Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ ĮSTATYMO NR. I–722

10 STRAIPSNIO ĮSTATYMO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kiti fiziniai asmenys, kurių skaičius įmonėse turi sudaryti ne mažiau kaip 1/2 įmonės įstatuose nurodyto valdybos narių skaičiaus.“

2. Pakeisti 10 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Per 5 dienas nuo specialiųjų reikalavimų valdybos nariui nustatymo dienos apie valdybos nario atranką įmonė turi viešai paskelbti šio Įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje nurodytame leidinyje ir įmonės interneto svetainėje. Skelbime turi būti nurodyti specialieji ir bendrieji reikalavimai valdybos nariui ir paraiškos juo tapti pateikimo tvarka.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Fiziniai asmenys, atitinkantys valdybos nariui nustatytus bendruosiuos ir specialiuosius reikalavimus, paraiškas tapti įmonės valdybos nariu gali teikti Vyriausybės nustatyta tvarka, 20 dienų nuo šio straipsnio 7 dalyje nurodyto viešo paskelbimo dienos. Kandidatai į valdybos narius parenkami Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, taikymas ir įgyvendinimas

1.  Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

2.  Šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies nuostatos taikomos valstybės ir savivaldybės įmonėse sudarant naują valdybą. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudaryta valdyba atlieka savo funkcijas iki kadencijos, kuriai ji buvo sudaryta, pabaigos arba iki bus sudaryta nauja valdyba.

3Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2018 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas