Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

Konstitucinio Teismo ĮSTATYMO NR. I-67 19  STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2014 m.                      d. Nr.  

Vilnius

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

19 straipsnis. Konstitucinio Teismo veiklos kolegialumas

Konstitucinis Teismas bylas nagrinėja ir nutarimus, išvadas ar sprendimus (toliau – Konstitucinio Teismo aktai) priima kolegialiai, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 visų jo teisėjų.

Tvirtinant Konstitucinio Teismo reglamentą, keičiant jį bei sprendžiant kitus vidaus klausimus, Konstitucinio Teismo posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė visų jo teisėjų.

Sprendimai priimami ne mažesne kaip pusės posėdyje dalyvaujančių teisėjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

Konstitucinio Teismo teisėjų vardinio balsavimo rezultatai turi būti nurodyti Konstitucinio Teismo aktuose ir skelbiami viešai, vadovaujantis šio įstatymo 84 straipsnyje išdėstytomis nuostatomis.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai                                                    Aurelija Stancikienė

Povilas Gylys

Naglis Puteikis

Linas Balsys

Rima Baškienė

Rimantas Jonas Dagys

Vytautas Antanas Matulevičius