Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. LIEPOS 31 d. įsakymo Nr. 406 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS (VĖJO JĖGAINIŲ ĮRENGIMO) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REKOMENDACIJŲ R 44-03 PATVIRTINIMO pakeitimo

 

 

2021 m.                    d.     Nr. D1-

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 406 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos (vėjo jėgainių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-03 patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ ĮRENGIMO ATRANKOS DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO REKOMENDACIJŲ

PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Vėjo elektrinių įrengimo atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijas (pridedama).“

 

 

Aplinkos ministras