Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Kauno rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimą
Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“:

1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžetą – 111 336,3 tūkst. Eur pajamų ir jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas);“

2. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. 116 300,1 tūkst. Eur išlaidų ir jų paskirstymą asignavimų valdytojams (skolintos lėšos investicijų projektams finansuoti viršija pajamas 2 015,5 tūkst. Eur; asignavimai iš laisvo biudžeto lėšų likučio viršija pajamas 2 041,5 tūkst. Eur; asignavimai iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų likučio viršija pajamas 906,8 tūkst. Eur) (2, 2.1, 2.2, 3, 4, 5, 6, 7  ir 8 priedai).“

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Kupratienė, el. p. dalia.kupratiene@krs.lt

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 23 D. SPRENDIMO NR. TS-2 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2020 m. rugsėjo 11 d.

Kaunas

 

1.  Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m.    sausio 23 d. sprendimą Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti biudžetą specialios tikslinės dotacijos lėšomis, iš įvairių ministerijų pagal teisės aktus gautomis lėšomis, taip pat padidinti asignavimus kai kurioms programoms vykdyti, mažinant nepanaudotus asignavimus.

2.  Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 16 punktas nustato išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją – prireikus tikslinti savivaldybės biudžetą. To paties įstatymo 18 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba.

3.  Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami.

Neigiamų sprendimo padarinių nenumatoma. Teigiami sprendimo padariniai – tinkamai paskirsčius asignavimus, asignavimų valdytojai galės nenutrūkstamai vykdyti numatytas programas.

4.  Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimas           Nr. TS-2 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto patvirtinimo“.

5.  Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Patikslinus biudžetą, asignavimai padidės 3 993,5 tūkst. Eur.

6.  Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Būtina skelbti Teisės aktų registre ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

7.  Antikorupcinis vertinimas.

Antikorupcinio vertinimo atlikti nereikia.

8.  Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9.  Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Pajamos

1.  Kauno rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas didinamas:

1.1. 204,1 tūkst. Eur – savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 907 „Dėl lėšų skyrimo“;

1.2. 112,9 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A1-764 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.3. 2,2 tūkst. Eur – būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą                     Nr. A1-722 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio     30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.4. 40,0 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos psichikos sveikatai stiprinti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymą              Nr. V-1684 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių asignavimų psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“;

1.5. 1 100,0 tūkst. Eur – Valstybės investicijų programos lėšos, skirtos mokslo paskirties pastatui Ledos g. 2, Užliedžių k. rekonstruoti, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos futbolo stadionui modernizuoti ir papildomos lėšos Ramučių kultūros centrui atnaujinti pagal finansavimo sutartis;  

1.6. 593,9 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-568 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti patvirtinimo“; 

1.7. 7,1 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos švietimo įstaigų psichologams, formuluojant papildomas užduotis individualiam darbui su psichologinių sunkumų patiriančiais mokiniais;

1.8. 34,9 tūkst. Eur – valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose pagal 2020 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą Nr. V-1366;

1.9. 15,7 tūkst. Eur – projektui „Kauno r. Raudondvario aglomeracijos privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros“ finansuoti pagal 2018 m. rugpjūčio 22 d. dotacijos teikimo sutartį pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą Nr. AARP-S-12 (2018) su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

1.10. 32,7 tūkst. Eur – biudžetinių įstaigų pajamos;

1.11. 35,0 tūkst. Eur – Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos;

1.12. 1 100,0 tūkst. Eur – vietinės rinkliavos, skirtos komunalinėms atliekoms tvarkyti;

1.13. 15,0 tūkst. Eur – pajamų iš baudų plano didinimas.

Patikslinus Kauno rajono savivaldybės biudžetą, Savivaldybės pajamos sudarys                111 336,3 tūkst. Eur (1 priedas).

Asignavimai

Pagal asignavimų valdytojų pateiktus prašymus siūloma paskirstyti nepanaudotus asignavimus tarp asignavimų valdytojų ir programų, siekiant papildomai skirti asignavimus toms reikmėms, kurioms jie šiuo metu reikalingiausi, ir patikslinti skirtus asignavimus pagal funkcinę ir ekonominę klasifikaciją.

1.  Kauno rajono savivaldybės asignavimų valdytojų asignavimų planai didinami:

1.1. 204,1 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą Nr. 907 „Dėl lėšų skyrimo“;

1.2. 97,7 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, socialinėms paslaugoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A1-764 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.3. 15,2 tūkst. Eur – Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namams, socialinėms paslaugoms pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymą Nr. A1-764 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.4. 2,2 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. A1-722 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2020 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“;

1.5. 40,0 tūkst. Eur – Visuomenės sveikatos biurui, valstybės biudžeto lėšos, skirtos psichikos sveikatai stiprinti pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 17 d. įsakymą Nr. V-1684 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tikslinių asignavimų psichikos sveikatai stiprinti 2020 metais paskirstymo savivaldybėms patvirtinimo“;

1.6. 350,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, papildomos Valstybės investicijų programos lėšos Ramučių kultūros centrui atnaujinti pagal finansavimo sutartį;  

1.7. 750,0 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus programoms, Valstybės investicijų programos lėšos, skirtos mokslo paskirties pastatui Ledos g. 2, Užliedžių k. rekonstruoti, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos futbolo stadionui modernizuoti pagal finansavimo sutartis;

1.8. 593,9 tūkst. Eur – Socialinės paramos skyriui, valstybės biudžeto lėšos, skirtos piniginei socialinei paramai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. A1-568 „Dėl lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms priemonei „Skiriant piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, laikinai nevertinti turimo turto ir padidinti valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį nuo 1 VRP iki 1,1 VRP teisei į socialinę pašalpą nustatyti“ įgyvendinti patvirtinimo“ (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.9. 7,1 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, aptarnaujančio biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus valstybės biudžeto lėšos, skirtos švietimo įstaigų psichologams, formuluojant papildomas užduotis individualiam darbui su psichologinių sunkumų patiriančiais mokiniais;

1.10. 34,9 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, aptarnaujančio biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus valstybės biudžeto lėšos, skirtos mokytojų, dirbančių pagal neformaliojo vaikų švietimo programas savivaldybių mokyklose pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymą          Nr. V-1366;

1.11. 15,7 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, projektui „Kauno r. Raudondvario aglomeracijos privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros“ finansuoti pagal 2018 m. rugpjūčio 22 d. dotacijos teikimo sutartį pagal Aplinkos apsaugos rėmimo programą Nr. AARP-S-12 (2018) su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija;

1.12. 32,7 tūkst. Eur – didinamas asignavimų planas asignavimų valdytojams pagal specialiąsias programas:

1.12.1. 1,8 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriui, aptarnaujančiam biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus;

1.12.2. 0,3 tūkst. Eur – seniūnijoms (finansuojama per Savivaldybės administraciją);

1.12.3. 30,6 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai (SAARS programa);

1.13. 35,0 tūkst. Eur – Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus, aptarnaujančio biudžetines įstaigas – asignavimų valdytojus projektams (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);

1.14. 1 100,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai, komunalinių atliekų tvarkymo funkcijai vykdyti;

1.15. 15,0 tūkst. Eur – Savivaldybės administracijai;

1.16. 700,0 tūkst. Eur – naujos paskolos dalis Savivaldybės projektams.

Patikslinus biudžetą, Savivaldybės asignavimai sudarys 116 300,1 tūkst. Eur.

10.     Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja ir specialistai. Už sprendimo vykdymą atsakinga Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Riševičienė.

 

 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                          Dalia Kupratienė