Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AZARTINIŲ LOŠIMŲ įstatymo Nr.  IX-325  73, 10 ir 20 straipsniŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2024 m.         d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 73 straipsnio pakeitimas

Papildyti 73 straipsnio 1 dalį 3 punktu ir jį išdėstyti taip:

3) stabdyti asmens lošimą, jei pastebimas asmens patologinis potraukis lošti.“

 

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama reklamuoti azartinius lošimus, išskyrus azartinius lošimus organizuojančių bendrovių pavadinimus, prekių ženklus ir organizuojamų lošimų rūšis. Azartinių lošimų reklamos užsakovas privalo skirti ne mažiau 50% reklamos biudžeto socialinei prevencinei reklamai, paruoštai pagal Priežiūros tarnybos parengtas rekomendacijas. Socialinė prevencinė reklama skleidžiama to paties reklamos skleidėjo informacijos perteikimo priemonėmis. Draudžiama jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirtose interneto svetainėse skelbti bet kokią su azartiniais lošimais susijusią informaciją. Jaunesniems kaip 18 metų asmenims skirta interneto svetaine laikytina interneto svetainė, kurioje ne mažiau kaip 4/5 turinio yra skirta vaikams ir paaugliams skirtų renginių bei reiškinių aprašymui, profesionaliam jų vertinimui, informavimui apie juos, vaikų ir paauglių meninės ir techninės kūrybos sklaidai.“

 

3. straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„4. Lošimų organizatorius privalo Vyriausybės nustatyta tvarka pranešti valstybinei mokesčių inspekcijai apie laimėjimus ir pralaimėjimus, jei vieno mėnesio laimėjimų ar pralaimėjimų suma viršija 100000 Eurų.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas išskyrus šio straipsnio 2 dalį įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją iki 2024 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

 

Seimo narys                                                                                         Andrius Bagdonas