Projektas

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „AMBER GRID“ dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros plano derinimo

 

2016 m.           d. Nr. O3-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau – Įstatymas)
31 straipsnio 5 dalimi,
Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, trečiuoju skirsniu, atsižvelgdama į AB „Amber Grid“
2016 m. birželio 30 d. raštą Nr. 7-291-919 bei Komisijos Elektros ir dujų departamento Dujų skyriaus
2016 m. rugpjūčio   d. pažymą Nr. O5-   „Dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus
AB „Amber Grid“ dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros plano derinimo“, Komisija
n u t a r i a:

1.  Konstatuoti, kad AB „Amber Grid“ pateiktas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planas atitinka Įstatymo 31 straipsnio
1, 2, 3 ir 5 dalių reikalavimus.

2.  Derinti AB „Amber Grid“ pateiktą gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų (2016–2025 m.) tinklo plėtros planą (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Komisijos pirmininkas