Projektas Nr. TSP-125                            

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO LIGONINĖS BANKO SĄSKAITOS

 

2021 m. balandžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu ir 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 10 punktu ir Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimu Nr. TS-264 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų patvirtinimo“, 37.20, 46.11 papunkčiais ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės stebėtojų tarybos 2021 m. balandžio 6 d. posėdžio protokolą Nr. LS-2 bei į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2021 m. balandžio 1 d. raštą Nr. 12-106 „Dėl banko sąskaitos uždarymo“,  Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės banko sąskaitos Nr. LT48 7300 0100 7736 4161 esančios „Swedbank“, AB uždarymui.   

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

Reda Totorienė