Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO NR.  IX-675 21 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                     d. Nr.
Vilnius

 

1 straipsnis. 21 straipsnio  pakeitimas

Papildyti 21 straipsnį nauja 4 dalimi ir ją išdėstyti taip:

4) Komandiruojamų asmenų dienpinigiai turi būti išmokami bankiniu pavedimu.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2.   Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2020 m. birželio 31 d.

priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai

Simonas Gentvilas

Gintaras Vaičekauskas

Eugenijus Gentvilas

Viktorija Čmilytė- Nielsen