Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
MENO KŪRĖJO IR MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ STATUSO  ĮSTATYMO

I-1494   10  STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Papildyti  10 straipsnį nauja  5 dalimi:

5. Meno kūrėjų organizacijos veiklai ir kūrybinėms programoms finansuoti valstybės biudžeto lėšos skiriamos jei organizacijos veikla atitinka visus Strateginio meno kūrėjų organizacijų finansavimui keliamus reikalavimus ir organizacijai vadovauja nepriekaištingos reputacijos vadovas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme.“

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo narys                                                                                         Vytautas  Juozapaitis