Projektas

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2017 M. BIRŽELIO 21 D. NUTARIMO NR. 496 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                        d. Nr.   
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Vairuotojų, vairuojančių reglamento (EB) Nr. 561/2006 2 straipsnyje apibrėžtas transporto priemones, vairavimo ir poilsio režimą nustato reglamentas (EB) Nr. 561/2006, tačiau reglamento (EB) Nr. 561/2006 5–9 straipsnių nuostatos netaikomos reglamento (EB)    Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–p punktuose nurodytam vežimui kelių transporto priemonėmis. Reglamento (EB) Nr. 561/2006 13 straipsnio 1 dalies a–d ir f–p punktuose nurodytam vežimui kelių transporto priemonėmis taikomas šiame skyriuje nustatytas darbo ir poilsio laiko režimas.

1.2. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Kelių transporto priemonių, išskyrus tas, kurioms taikomos reglamento (EB)        Nr. 561/2006 3 straipsnyje nustatytos išimtys, vairuotojų darbo laiko apskaitai turi būti naudojama viena iš šių priemonių:

18.1. registravimo įranga – tachografai ir tachografo registracijos lapas (-ai) (jei tai analoginis tachografas) arba vairuotojo skaitmeninio tachografo kortelė (jei tai skaitmeninis tachografas). Skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių duomenys, nuskaityti 2010 m. liepos 1 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 581/2010 dėl ilgiausių leistinų laikotarpių, per kuriuos turi būti perkelti susiję duomenys iš transporto priemonių ir vairuotojų kortelių nustatytu dažnumu, turi būti teikiami Lietuvos transporto saugos administracijai jos nustatyta tvarka;

18.2. eismo tvarkaraščiai, sudaryti vadovaujantis reglamento (EB) Nr. 561/2006 16 straipsniu, ir vairuotojo darbo (pamainų) grafikas (jeigu keleiviai vežami reguliariais reisais Lietuvos Respublikos teritorijoje ir autobusuose neįrengti tachografai).“

1.3. Pakeisti 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19. Darbdaviai privalo užtikrinti, kad kelių transporto priemonių, kurioms taikomos reglamento (EB) Nr. 561/2006 3 straipsnyje nustatytos išimtys, vairuotojai vairuojamoje transporto priemonėje turėtų savo darbo (pamainų) grafiko egzempliorių, kuriame būtų nurodyta vairuotojo vardas, pavardė ir iš anksto sudarytas įvairių vairavimo, kitų darbų, pertraukų ir vairuotojo buvimo darbe tvarkaraštis.

1.4. Papildyti 191 punktu:

191. Darbo (pamainų) grafikas turi:

191.1. apimti prieš tai ėjusių 28 dienų ir einamosios dienos duomenis;

191.2. būti pasirašytas transporto ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto kompetentingo asmens;

191.3. transporto ūkio subjekte turi būti saugomas vienerius metus nuo juo apimamo laikotarpio pabaigos;

191.4. būti pateikiamas kontrolės pareigūnui paprašius.“

1.5. Pakeisti 77.1.11. papunktį ir jį išdėstyti taip:

77.1.11. Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnų, vykdančių valstybinę kelių transporto priemonių kontrolę;“.

2.  Įgalioti Lietuvos transporto saugos administraciją patvirtinti Skaitmeninių tachografų ir vairuotojų kortelių duomenų teikimo tvarką.

3Šis nutarimas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2020 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras