Prienai

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

Projektas                                                                                            

 

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

 

2021 m.  kovo     d. Nr.

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies  19 punktu ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-298 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 189 punktu, Prienų rajono savivaldybės taryba                     n u s p r e n d ž i a:

Pritarti Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras