažesnė nei užsakovo nurodyta VKP, ir ne daugiau kaip 32 procentų – neviršija dvigubo VKP dydžio.

 

IV SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO DOKUMENTACIJA

 

10.     Topografinio plano dokumentaciją sudaro:

10.1.  topografinio plano sudarymo ataskaita;

10.2.  spausdintas ir (arba) *.pdf formatu topografinis planas;

10.3.  ITO_EDR GKTR 3.01:2020 nustatytu formatu.

11.     Geodezininkas, parengęs topografinį planą, parengia ir savo parašu patvirtina topografinio plano sudarymo ataskaitą, kurioje pateikiama:

11.1.  aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma:

11.1.1.   geodezinių matavimų data, laikas;

11.1.2.   jeigu yra – geodezinių matavimų vykdytojo įmonės pavadinimas, įmonės registracijos numeris, kontaktinė informacija;

11.1.3.   geodezinių matavimų vykdytojo vardas ir pavardė, kvalifikacinio pažymėjimo numeris, matavimuose dalyvavusių geodezininko pagalbininkų vardai, pavardės ir darbai, kuriuos atliko (geodeziniai matavimai, ITO_EDR parengimas ir pan.);

11.2.  naudotų valstybinio ar (ir) savivaldybės teritorijos geodezinio pagrindo punktų pavadinimai, jų koordinatės ir aukščiai;

11.3.  aprašytas įrengtas topografinio plano geodezinis pagrindas;

11.4.  pasiektas geodezinių matavimų tikslumas, pagrįstas skaičiavimais, pateiktais Reglamento VI skyriuje;

11.5.  topografinio plano užsakovo nustatytas tikslumas, gautas topografinio plano tikslumas. Kai užsakovas buvo nurodęs objektus, kurie turi būti išmatuoti didesniu tikslumu, nei pasirinktas topografinio plano tikslumas, turi būti nurodomi konkretūs objektai ir jų tikslumas;

11.6.  jeigu topografinis planas užsakomas statybos procedūroms užbaigti (topografinis planas atliekamas po statybų), privaloma nurodyti statybos projekto, pagal kurį pastatytas objektas, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ suteiktą numerį (jeigu objektui toks numeris turi būti suteiktas pagal teisės aktų reikalavimus);

11.7.  kita su topografinio plano parengimu susijusi informacija (gretimų nekilnojamųjų daiktų savininkų ar valdytojų sutikimai įeiti į jiems priklausantį ar valdomą nekilnojamąjį daiktą ir pan.) (jei buvo).

12.     Vadovaudamasis Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu                    Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais geodezininkas topografinio plano darbų sudarymo ataskaitos egzempliorių ir ITO_EDR perduoda savivaldybės, į kurios teritoriją patenka topografinio plano teritorija, administracijai.

 

V SKYRIUS

TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ GEODEZINIŲ MATAVIMŲ METODAI

 

13.     Sudarydamas topografinius planus geodezininkas turi vadovautis užsakyme nurodyta užsakovo pasirinkta tikslumo klase (parenkama pagal užsakovo nustatytą VKP). Geodezininkas turi pasirinkti tokius matavimų metodus bei matavimų įrangą, kad būtų užtikrintas užsakovo nurodytas išmatuotų topografinių objektų tikslumas.

14.     Matuojant globalinės padėties nustatymo sistemos (toliau – GPNS) prietaisais urbanizuotoje teritorijoje, taikant lazerinio skenavimo, aerofotogrametrinius metodus būtina matavimus kombinuoti su kitais topografinio plano sudarymo metodais ir kita geodezine matavimo įranga, kurie leidžia pasiekti reikalaujamą objektų padėties tikslumą.

 

VI SKYRIUS

PASIEKTO GEODEZINIŲ MATAVIMŲ TIKSLUMO SKAIČIAVIMAS

 

15.     Geodezininkas privalo deklaruoti atliktų matavimų tikslumą remdamasis prielaida, kad atsitiktinės ir sisteminės paklaidos yra panaikintos. Realus matavimų tikslumas nustatomas pagal poreikį, atliekant nepriklausomus kontrolinius matavimus.

16.     Įvertinęs visas galimas paklaidas dėl naudotos geodezinės matavimų įrangos ir pasirinkto metodo ir remdamasis pateiktomis formulėmis, geodezininkas turi suskaičiuoti blogiausioje padėtyje esančio taško tikslumą.

17.     Skaičiuodamas matavimų tikslumą, geodezininkas turi naudoti asmeninių paklaidų (vizavimo, centravimo, gulsčiavimo) ir geodezinių matavimo prietaisų matuojamų dydžių paklaidų įvertinimus. Geodezininkas ataskaitoje turi pateikti naudotus asmeninių paklaidų ir naudotų prietaisų paklaidų įvertinimus.

18.     Geodezininkas turi atsižvelgti į natūralias fizines sąlygas (atmosferos slėgį, temperatūrą, drėgmę, vėją ir atmosferos refrakciją).

19.     Kai topografinio plano elementai matuojami tik GPNS metodu, topografinio objekto planinės padėties VKP (su 68 proc. tikimybe)  (metrais) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                                     [1]

 

kurioje  ir  – matuojamo taško koordinačių x ir y matavimo VKP arba nustatoma tiesiogiai iš naudojamo prietaiso pateikiamos informacijos (metrais).

Topografinio plano objekto elemento vertikalioji padėtis  (metrais) apskaičiuojama pagal [23] formulę.

20.     Jeigu matavimai atliekami nuo valstybinio geodezinio pagrindo punktų, punktų koordinačių tikslumas  ir  (metrais) skaičiuojamas naudojant valstybinio geodezinio pagrindo punktų koordinačių katalogus arba valstybinio geodezinio pagrindo duomenų rinkinį.

21.     Jeigu matavimai atliekami statiniu GPNS matavimų metodu, taškų koordinačių paklaidos  ir  apskaičiuojamos naudojant programinę įrangą skaičiuojant taškų koordinates x ir y. Kai geodezininkas nustato taškų koordinates taikydamas LitPOS RTKNet, išmatuotų taškų koordinačių tikslumas deklaruojamas pagal GPNS imtuve apskaičiuotus taško koordinačių x ir y paklaidų rezultatus  ir  (metrais). Jeigu matavimams naudojamas kitas referencinis nuolatinių stočių tinklas arba nuosava bazinė stotis, skaičiuojant išmatuotų taškų tikslumą turi būti įvertintas referencinio pagrindo tikslumas.

22.     Jeigu matavimai atliekami elektroniniais tacheometrais ar antžeminiais lazeriniais skeneriais, naudojant ištęstą, uždarą ar kabantį geodezinį ėjimą nuo valstybinio geodezinio pagrindo punktų ar nuo GPNS metodu išmatuotų topografinio plano geodezinio pagrindo punktų, tikslumas skaičiuojamas pagal toliau pateiktas formules:

22.1.  skaičiuojant geodezinį ėjimą  nustatoma pradinio direkcinio kampo paklaida, kuri naudojama išmatuotų topografinių objektų tikslumui apskaičiuoti. Direkcinio kampo  tarp punktų A ir B, kurį sudaro valstybinio geodezinio pagrindo punktai arba GPNS metodu sudaryto topografinio plano geodezinio pagrindo punktai, paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formules:

                                                                       [2]

 

                                                                                                                           [3]

 

                                                                                                                           [4]

 

                                                                                                               [5]

 

                                                                                                               [6]

 

[2–6] formulėse taikomi mato vienetai:  – kampo laipsniai,  – konstanta 206265, visi likusieji – metrais;

22.2.  prieš apskaičiuojant kabančio geodezinio ėjimo tikslumą, apskaičiuojamos kampų matavimo paklaidos. Horizontalių kampų matavimo tikslumą lemia šie svarbiausi veiksniai: netiksli vizavimo reflektoriaus padėtis punkto (geodezinio ėjimo taško) centro (redukcijos paklaida ) atžvilgiu; netikslus prietaiso centravimas virš taško (centravimo paklaida ); prietaiso kampo matavimo paklaida . Kadangi šie veiksniai nepriklauso vienas nuo kito, todėl horizontalaus kampo matavimo paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama pagal formulę:

                                                                                                           [7]

 

kurioje:

– prietaiso gamintojo deklaruojama kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis), pvz. 5”,

– redukcijos paklaida (kampo sekundėmis) (kampo nustatymo paklaida, dėl kartelės ar trikojo, ant kurių montuojamas reflektorius, pastatymo tikslumo),

– centravimo paklaida (kampo sekundėmis) (kampo nustatymo paklaida, dėl prietaiso centravimo tikslumo).

Redukcijos paklaida  (kampo sekundėmis) apskaičiuojama:

                                                                                                                                 [8]

 

kurioje:

– 206265, kai kampiniai dydžiai imami sekundėmis,

– reflektoriaus, į kurį vizuojama matuojant kampus vertikalumo paklaida (metrais) virš matuojamo taško (įvertinama asmeniškai; tikėtina paklaida 0,005 m naudojant kartelę ir 0,002 m naudojant trikojį),

S – kabančio ėjimo vidutinis atstumas (metrais) nuo prietaiso iki reflektoriaus.

Prietaiso centravimo paklaida  (kampo sekundėmis)

                                                                                                                           [9]

 

kurioje:

– 206265, kai kampiniai dydžiai imami sekundėmis,

– prietaiso centravimo paklaida (metrais) (dažniausiai prietaiso charakteristikose pateikiama 0,002 m reikšmė),

S – kabančio ėjimo vidutinis atstumas (metrais) nuo prietaiso iki reflektoriaus;

22.3.    apskaičiavus kampų matavimo paklaidą, skaičiuojamos geodezinio ėjimo taškų padėties paklaidos  (metrais) ir paskutinio geodezinio ėjimo taško padėties paklaida  (metrais). Jeigu visi geodezinio ėjimo atstumai ir kampai išmatuoti vienodu tikslumu (metrais),  (kampo sekundėmis), geodezinio ėjimo taškų padėties ir linijų direkcinių kampų matavimo paklaidos apskaičiuojamos pagal formules:

                                                                                                           [10]

 

                                                                              [11]

 

                                                                                                                [12]

 

                                         [13]

 

kuriose:

– direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis) iš [2] formulės,

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [7] formulės,

– įstrižainės (metrais), jungiančios galinį geodezinio ėjimo tašką su visais kitais ėjimo taškais (1 pav.), apskaičiuojamos pagal [11] formulę.

 

1 pav. Kabančio geodezinio ėjimo įstrižainės

 

arba

 

             [14]

 

           [15]

 

                                                   [16]

 

[14–16] formulėse taikomi mato vienetai:  – kampo laipsniai,  – konstanta 206265,  ir  – kampo sekundėmis, visi likusieji – metrais;

 

22.4.  kai atliekami matavimai ištęstu ar uždaru geodeziniais ėjimais, pradžioje ir gale jis turi remtis į taškus su žinomomis koordinatėmis ir į linijas su žinomais direkciniais kampais. Ištęsto arba uždaro geodezinio ėjimo kampo matavimo paklaida  (kampo sekundėmis) skaičiuojama pagal geodezinio ėjimo nesąryšį  (kampo sekundėmis) ir stočių skaičių  geodeziniame ėjime:

 

                                                                                                                               [17]

 

Ištęsto ar uždaro geodezinio ėjimo taškų didžiausia paklaida  būna vidurinio geodezinio ėjimo taško, pvz.: jeigu geodezinis ėjimas susideda iš 9 taškų (n+1=9) ir 8 matuotų kampų (n=8), tuomet vidurinis taškas – 5 (n+1=5), iki vidurinio taško matuotų kampų – 4 (n=4), kurią galima apskaičiuoti pagal pirmiau pateiktas formules. Tačiau geodezinio pagrindo direkcinio kampo paklaida imama pagal [18] formulę, geodezinio ėjimo kampų matavimo paklaida  imama iš [17] formulės, geodezinio ėjimo linijų direkcinių kampų paklaida  imama iš [19] formulės:

                                                                                                                       [18]

 

                                                                                                              [19]

 

kurioje:

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [17] formulės,

– geodezinio pagrindo bendra, pradinės ir galinės bazių, direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis),

ir  – geodezinio pagrindo pradinės ir galinės bazių direkcinių kampų paklaidos (kampo sekundėmis) apskaičiuojamos pagal [2] formulę;

22.5.    apskaičiavus blogiausioje padėtyje esančio geodezinio ėjimo taško paklaidą, skaičiuojama topografinio plano objekto (taško) padėties paklaida (metrais). Prietaiso vieno matavimo poliniu metodu paklaidą galima apskaičiuoti remiantis prietaiso kampo ir atstumo matavimo tikslumu bei taikant ilgiausio matuojamo atstumo iki objekto reikšmę:

[20]

 

kurioje:

– prietaiso atstumo matavimo paklaida (metrais),

S – matuojamas atstumas (metrais),

– direkcinio kampo paklaida (kampo sekundėmis) iš [2], [10] arba [19] formulės priklausomai nuo matavimų metodo,

– kampo matavimo paklaida (kampo sekundėmis) iš [17] formulės,

– geodezinio ėjimo taško paklaida (metrais) pagal [12], [13] arba [16] formules nuo matavimų metodo;

22.6.      topografinio plano objektų normalinį aukštį galima nustatyti trigonometriniais matavimais, kurių normalinio aukščio nustatymo paklaidą galima apskaičiuoti pagal pateiktas formules ir naudojant prietaisų gamintojų deklaruojamą kampo ir atstumų matavimo tikslumą:

                                                                                               [21]

 

                                                                              [22]

 

                                                                                                           [23]

 

ir  – atstumo S (metrais) ir vertikaliojo kampo  (kampo laipsniais) matavimo paklaida (kampo sekundėmis),

, ,  – taško normalinio aukščio paklaida (metrais),

– prietaiso aukščio matavimo paklaida (metrais) (rekomenduojama 0,002 m reikšmė),

– reflektoriaus aukščio nuo matuojamo taško nustatymo paklaida (metrais) (rekomenduojama 0,002 m reikšmė),

– Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos paklaida (metrais), kai yra taikomos Žemės kreivumo ir atmosferos refrakcijos pataisos,

– aukščio nustatymo  paklaida (metrais) matuojant GNPS metodu,

– geoido modelio paklaida (metrais), nustatant normalinius aukščius GPNS metodu (dabartinė reikšmė 0,030 m);

                                                                                                              [24]

 

kurioje:

– išmatuotas atstumas (metrais),

– žemės spindulys 6371000 (metrais),

– atstumo  matavimo paklaida (metrais).

23.     Naudojant geometrinio niveliavimo metodą rekomenduojami niveliacijos ėjimo ilgiai: tarp pradinių reperių – 8 km; tarp pradinio reperio ir mazgo – 6 km; tarp dviejų mazgų – 4 km.

24.     Matuojant geometrinio niveliavimo metodu rekomenduojama neviršyti 150 m atstumo tarp nivelyro iki matuoklių. Niveliacijos ėjimų ir uždarų poligonų leistini nesąryšiai  (metrais), apskaičiuojami pagal formules:

                                                                                                             [25]

 

arba

 

                                                                                                             [26]

 

kurioje:

L – ėjimo arba poligono ilgis (km);

n – stočių skaičius.

Nesąryšis pagal stočių skaičių skaičiuojamas, kai viename ėjimo kilometre yra daugiau kaip 25 stotys (n/L > 25).

Dažniausiai prietaisų charakteristikose yra pateikiama 1 km dvigubo niveliavimo paklaida arba vieno matavimo paklaida tam tikru atstumu. Pvz.: dvigubo niveliavimo (niveliavimo pirmyn ir atgal) paklaida  – 0,0025 m/1km, arba vieno atskaitymo paklaida  – 0,0015m/30m.

Pagal pateiktą formulę skaičiuojama geometrinio niveliavimo paklaida viename ėjime:

                                                                                                         [27]

 

kurioje:

– pradinio taško normalinio aukščio paklaida (metrais),

– matuojamo taško normalinio aukščio paklaida (metrais),

L – ėjimo arba poligono ilgis (km),

– dvigubo niveliavimo (niveliavimo pirmyn ir atgal) paklaida (metrais) kilometrui.

 

                                                                                                                 [28]

 

                                                                                                       [29]

 

kurioje:

– pradinio taško normalinio aukščio paklaida (metrais),

– matuojamo taško normalinio aukščio paklaida (metrais),

n – stočių skaičius ėjime,

– viengubo niveliavimo paklaida (metrais).

25.     Koordinuojant topografinius objektus aerofotografiniu metodu ir naudojant nepilotuojamus orlaivius, būtina anksčiau aprašytais metodais išmatuoti aerofotografinėje nuotraukoje aiškiai matomus vietovės taškus (toliau – kontūrženklis). Kontūrženklio ar kontrolinio taško dydis vietovėje priklauso nuo fotografavimo aukščio.

26.     Kontūrženkliai turi būti panaudoti aerofotografinių nuotraukų orientavimui. Jie turi būti išdėstyti fotografuojamos teritorijos fotogrametrinio tinklo – bloko pakraščiuose (kampuose) ir bloko viduryje. Jeigu aerofotografinių nuotraukų išilginis persidengimas yra 60 proc. ir daugiau, kontūrženkliai turi būti išdėstyti ne rečiau kaip kas šeštą aerofotografavimo bazę. Jeigu gretimų aerofotografavimo maršrutų skersinis persidengimas lygus arba didesnis nei 45 proc., kontūrženkliai turi būti išdėstyti kas 4 maršrutą aerofotografinių nuotraukų skersinio persidengimo zonoje. Naudojant fotogrametrinį metodą turi būti panaudoti ne mažiau kaip 5 kontūrženkliai.

27.     Kontroliniai taškai sudaromo topografinio plano teritorijoje išdėstomi tolygiai. Ataskaitoje turi būti pateikti kontrolinių matavimų tikslumas bei ortofotogrametrinių ir kontrolinių matavimų tame pačiame taške padėčių ir aukščių skirtumai. Kontrolinių taškų turi būti 5 vnt. / 1 ha neurbanizuotose teritorijose ir 20 vnt. / 1 ha urbanizuotose.

28.     Kontrolinių taškų paklaidos apskaičiuojamos pagal anksčiau pateiktas formules, atsižvelgiant į geodezinių matavimų metodus.

 

VII SKYRIUS

TOPOGRAFINIO PLANO APIPAVIDALINIMAS

 

29.     Topografiniame plane išmatuoti topografiniai objektai vaizduojami sutartiniais ženklais, nurodytais geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamente GKTR 4.01:2020 „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų M 1:500 – M 1:2000 planų sutartiniai ženklai“, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. xxxxxxx mėn. xx d. įsakymu Nr. 3D-xxxx „Dėl geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 4.01:2020 „Topografinių ir inžinerinių tinklų planų M 1:500 – M 1:2000 planų sutartiniai ženklai“ patvirtinimo“.

30.     Topografinis planas gali būti spausdinamas A4–A0 pločio neriboto ilgio popieriaus lape, kuriame turi būti aiškiai išdėstytas brėžinys.

31.     Topografiniame plane turi būti:

31.1.  parodyti ne mažiau kaip trys koordinačių tinklo ašių susikirtimo taškai ir užrašyta ne mažiau kaip vieno koordinačių tinklo susikirtimo taško koordinačių reikšmė; koordinačių tinklas orientuojamas šiaurės–pietų kryptimi, tačiau siekiant geresnio topografinio plano išdėstymo lape, koordinačių tinklo orientacija gali būti keičiama, tokiu atveju šiaurės–pietų kryptis nurodoma strėle;

31.2.  įrašyta lentelė, kurioje nurodomi topografinio plano tipas, topografinio plano sudarymo darbų vietovės adresas arba nurodoma kita informacija, padedanti identifikuoti topografinio plano sudarymo darbų vietą, pvz., kelio numeris, pavadinimas ir kilometras, koordinačių ir aukščių sistemų, kuriose atlikti matavimai, pavadinimai, pagrindinis objektų planinės ir aukščių padėties tikslumas ir, jeigu plane yra objektų, kurių planinės padėties tikslumas kitoks, nurodoma informacija, kokie tai objektai, geodezininko duomenys (geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris, vardas, pavardė, parašas, data, antspaudas (jeigu privalo turėti), įmonė, kurioje dirba geodezininkas (jeigu dirba). Kai topografinį planą sudaro keletas lapų, lentelė dedama kiekviename lape. Tokiu atveju kiekvienoje lentelėje papildomai nurodomas lapo numeris ir visą planą sudarančių lapų skaičius;

31.3.  kai topografinį planą sudaro keletas lapų, parengiama topografinių plano lapų išsidėstymo schema, kuri nurodoma kiekviename lape, joje pažymint lapo vietą; jeigu planą sudaro daug lapų ir lapų schema užima daug vietos, lapų išdėstymo schemą galima parengti atskirame lape.

32.     Topografiniame plane užrašai turi būti rašomi Times New Roman šriftu. Vandens telkinių, miškų ir gatvių pavadinimai gali būti rašomi pasviruoju Times New Roman šriftu. Teksto dydis topografiniame plane turi būti 2 mm.

 

VIII SKYRIUS

IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ OBJEKTŲ APRAŠOMOSIOS SĄVYBĖS

 

33.     Išmatuoti topografiniai objektai koduojami ir formuojami ITO_EDR vadovaujantis GKTR 3.01.:2020 reikalavimais.

34.     Taškinių erdvinių objektų ir identifikavimo taškų atributai, kurie pildomi atsižvelgiant į užsakovo užduotį ir reikalavimus arba taikomus minimaliam sudaromo plano turiniui:

Nr.

Atributinis laukas

Objekto savybė

Įrašomų duomenų

struktūra

1

Altitude

Aukščio taško (reljefo, bordiūro aukščio, pastato cokolio ir pan.) altitudės reikšmė.
Izohipsos (izohipsės) altitudės reikšmė.
Izobatos altitudės reikšmė.

Drenažo išleidimo, pralaidos žiočių altitudės reikšmė.

Realusis skaičius,
iki 3 skaitmenų po kablelio.

2

Atskaita

Aukščio matavimo vieta (atskaita: vamzdžio viršus, vamzdžio apačia ir pan.).

Tekstas,
reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

3

Aukstai

Pastato aukštų kiekis.

Sveikasis skaičius.

5

Aukstis

Pastato, statinio (tvora, atraminė sienutė ir pan.), vietovės objekto (šlaitas, skardis ir pan.) aukštis arba vidutinis aukštis nuo apačios iki viršaus, m.

Realusis skaičius,
iki 3 skaitmenų po kablelio.

6

Diam_vid

Pralaidos, vamzdžio vidinis skersmuo (diametras), mm.

Sveikasis skaičius.

7

Diam_isor

Pralaidos, vamzdžio išorinis skersmuo (diametras), mm.

Sveikasis skaičius.

8

Imones_nr

Inžinerinį tinklą eksploatuojančios įmonės įrenginiui (stulpui, spintai ir pan.) suteiktas unikalus numeris.
Inžinerinio įrenginio vienos kameros skirtingų dangčių žymos („A“, „B“, „C“ ir pan.).

Tekstas.

9

Medziaga

Pastato, statinio (tilto, tunelio) laikančiosios konstrukcijos medžiaga.
Statinio, objekto (tvoros, kolonos ir pan.) medžiaga.
Dangos medžiaga, kai medžiagai išreikšti netinka atskiras kodas.
Pralaidos vamzdžio apibendrinta arba tiksli medžiaga.

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

10

Numeris

Pastato, statinio, kito topografinio objekto numeris.

Tekstas.

11

Paskirtis

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio naudojimo paskirtis (būdas).

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

12

Pavad.

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio unikalus pavadinimas (vardas).

Tekstas.

13

Rusis

Statinio, pastato, objekto, dangos, kelio, geležinkelio, medžio, infrastruktūros objekto, kelio ženklinimo rūšis (tipas).

Tekstas.
Reikšmė parenkama iš klasifikatoriaus.

14

Skersmuo

Medžio, kolonos, stulpo skersmuo, m.

Realusis skaičius,
iki 3 skaitmenų po kablelio.

15

Kita_info

Kita informacija apie objektą, kurios negalima įrašyti į kitus atributinius laukus. Pildoma pagal poreikį.

Tekstas.

 

35.     Klasifikatoriai, pateikti Reglamento 54 punkte, apima daugiau reikšmių, negu jų būtina topografiniam planui sudaryti. Pateiktos papildomos klasifikatorių reikšmės gali būti panaudotos, jeigu tokias reikšmes geodezininkas gali nustatyti vietovėje vizualiai.

36.     Taškinių objektų ir identifikavimo taškų atributinių reikšmių klasifikatoriai:

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

1

Dirbtinės dangos medžiaga

Dirbtinės dangos medžiaga (asfaltas, betonas ir pan.).

Medziaga

2428, 2430

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

1.1

asf

Asfaltbetonio danga.

1.2

tr

Betono trinkelių arba akmens trinkelių danga.

1.3

c

Plokščių (plytelių) danga.

1.4

žv

Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.

1.5

gr

Natūralių ar skaldytų akmenų danga, grindinys.

1.6

bet

Betono monolito ar plokščių danga.

1.7

met

Plieno lakštų, ketaus plokščių danga.

1.8

grunt

Suplūktas (nuvažinėtas) gruntas be sutvirtinimo ir be dangos.

1.9

asf gum

Asfaltbetonio su guma danga.

1.10

gum

Gumos danga.

1.11

med

Medžio lentų, tašų danga.

1.12

bet kor

Betono danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

1.13

met kor

Plieno, ketaus danga su angomis vandeniui praleisti, žolei augti.

1.14

pls kor

Plastikinė danga, laidi vandeniui.

1.15

pls

Plastiko danga.

1.16

dirbt

Dirbtinės vejos danga.

1.17

dek

Dekoratyvinė danga be rišiklių (dekoratyvinis mulčas ir pan.).

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

2

Dirbtinės dangos paskirtis

Dirbtinės dangos paskirtis (gatvė, aikštė ir pan.).

Paskirtis

2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2430

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

2.1

kelias

Kelias, gatvė.

2.2

park

Automobilių stovėjimo aikštelė, kiemas, šalia kelio esanti teritorija.

2.3

pėsč

Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis.

2.4

dvir

Dviračių takas.

2.5

aikšt

Pėstiesiems skirta aikštė.

2.6

sport

Sporto aikštės, aikštyno danga.

2.7

civ

Civilinis pakilimo takas.

2.8

kar

Karinis pakilimo takas.

2.9

stat

Rampa, terasa, nuolaidi atraminė sienutė.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

3

Geležinkelio kelio rūšis

Geležinkelio kelio rūšis (tarpstotis, privažiuojamasis ir pan.).

Rusis

2521, 2522

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

3.1

pagr

Pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.2

prvž

Privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.3

stot

Stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

3.4

e pagr

Europinės vėžės pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.5

e prvž

Europinės vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.6

e stot

Europinės vėžės stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

3.7

s pagr

Siaurosios vėžės pagrindinis, viešasis geležinkelio kelias, tarpstotis, pagrindinis kelias stotyje.

3.8

s prvž

Siaurosios vėžės privažiuojamasis geležinkelio kelias.

3.9

s stot

Siaurosios vėžės stoties bėgių kelias, kuris nėra pagrindinis.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

4

Gyvenamojo pastato paskirtis

Gyvenamosios paskirties pastato klasė (vienbutis, dvibutis, daugiabutis, kitas (bendrabutis, vaikų namai, globos namai, vienuolynas ir pan.).

Paskirtis

2601

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

4.1

vienb

Gyvenamosios paskirties vieno buto.

4.2

dvib

Gyvenamosios paskirties dviejų butų.

4.3

daugb

Gyvenamosios paskirties trijų ir daugiau butų (daugiabutis).

4.4

soc

Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabutis, globos namai ir pan.).

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

5

Inžinerinio tinklo pastato ar statinio paskirtis

Inžinerinių komunikacijų pastato ar statinio naudojimo paskirtis.

Paskirtis

2604, 2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

5.1

nafta

Naftos tinklų.

5.2

dujos

Dujų tinklų.

5.3

vanduo

Vandentiekio tinklų.

5.4

šiluma

Šilumos tinklų.

5.5

nuotekos

Nuotekų šalinimo tinklų.

5.6

elektra

Elektros tinklų.

5.7

ryšiai

Ryšių (telekomunikacijų) tinklų.

5.8

inžinerija

Kitų inžinerinių tinklų.

5.9

skyst dujos

Suskystintos gamtinės dujos.

5.10

naft dujos

Suskystintos naftos dujos.

5.11

naft prod

Naftos produktai.

5.12

duj kondens

Dujų kondensatui laikyti ir dujoms iš jo šalinti.

5.13

magistr

Kiti magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) įrenginiai ir statiniai.

5.14

vėjo el

Vėjo elektrinė.

5.15

el skirstykla

Elektros skirstykla.

5.16

el skirstomasis

Elektros skirstomasis punktas.

5.17

el sr keitimo

Elektros srovės keitimo stotis.

5.18

el tr pastote

Elektros transformatorių pastotė.

5.19

atlieku

Buitinių atliekų požeminiai ar antžeminiai rezervuarai.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

6

Inžinerinio objekto medžiaga

Pralaidos vamzdžio medžiaga.

Medziaga

2231, 2235

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

6.1

pls

Plastikas.

6.2

met

Metalas.

6.3

bet

Betonas.

6.4

ker

Keramika.

6.5

mūr

Mūras.

6.6

med

Medis.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

7

Kelio infrastruktūros objekto rūšis

Kelių eismo kontrolės, eismo infrastruktūros objekto rūšis (blykstė, vaizdo kamera, radaras, garsiakalbis, švieslentė, greičio matavimo antena, meteorologinis įrengimas ir pan.).

Rusis

2516

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

7.1

kam

Stebėjimo vaizdo kamera.

7.2

rad

Greičio matavimo radaras.

7.3

dav

Transporto priemonių identifikavimo daviklis.

7.4

blkst

Blykstė.

7.5

garsk

Garsiakalbis.

7.6

šviesl

Švieslentė.

7.7

ant

Duomenų perdavimo antena.

7.8

meteo

Meteorologinis įrengimas.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams

8

Mažosios architektūros objekto rūšis

Funkcinio ar dekoratyvinio nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objekto rūšis (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė, šiukšlių dėžė, vasaros kavinė, laikinas prekystalis ir pan.).

Rusis

2737, 2738

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

8.1

pam

Paminklas.

8.2

sklp

Skulptūra.

8.3

gėl

Gėlinė.

8.4

suol

Suoliukas.

8.5

šiukšl

Šiukšlių dėžė.

8.6

dvir

Dviračių stovas.

8.7

sport

Sporto įrengimai.

8.8

prek

Prekystalis.

8.9

kav

Lauko kavinė.

8.10

estrd

Estrada.

8.11

čiuož

Čiuožykla.

8.12

riedl

Riedlenčių parkas ar jo įrengimai.

8.13

šun

Šunų vedžiojimo aikštelė ar jos įrengimai.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

9

Medžio lapuočio rūšis

Lapuočio medžio rūšis.

Rusis

2331

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

9.1

Al

Alyva.

9.2

Alk

Alksnis.

9.3

Ak

Akacija.

9.4

Ar

Aronija.

9.5

Ą

Ąžuolas.

9.6

Bt

Baltalksnis.

9.7

B

Beržas.

9.8

Bl

Blindė.

9.9

Bu

Bukas.

9.10

D

Drebulė.

9.11

Gl

Gluosnis.

9.12

Gd

Gudobelė.

9.13

G

Guoba.

9.14

Iv

Ieva.

9.15

J

Juodalksnis.

9.16

Kr

Karklas.

9.17

Kšt

Kaštonas.

9.18

K

Klevas.

9.19

Kriaušė.

9.20

Lz

Lazdynas.

9.21

L

Liepa.

9.22

O

Obelis.

9.23

Pt

Putinas.

9.24

Rg

Raugerškis.

9.25

Sm

Sausmedis.

9.26

Sb

Skroblas.

9.27

Sl

Slyva.

9.28

Šv

Šeivamedis.

9.29

Šm

Šermukšnis.

9.30

Šlk

Šilkmedis.

9.31

Tr

Trešnė.

9.32

T

Tuopa.

9.33

U

Uosis.

9.34

V

Vinkšna.

9.35

S

Skirpstas.

9.36

Vyšnia.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

10

Medžio spygliuočio rūšis

Spygliuočio medžio rūšis.

Rusis

2332

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

10.1

C

Cūga.

10.2

E

Eglė.

10.3

Kd

Kadagys.

10.4

Ked

Kedras.

10.5

Kn

Kėnis.

10.6

M

Maumedis.

10.7

Pc

Pocūgė.

10.8

P

Pušis.

10.9

Tj

Tuja.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

11

Medžio vaismedžio rūšis

Vaismedžio rūšis.

Rusis

2333

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

11.1

Ab

Abrikosas.

11.2

Cd

Cidonija.

11.3

Kriaušė.

11.4

O

Obelis.

11.5

Per

Persikas.

11.6

Sl

Slyva.

11.7

Šm

Šermukšnis.

11.8

Tr

Trešnė.

13.9

Vyšnia.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

12

Negyvenamojo pastato paskirtis

Negyvenamosios paskirties pastato klasė (administraci-nės, prekybos, san-dėliavimo, gamybos, gydymo ir pan.).

Paskirtis

2602

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

12.1

viešb

Viešbučių paskirties.

12.2

adm

Administracinės paskirties.

12.3

prekyb

Prekybos paskirties.

12.4

paslg

Paslaugų paskirties.

12.5

mait

Maitinimo paskirties.

12.6

transp

Transporto paskirties.

12.7

garaž

Garažų paskirties.

12.8

gamyb

Gamybos, pramonės paskirties.

12.9

sand

Sandėliavimo paskirties.

12.10

kult

Kultūros paskirties.

12.11

moksl

Mokslo paskirties.

12.12

gyd

Gydymo paskirties.

12.13

poils

Poilsio paskirties.

12.14

sport

Sporto paskirties.

12.15

relig

Religinės paskirties.

12.16

spec

Specialiosios paskirties.

12.17

pagalb

Pagalbinio ūkio.

12.18

ferm

Kitos (fermų) paskirties.

12.19

ūk

Kitos (ūkio) paskirties.

12.20

šiltn

Kitos (šiltnamių) paskirties.

12.21

sod

Kitos (sodų) paskirties.

12.22

slėpt

Uždaras statinys, specialiai statytas arba įrengtas žmonėms apsaugoti nuo naikinimo priemonių.

12.23

kar

Karinės paskirties statinys.

12.24

laid

Koplyčia, mauzoliejus, kolumbariumas ir pan.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

13

Paslaugų objekto rūšis

Paslaugų teikimo infrastruktūros objekto rūšis (elektrinio transporto krovimo stotelė, stovos skaitiklis, paštomatas, bankomatas, dviračių ar paspirtukų nuomos punktas, užtvaro dėžutė ir pan.).

Rusis

2736

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

13.1

krovimo

Elektrinio transporto krovimo stotelė.

13.2

parkomatas

Automobilių stovos skaitiklis.

13.3

paštomatas

Paštomatas.

13.4

bankomatas

Bankomatas.

13.5

interakt

Interaktyvus paslaugų (informacijos teikimo ir pan.) objektas.

13.6

dvir nuoma

Dviračių, paspirtukų nuomos punktas.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

14

Pastato konstrukcijos medžiaga

Pastato laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Medziaga

2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

14.1

mūr

Plytų, akmenų mūro sienos.

14.2

mūr bl

Keraminių, silikatinių, akyto betono blokelių mūro sienos.

14.3

blok

Gelžbetonio plokščių sienos.

14.4

mon

Monolitinio betono, gelžbetonio sienos.

14.5

bet k

Surenkamas arba monolitinis gelžbetonio karkasas.

14.6

met k

Plieno karkasas.

14.7

med k

Medžio karkasas, mediniai, SIP skydai ir pan.

14.8

rast

Rankinio, mašininio apdirbimo, klijuotų rąstų sienos.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

15

Tilto, tunelio konstrukcijos medžiaga

Tilto ar tunelio laikančiosios konstrukcijos medžiaga.

Medziaga

2501, 2502

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

15.1

glžbt

Gelžbetonio konstrukcija.

15.2

pln

Plieninė konstrukcija.

15.3

komp

Kompozitinis plieno ir betono tiltas – tai tiltas, kurio perdanga sudaryta iš pagrindinių plieninių sijų ir standžiai su jomis sujungtos gelžbetoninės plokštės

15.4

med

Medinės konstrukcijos tiltas.

15.5

mūr

Mūras.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas identifikavimo taškų kodams

16

Tilto, tunelio paskirtis

Tilto ar tunelio paskirtis (automobilių, pėsčiųjų ir pan.).

Paskirtis

2501, 2502

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

16.1

autm

Automobilių kelių tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.2

pėsč

Pėsčiųjų ir (arba) dviračių tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.3

gelež

Geležinkelio tiltas, viadukas, estakada, tunelis.

16.4

gyv

Tunelis ar viadukus laukiniams gyvūnams.

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų ir identifikavimo taškų kodams

17

Topografinio objekto medžiaga

Statinio, objekto (tvoros, kolonos ir pan.) medžiaga.

Medziaga

2*** (taikoma pagal poreikį topografiniams objektams)

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

17.1

met

Metalas.

17.2

bet

Betonas.

17.3

akm

Akmuo.

17.4

med

Medis.

17.5

pls

Plastikas.

17.6

ker

Keramika.

17.7

stikl

Stiklas.

17.8

grunt

Gruntas.

17.9

mūr

Mūras.

 

 

Nr.

Klasifikatoriaus pavadinimas

Klasifikatoriaus aprašymas

Atributinis laukas

Klasifikatorius taikomas taškinių objektų kodams

18

Aukščio matavimo atskaita

Aukščio matavimo vieta

Atskaita

2241

 

Nr.

Klasifikatoriaus kodo reikšmė (UTF-8 koduotė)

Aprašymas

18.1

vv

Vamzdžio viršus.

18.2

va

Vamzdžio, latako apačia.

 

___________________