Projektas Nr. TSP-160

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. TS-68 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. TS-92 „DĖL GARANTIJOS SUTEIKIMO“ PAKEITIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2019 m. birželio     d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. TS-68 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo       Nr. TS-92 „Dėl garantijos suteikimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

 

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS