Projektas

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL GAMYBINės ORGANIZACIJOS žinynO TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m.                  d.  Nr. 

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamas į 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1645,

tvirtinu Gamybinės organizacijos žinyno tvirtinimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Direktorius

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

part_54f4ea21fbfa4c7a9f50a33bccce319e_end

part_0e1aa44746e4469f87263c805eeac530_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto

kompetencijų agentūros direktoriaus

2022 m.               d. įsakymu Nr. 

 

 

GAMYBINės ORGANIZACIJOS žinynO TVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamybinės organizacijos žinyno tvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gamybinės organizacijos (toliau – POA), žinyno (toliau – POA žinynas) ir jo pakeitimų tvirtinimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2012 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2022/1645.

3. POA žinyną ir jo pakeitimus, išskyrus neesminius pakeitimus, nurodytus Aprašo 16 punkte, tvirtina viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – TKA).

4. Vadovaudamasi šio Aprašo nuostatomis, TKA tvirtina arba atsisako tvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą, kurį pateikė Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo, kurio pagrindinė verslo vieta yra Lietuvos Respublikoje ir kuris ketina gauti arba turi TKA išduotą POA patvirtinimo pažymėjimą.

 

II SKYRIUS

PRAŠYMO PATEIKIMAS

 

5. POA laisvos formos prašymą patvirtinti arba pakeisti POA žinyną gali pateikti TKA tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti pasirašytas POA atsakingo vadovo.

6. Kartu su prašymu, sumokėjus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ nustatyto dydžio atlyginimą už atitinkamas TKA teikiamas administracines paslaugas (toliau – nustatyto dydžio atlyginimas), pateikiamas POA žinyno projektas arba POA žinyno pakeitimo projektas (lietuvių arba anglų kalba).

7. Pateiktas prašymas, POA žinyno projektas ir POA žinyno pakeitimo projektas registruojami TKA dokumentų valdymo sistemoje.

 

III SKYRIUS

POA ŽINYNO ARBA JO PAKEITIMO TVIRTINIMAS

 

8. Gavęs prašymą ir POA žinyno arba jo pakeitimo projektą, įgaliotasis Agentūros Civilinės aviacijos departamento (toliau – CAD) Orlaivių skyriaus darbuotojas (toliau – įgaliotasis darbuotojas) patikrina, ar sumokėtas nustatyto dydžio atlyginimas, POA žinyno struktūra ir jame aprašytos procedūros arba siūlomas pakeitimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), priimtinų atitikties užtikrinimo priemonių ir rekomendacinės medžiagos, kurias Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (toliau – EASA) priėmė dėl Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) (toliau – AMC ir GM) nuostatas.

9. Patikrinimo metu įgaliotasis darbuotojas pildo EASA 56 formą, kurioje fiksuojami patikrinimo rezultatai ir nurodomi nustatyti neatitikimai ir terminai, iki kada jie privalo būti ištaisyti:

9.1. jei POA žinynas arba jo pakeitimas atitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), AMC ir GM nuostatas, EASA 56 formos 3 dalies atitinkamo skyriaus laukelį pažymi varnele;

9.2. jei POA žinynas arba jo pakeitimas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), AMC arba GM nuostatų, EASA 56 formos 4 dalyje nurodo neatitikimą ir jo eilės numerį. Neatitikimo eilės numeris taip pat įrašomas į EASA 56 formos 3 dalies atitinkamą laukelį.

10. Per 10 darbo dienų po atlikto patikrinimo įgaliotasis darbuotojas supažindina pareiškėjo atstovą su patikrinimo rezultatais ir nustatytais neatitikimais bei įteikia jam užpildytą EASA 56 formos kopiją.

11. Įsitikinęs, kad nustatytus neatitikimus pareiškėjas ištaisė, įgaliotasis darbuotojas ankstesnio patikrinimo metu pildytos EASA 56 formos 4 dalies skyriuje „Pataisymo data“ įrašo datą, kada neatitikimas buvo ištaisytas.

12. Jeigu patikrinimo metu neatitikimų nebuvo nustatyta arba pasibaigė neatitikimams ištaisyti nustatytas terminas, įgaliotasis darbuotojas EASA 56 formos 5 dalyje įrašo rekomendaciją patvirtinti arba atsisakyti tvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą ir pateikia ją CAD Orlaivių skyriaus vadovui.

13. CAD Orlaivių skyriaus vadovas, atsižvelgdamas į įgaliotojo darbuotojo rekomendaciją, priima sprendimą patvirtinti arba atsisakyti tvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą.

14. Sprendimas atsisakyti patvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą priimamas, jeigu patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo pateiktas POA žinynas arba jo pakeitimas neatitinka Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), AMC arba GM nuostatų ir (arba) neatitikimai nebuvo ištaisyti nustatytu laiku.

15. Apie priimtą sprendimą patvirtinti arba atsisakyti tvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos raštu informuojamas pareiškėjas. Jeigu priimamas sprendimas atsisakyti tvirtinti POA žinyną arba jo pakeitimą pareiškėjui pranešamos ir tokio sprendimo priėmimo priežastys bei jo apskundimo tvarka.

16. Visi POA žinyno pakeitimai turi būti TKA patvirtinti, išskyrus neesminius pakeitimus, kurie nedaro įtakos POA patvirtinimo pažymėjime nurodytoms patvirtinimo sąlygoms (leistinai veiklai, jos sąlygoms ir apribojimams), nekeičia POA žinyne aprašytų procedūrų iš esmės ir kuriuos gali pasitvirtinti pati POA. Pakeitimai, kuriems nereikia išankstinio TKA patvirtinimo ir kaip tokie pakeitimai kontroliuojami, turi būti detaliai aprašyta POA žinyne nustatytoje pakeitimų kontrolės procedūroje.

17. Jei POA pasitvirtino Aprašo 16 punkte nurodytą neesminį POA žinyno pakeitimą, ji ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo tokio pakeitimo pasitvirtinimo privalo apie tai raštu pranešti TKA ir pateikti pasitvirtinto pakeitimo kopiją.

 

 

IV KYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. TKA vykdo priežiūrą ar TKA patvirtintas POA žinynas atitinka taikytinas Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies), AMC arba GM nuostatas. Priežiūra yra vykdoma vadovaujantis Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis TKA direktoriaus 2020 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 2-254 „Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros prižiūrimų ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašu, patvirtintu TKA direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 2-138 “Dėl Gamybinių organizacijų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 748/2012 I priedo (21 dalies) G poskyrio reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“.

19. Patvirtinto POA žinyno ir jo pakeitimų kopijos kartu su POA žinyno arba jo pakeitimo patikrinimo metu pildyta EASA 56 forma saugoma TKA ne mažiau nei 6 metus.

20. Įgaliotasis darbuotojas po POA žinyno pakeitimų patvirtinimo arba neesminių POA žinyno pakeitimų priimtinumo įvertinimo, atnaujina duomenis POA duomenų saugykloje ir joje nurodo galiojantį POA pakeitimą.

21. TKA sprendimai ir veiksmai (neveikimas), kuriais nesilaikoma Aprašo nuostatų, gali būti skundžiami TKA direktoriui ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, Lietuvos administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_______________