Projektas

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2019 m.                 d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 ir5 dalimis bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m. rugpjūčio  d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Tarybos 2019 m. liepos 25 d. nutarimo Nr. O3E-265 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, 1.2.33 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2.33. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

„17. SGD terminalo operatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau SGDT įstatymas) 9 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau kaip iki 2024 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise įsigyja plaukiojančiąją SGD saugyklą ir tampa jos valdytoju. SGD terminalo operatorius taiko priemones, mažinančias saugumo dedamąją dar iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo, paskirstydamas SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų dalį per SGD terminalo veiklos laikotarpį, t. y. iki 2044 m. gruodžio 31 d. SGD pakartotinio dujinimo paslaugos pajamų viršutinė riba (Pd) skaičiuojama pagal (11) formulę:

 

čia:

SSGDT – SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos skaičiuojamos pagal (12) formulę:

 

SSGDT = OPEXSGDT(be DU) + CDA + OPEXSGDT(DU) + CT + CC + CPS + PQ + CX − CF – Pperk; (Eur)  (12)

 

čia:

OPEXSGDT(be DU) – SGD terminalo išlaikymo operacinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.3 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(be DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos operacinės sąnaudos, Eur;

CDA – nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.2 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į CDA taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos nusidėvėjimo sąnaudos, Eur;

OPEXSGDT (DU) – darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir įmokų į garantinį fondą sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.4 papunktį. Po plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo į OPEXSGDT(DU) taip pat įskaičiuojamos ir išpirktos plaukiojančiosios SGD saugyklos įgulos išlaikymo sąnaudos, Eur;

CT – mokesčių sąnaudos, skaičiuojamos pagal Metodikos 12.5 papunktį, Eur;

CC – išankstinio valiutos keitimo sandorio kaštai, skirti suvaldyti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos mokesčio valiutos svyravimo riziką, Eur;

CPS dalis SGD terminalo pastoviųjų sąnaudų, išdėstytų per SGD terminalo veiklos laikotarpį, kuris, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, trunka ne trumpiau, kaip iki 2044 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2019 m. iki plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (121) formulę:

 

CPS = CNS1 – CL1 + CI1 + CBG1+ CBG2;  (Eur)                                                                        (121)

 

čia:

CNS1 – SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančiosios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su SGD pakartotinio dujinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, skaičiuojamos pagal SGDT operatoriaus pateiktus prognozuojamus duomenis, Eur. Nustatytos SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis, visais kitais metais, einančiais po pirmųjų naujojo reguliavimo periodo metų, yra koreguojamos atsižvelgiant į praėjusių metų faktinį SGD operatoriaus pagrįstą SGD terminalo sąnaudų, numatytų ilgalaikėmis sutartimis, dydį;

CL1 SGDT operatoriaus paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m., dalis, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Eur;

CBG1 – bankinės garantijos, skirtos plaukiojančiosios SGD saugyklos savininkui, įgyvendinant plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos refinansavimą, sąnaudos, Eur.

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos, Eur.

Nuo plaukiojančiosios SGD saugyklos įsigijimo pagal SGDT įstatymą iki 2044 m. gruodžio 31 d. CPS sąnaudos skaičiuojamos pagal (122) formulę:

 

CPS = CNS2 + CL2 +CI1+ CBG2;  (Eur)                                                                                     (122)

 

čia:

CNS2krantinės nuomos sąnaudos, Eur;

CL2 – grąžinamos paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus, dalis, Eur;

CI1 – paskolos, skirtos finansuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2024 m. siekiant restruktūrizuoti plaukiojančiosios SGD saugyklos nuomos kaštus laikotarpiu nuo 2019 m. iki 2044 m., palūkanos, įtraukiamos į SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties metines eksploatavimo bazines sąnaudas, vadovaujantis SGDT įstatymo 5 straipsnio 5 dalimi, Eur;

CBG2 bankinės garantijos, skirtos užtikrinti valstybės garantijos suteikimą, sąnaudos, Eur;

PQ – pajamų nuokrypis dėl prognozuotų ir faktinių vartojimo pajėgumų skirtumo pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

Cx – kiti sąnaudų / pajamų nuokrypiai, pagrįsti Tarybai, kurie turi įtakos Įmonės veiklai, bei kiti dėl nuo Įmonės nepriklausančių veiksnių kylantys sąnaudų /pajamų nuokrypiai, įskaitant ir dėl veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, Eur.

CF – Įmonės pagrįstas investicijų, skirtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje numatytą įpareigojimą, projekto akumuliuotas pinigų srautų rezultatas, kuris gali būti įvertinamas motyvuotu Tarybos sprendimu, siekiant subalansuoti šio projekto pinigų srautus jo atsipirkimo laikotarpiu, Eur. CF yra vertinamas tiems metams, kai prognozuojamas neigiamas pinigų srautas yra didesnis nei teigiamas akumuliuotas pinigų srautas, įvertinant pinigų kainą.

 

Pperk – pajamos, gautos už perkrovą pasibaigusiais reguliavimo periodo (t-1) metais, Eur;

 

 

čia:

CM – remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur;

CP – personalo sąnaudos be darbo užmokesčio sąnaudų, Eur;

CA – administracinės sąnaudos, Eur;

CS – rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur;

CO – kitos sąnaudos, Eur;

ROId – pagal Metodikos 12.6.1 papunktį suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur.“

 

 

 

Tarybos pirmininkas