ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BIRŽELIO 2 D. SPRENDIMO NR. T-278 „DĖL SUTIKIMO PERDUOTI IR PERIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ TILŽĖS G. 198, ŠIAULIUOSE“ PAKEITIMO

 

2022 m.                       d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 2 d. sprendimo Nr. T-278 „Dėl sutikimo perduoti ir perimti nekilnojamąjį turtą Tilžės g. 198, Šiauliuose“ 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Perimti iš valstybės įmonės Turto bankas patikėjimo teise valdomą  administracinio pastato (unikalus Nr. 2998-0009-7012) 35,40 kv. m ploto negyvenamąją patalpą 1-58, esančią Tilžės g. 198, Šiauliuose, Šiaulių miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms įgyvendinti (šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas)“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras