ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGPJŪČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-325 DĖL 20152024 METŲ ŠIAULIŲ MIESTO STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 22 straipsniu ir įgyvendindama Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. T-301 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 punktą, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti 20152024 metų Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-325 „Dėl 2015–2024 metų Šiaulių miesto strateginio plėtros plano patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 3 dalį „Šiaulių m. plėtros strategija 2015–2024 metams“:

1.1. pakeisti 2 lentelę „Vizijos rodikliai“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeisti 3.2.1 poskyrį „I prioriteto pažangos vertinimas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.3. pakeisti  3.2.2 poskyrį „II prioriteto pažangos vertinimas“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.4. pakeisti   3.2.3 poskyrį „III prioriteto pažangos vertinimas“ ir jį išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti 4 dalį „Šiaulių m. strateginio plano priemonių planas“ ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras