Projektas Nr. TSP-95

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRE TEIKIAMŲ ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio socialinių paslaugų centro 2021 m. kovo 9 d. raštą Nr. SPR-421 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                      n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 5 d. sprendimą Nr. TS-169 „Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centre teikiamų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą vietinėje spaudoje, Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. balandžio 1 d.

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė