Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 2, 4, 5, 6, 7, 9 STRAIPSNIŲ IR 1, 2, 8 priedų PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 2 straipsnio 11 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) neturint leidimo, kai leidimas privalomas, ar eksploatuojant neįregistruotą organinius tirpiklius naudojantį įrenginį, kai jis privalo būti įregistruotas, išmestas teršalo kiekis ir (ar)“.

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 4 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems išmesti teršalus į aplinką privalomas leidimas, kuriame nustatyti taršos normatyvai, – išmesti į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei jos gelmes) teršalai, nurodyti šio įstatymo 1 ir 2 prieduose ar pagal šį įstatymą priskirti vienai iš teršalų grupių pagal jų kenksmingumą aplinkai;“.

2. Papildyti 4 straipsnį nauju 2 punktu:

2) iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems išmesti teršalus į aplinką privalomas organinius tirpiklius naudojančio įrenginio įregistravimas, – išmesti į aplinkos orą teršalai, nurodyti šio įstatymo 1 priede ar pagal šį įstatymą priskirti vienai iš teršalų grupių pagal jų kenksmingumą aplinkai;“.

3. Buvusius 4 straipsnio 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 punktus laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 punktais.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokestį už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių moka fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai, kurie įstatymų nustatytais atvejais privalo turėti leidimą, kuriame nustatyti taršos normatyvai, arba eksploatuoja organinius tirpiklius naudojančius įrenginius, kuriuos privaloma įregistruoti.“

 

4 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio mokėtojai, įgyvendinantys aplinkos apsaugos priemones, mažinančias teršalų išmetimą į aplinką iš stacionariųjų taršos šaltinių ne mažiau kaip 5 procentais skaičiuojant nuo faktinio, tačiau ne didesnio už nustatytą didžiausios leidžiamos taršos normatyvą, kiekio Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už tuos teršalus, kurių kiekis sumažinamas 5 procentais, išskyrus atvejus, kai aplinkos apsaugos priemonei įgyvendinti naudojamos valstybės biudžeto lėšos, taip pat kai įgyvendinamos aplinkos apsaugos priemonės, skirtos biokurui naudoti. Atleidimas nuo mokesčio galioja ne ilgiau kaip 3 metus nuo aplinkos apsaugos priemonės įgyvendinimo pradžios. Jeigu aplinkos apsaugos priemonė nustatytu laiku neįgyvendinama arba negaunamas planuotas efektas, mokestis už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių už visą laikotarpį sumokamas arba išieškomas šio įstatymo ir Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems išmesti teršalus į aplinką privalomas leidimas su nustatytais taršos normatyvais, tarifai, mokant mokestį už išmestą taršos normatyvo neviršijantį teršalo kiekį, nustatyti šio įstatymo 1 priede, už taršos normatyvą viršijantį teršalo kiekį – šio įstatymo 2 priede.“

2. Papildyti 7 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių, kuriems išmesti teršalus į aplinką privalomas organinius tirpiklius naudojančio įrenginio įregistravimas, tarifai, mokant mokestį už išmestą teršalo kiekį, nustatyti šio įstatymo 1 priede.“

3. Buvusias 7 straipsnio 2, 3, 4, 5, 7 ir 8 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 dalimis.

4. Pakeisti 7 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Iš stacionariųjų taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai leidžiamos taršos normatyvas, mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionariųjų taršos šaltinių tarifai, nurodyti šio įstatymo 1 ir 2 prieduose, didinami taikant koeficientą 1,2.“

5. Pakeisti 7 straipsnio 5  dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Apmokestinamuosius teršalus, išskyrus šio įstatymo 1 priede nurodytus teršalus, šiuo įstatymu nustatytoms teršalų grupėms, atsižvelgus į teršalo poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytas teršalų ribines ar kitas aplinkos užterštumo vertes ir jų normavimo reikalavimus, priskiria Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos.“

 

6 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) iš stacionariųjų taršos šaltinių išmestą į aplinką teršalų kiekį, kuris nustatomas pagal instrumentinio matavimo, kai juos privaloma atlikti vadovaujantis teisės aktuose nustatytais teršalų apskaitos reikalavimais, rezultatus arba taikant aplinkos ministro patvirtintas išmetamų į aplinką (orą, vandens telkinius ir žemės paviršių bei žemės gelmes) teršalų kiekio apskaičiavimo metodikas ir (arba) į aplinkos ministro įsakymu patvirtintą metodikų sąrašą įtrauktas metodikas, kurios buvo naudojamos apskaičiuojant normatyvinį teršalo kiekį leidimui gauti ar organinius tirpiklius naudojančiam įrenginiui įregistruoti (toliau – teršalų nustatymo metodikos), dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 1 priede, ir indeksavimo koeficiento;“.

2. Papildyti 9 straipsnio 8 dalį nauju 4 punktu:

4) mokesčio mokėtojui, kuris eksploatuoja stacionarųjį taršos šaltinį – privalomą įregistruoti organinius tirpiklius naudojantį įrenginį – nuslėpė iš šio stacionaraus taršos šaltinio į aplinką išmestą teršalo kiekį – nuslėptą teršalo kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto šio įstatymo 1 priede, iš indeksavimo koeficiento ir iš koeficiento 2;“.

3. Buvusius 9 straipsnio 8 dalies 4, 5, 6, 7, 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 5, 6, 7, 8, 9 ir 10 punktais.

 

7 straipsnis. Įstatymo 1 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 1 priedo I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

I SKYRIUS

TERŠALAI, IŠMETAMI Į APLINKOS ORĄ“.

 

8 straipsnis. Įstatymo 2 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 2 priedo I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS

TERŠALAI, IŠMETAMI Į APLINKOS ORĄ“.

 

9 straipsnis. Įstatymo 8 priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 8 priedą ir jį išdėstyti taip:

Lietuvos Respublikos mokesčio

už aplinkos teršimą įstatymo

8 priedas

 

SĄVARTYNE ŠALINAMŲ ATLIEKŲ SĄRAŠAS IR MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ TARIFAI

 

Atliekų rūšis

Tarifas, Eur/t

 

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

 

50,00

 

2. Nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

 

10,00

 

3. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

 

30,41

 

4. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

 

50,00“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 m. ir vėlesnių metų mokestinio laikotarpio mokestį už aplinkos teršimą.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas