NAUJA REDAKCIJA

Projektas Nr. TSP-298

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Sprendimas

Dėl KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS pavaduotojos ingridos bernatavičienės PASKYRIMO EITI KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS ir priemokos nustatymo

 

2019 m. lapkričio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Ingridos Bernatavičienės 2019 m. lapkričio 18 d. sutikimą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Paskirti Ingridą Bernatavičienę nuo 2019 m. gruodžio 2 d. laikinai eiti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kol bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius.

2. Skirti 20 proc. jos pareiginės algos dydžio priemoką Ingridai Bernatavičienei, laikinai einančiai Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, už pavadavimą nuo 2019 m. gruodžio 2 d. iki bus paskirtas Savivaldybės administracijos direktorius.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas 

 

 

 

Parengė

Vidaus administravimo skyriaus specialistė

 

Snieguolė Vairienė

 

Projektas suderintas DVS