Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2016 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1–33 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.4.1-LVPA-K-106 PRIEMONĖS „ELEKTROS SKIRSTOMŲJŲ TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                         d. Nr. 1-

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“  projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1-33 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.4.1-LVPA-K-106 priemonės „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 35 273 401 euro (trisdešimt penkių milijonų dviejų šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vieno euro), iš kurių iki 35 273 401 euro (trisdešimt penkių milijonų dviejų šimtų septyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų vieno euro) Sanglaudos fondo lėšų.“

2.   Pakeičiu 17 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

17. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2015 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-9.1 (11) ir 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio protokoliniu sprendimu Nr. 44 P – 4 (34):“

3.   Pakeičiu 27.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.2. produkto stebėsenos rodiklis „Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės, skirstomieji punktai ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“, kodas P.S.320.“

4.   Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį. (Taikoma tik tais atvejais, kai toks reikalavimas nustatytas projektų finansavimo sąlygų apraše).

Projektas turi prisidėti prie Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta Aprašo 18 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.“

 

 

 

5.   Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) neturi su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra užsienio pilietis (-čiai),arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 eurų (tikrinama ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos; jei nustatoma, kad skola viršija 50 eurų, pareiškėjui leidžiama dokumentais pagrįsti, kad paraiškos pateikimo dieną skola neviršijo 50 eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

Informacijos šaltinis: paraiška, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikta informacija.“

 

 

 

Energetikos ministras   

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2018 m.                           d. raštu Nr.