Projektas

 

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“, ir patikslinti programų lėšų paskirstymą (priedas).

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Kupratienė, mob. tel. (8 650) 27 833

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BIUDŽETO IR FINANSŲ SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. TS-1 „DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m. birželio 13 d.

Kaunas

 

 

1.  Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projektu siūloma keisti Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ ir patikslinti strateginėms veiklos programoms finansuoti skirtus asignavimus. Planuojama papildomai gauti biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kelių remontui ir tiesimui. Siekiant ekonomiškai panaudoti esamus asignavimus mažinami ir (arba) perskirstomi asignavimai strateginiame veiklos plane numatytoms priemonėms įgyvendinti.

2Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reglamentuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatose teigiama, kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali pakeisti pati savivaldybės taryba.

3.  Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).         

Nėra.

4Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Šiuo sprendimu keičiamas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimas Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“.

5.  Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Šiuo sprendimu tikslinamos Savivaldybės, valstybės biudžetų ir kt. lėšos, skirtos 2019 m. strateginėms veiklos programoms įgyvendinti.

6Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Skelbti Teisės aktų registre. Viešinti Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

7.  Antikorupcinis vertinimas.

Nereikia.

8Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10.            Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Tarybos sprendimo projektą rengė Dalia Kupratienė, Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja.

 

 

 

Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja                                                                Dalia Kupratienė