Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKEISTI PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ 2016 M. SPALIO 31 D. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTĮ NR. SŽ- 1283

 

2022 m....... .. d. Nr. ...

Šiauliai

 

 

Įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-337 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 15 d. įsakymą „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. A1-40, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 24 d. įsakymą „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ Nr. A1- 212, n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad būtų pakeista projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“ jungtinės veiklos sutartis Nr. SŽ-1283 (toliau – Sutartis) ir būtų pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą papildomą susitarimą prie Sutarties.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras