Projektas

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

 

2023 m.                 d. Nr. V-

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Išdėstau Tvarkos aprašo 9.5 papunktį taip:

9.5. pagal 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą apie dvasininko, praktikanto, kariūno, kursanto  ir asmens, atliekančio savanorišką praktiką, VSD laikotarpio pradžią bei pabaigą (dvasininko atveju – VSD laikotarpio pabaiga gali būti įrašoma į Registrą ir šio Tvarkos aprašo 421 punkte nustatyta tvarka);“.

1.2. Išdėstau Tvarkos aprašo 26 punktą taip:

26. Motinų (įmočių), tėvų (įtėvių), globėjų draudimas valstybės lėšomis nuo vaiko gimimo dienos taikomas jo motinai (įmotei) ar globėjai, kol vaiko tėvai (įtėviai) ar globėjai apsisprendžia kitaip. Apsisprendimu kitaip laikomas bendro tėvų (įtėvių) ar globėjų prašymo ar atskirų prašymų dėl vieno iš jų draudimo valstybės lėšomis (toliau – Apsisprendimas) pateikimas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, o nepateikus tokių prašymų – vieno iš tėvų (įtėvių) ar globėjų išėjimas atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Asmenims suteiktų atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, laikotarpiai nustatomi pagal draudėjų pateikiamus Fondo valdybos teritoriniam skyriui 9-SD pranešimus apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) atostogas vaikui prižiūrėti.“

1.3.  Išdėstau Tvarkos aprašo 28 punktą taip:

28. Mirus vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, jo draudimas valstybės lėšomis baigiamas mirties dieną, o nuo kitos dienos draudimas valstybės lėšomis taikomas kitam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, jeigu jis atitinka draudimo valstybės lėšomis sąlygas.“

1.4.  Išdėstau Tvarkos aprašo 29 punktą taip:

29. Globėjas, auginantis vaiką iki trejų metų, draudžiamas valstybės lėšomis automatiniu būdu arba pagal jo pateiktą prašymą nuo teisės į šį draudimą atsiradimo dienos. Kartu su prašymu pateikiamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos arba teismo nutartis dėl vaiko nuolatinės globos nustatymo ar jų kopijos (jei atitinkami duomenys gauti pagal asmens duomenų teikimo sutartį, šių dokumentų pateikti nereikia). Jei vaikui yra paskirti du globėjai, draudimas vykdomas abiem globėjams pateikus bendrą prašymą ar atskirus prašymus dėl vieno iš jų  draudimo valstybės lėšomis.“

1.5.  Išdėstau Tvarkos aprašo 32 punktą taip:

32. Asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą laikomas auginančiu vaiką Lietuvos Respublikoje, kai vaiko gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba vaikas įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Tais atvejais, kai vaiko gyvenamoji vieta dar nedeklaruota, asmuo tris  mėnesius  nuo vaiko gimimo dienos laikomas auginančiu vaiką Lietuvos Respublikoje, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

32.1. vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti;

32.2. abiejų vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjų gyvenamoji vieta deklaruota Lietuvos Respublikoje arba jie įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;

32.3. Gyventojų registro duomenimis vaikas turi tik vieną iš tėvų (įtėvių) ar globėjų.“

1.6.  Išdėstau Tvarkos aprašo 33 punktą taip:

33. Auginant vieną vaiką, draudimas valstybės lėšomis vykdomas vienam asmeniui. Jeigu turintys teisę į draudimą valstybės lėšomis motina (įmotė) ir tėvas (įtėvis) ar globėjai augina du ar daugiau vaikų iki trejų metų, draudimas valstybės lėšomis gali būti vykdomas abiem tėvams (įtėviams) ar globėjams.“

1.7.  Išdėstau Tvarkos aprašo 421 punktą taip:

421. Fondo valdybos teritorinis skyrius, nustatęs, kad dvasininkui paskirta socialinio draudimo pensija ir apie jį nėra pateiktas 2-SD pranešimas, įrašo į Registrą valstybinio socialinio draudimo pabaigą Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu. Apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas Elektroninės draudėjo aptarnavimo sistemos (EDAS) priemonėmis informuoja atitinkamą religinę bendruomenę ar bendriją, išsiunčiant priimtą elektroninės formos sprendimą.“

1.8. Išdėstau Tvarkos aprašo 46 punktą taip:

46. Lietuvos kalėjimų taryba teikia 1-SD ir 2-SD pranešimus apie asmenis, kurie mokosi bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo įstaigoje ir yra pasirašę stojimo į vidaus tarnybą sutartį (kursantus).“

1.9. Išdėstau Tvarkos aprašo 56 punktą taip:

56. Nustačius asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, duomenų ar informacijos pasikeitimus ir patikslinus valstybės lėšų poreikį, atitinkami tikslinimai Registre už ne ilgesnį kaip praėjusių penkerių metų laikotarpį atliekami automatiniu būdu. Pagal apdraustojo asmens prašymą draudimo valstybės lėšomis duomenys, vadovaujantis VSD įstatymo 19 straipsnio 11 dalimi, tikslinami netaikant 5 metų termino.“

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Dokumentų tvarkymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos padaliniams ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

 

Direktorius