Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos opozicijos 2023-05-04 raštą „Dėl kandidatų siūlymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                        n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijai šią Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją:

Irina Barabanova – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos narys;

Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Roma Janušonienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Rima Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Vytautas Juškus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Virginijus Kinčinaitis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Zakiras Medžidovas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Pranas Nainys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Juozas Pabrėža – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Sitnikas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Saulius Stasiūnas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Jovita Vičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Irena Vidžiūnienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Aurimas Žvinys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

2. Skirti Romą Janušonienę Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininke.

3. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus (pridedama).

4. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras