Projektas Nr. TSP-2

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2021–2025 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. vasario   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 6 ir 8 dalimis, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. lapkričio 11 d. raštą Nr. SR-5187 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų tinklo“, Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos 2020 m. liepos 2 d. raštą Nr. S-74 „Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo“, 2021 m. sausio 18 d. raštą Nr.S-3 „Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriaus Adomynės mokyklos-daugiafunkcio centro“ ir Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos 2021 m. sausio 22 d. raštą Nr. 8-9 „Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos ir jos skyriaus prijungimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrąjį planą (pridedama).

2. Nustatyti, kad kiekvienais kalendoriniais metais, bet ne vėliau kaip iki kovo 31 d., Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas gali būti koreguojamas atsižvelgiant į Savivaldybės demografinę, ekonominę ir socialinę situaciją.

3. Paskelbti ši sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Jurgita Trifeldienė