Projektas

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. sausio     d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, 103 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T3-264 „Dėl Strateginio valdymo Prienų rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras