Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-976 8 STRAIPSNIO ĮSTATYMAS

 

2020 m. d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

8 straipsnis. Draudžiamos ir ribojamos zonoje kapitalo investavimo ir veiklos sritys

1. Zonoje įmonėms draudžiamos šios kapitalo investavimo ir veiklos sritys:

1) ūkinė komercinė veikla, susijusi su valstybės saugumo ir gynybos užtikrinimu, taip pat ginklų, šaudmenų, sprogmenų gamyba, laikymu ar pardavimu;

2) ūkinė komercinė veikla, susijusi su kenksmingu poveikiu aplinkai, kai dėl tokios veiklos, taikomų teisės aktų nustatyta tvarka atlikus poveikio aplinkai vertinimą, yra priimamas sprendimas, kad veika neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir/ar civilinės saugos teisės aktų reikalavimų;

3) narkotikų, narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, išskyrus vaistinius preparatus, kurių sudėtyje yra narkotinių ir (ar) psichotropinių medžiagų, įrašytų į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamus kontroliuojamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, gamyba, pardavimas ir laikymas;

4) kultūrų, kuriose yra narkotinių, stipriai veikiančių ir nuodingųjų medžiagų, perdirbimas, pardavimas ir laikymas;

5) degtinės, likerio ir kitų spiritinių gėrimų gamyba;

6) tabako gaminių gamyba;

7) vertybinių popierių, piniginių ženklų ir monetų, pašto ženklų gamyba;

8) lošimo namų (kazino) steigimas ir laikymas;

9) loterijų organizavimas;

10)  radijo ir televizijos laidų rengimas ir transliavimas, išskyrus spaustuvių, radijo ir televizijos techninį aptarnavimą;

11) ligonių, sergančių pavojingomis ir ypač pavojingomis infekcinėmis, tarp jų ir venerinėmis bei užkrečiamosiomis odos ligomis, agresyvios formos psichinėmis ligomis, gydymas;

12)gyvulių, sergančių ypač pavojingomis ligomis, gydymas;

13) darbo migracijos klausimų tvarkymas.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. birželio1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

Teikia Seimo nariai                                                                    Irena Šiaulienė

Rimantas Sinkevičius                                                                                                                         Simonas Gentvilas

Kęstutis Bartkevičius

Rasa Petrauskienė

Julius Sabatauskas

Algirdas Butkevičius