Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LAIKINOSIOS VALSTYBĖS PAGALBOS PIENO GAMINTOJAMS TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2020     m.                     d. Nr. 3D-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir siekdamas kompensuoti dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminės situacijos patirtus nuostolius pieno gamintojams:

1.    T v i r t i n u  Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams teikimo taisykles (pridedama).

2.    P a v e d u Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos per 10 darbo dienų įsigaliojus šiam įsakymui patvirtinti jam vykdyti reikalingas procedūras.

 

 

Žemės ūkio ministras