Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-231 „DĖL PAŽYMŲ APIE ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.        d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 24 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus 2023 m.            d. pažymą Nr. O5E-        „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimą Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 14 punktą ir jį išdėstyti taip:

14. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui ar jo įgaliotam atstovui per nustatytą terminą nepateikus Tarybai visų trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, prašymas atmetamas, užpildant 3 priedą.

Atsakingas Tarybos darbuotojas Pareiškėjui pateikia sąskaitą faktūrą apmokėjimui už suteiktą paslaugą ‒ pateiktų dokumentų įvertinimas, kai prašymas atmetamas. Apmokėjimas turi būti vykdomas, tik išrašius sąskaitą faktūrą. Teritorinio skyriaus vedėjas privalomai vizuoja darbuotojų parengtas pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę apmokėjimo sąskaitas faktūras. Tarybos darbuotojai turi įkelti apmokėjimą patvirtinančius dokumentus kaip užduoties tarpinį rezultatą  į DVS arba jų duomenis pateikti DVS lange „Apmokėjimo informacija (kai mokėjimai atlikti ne per Elektroninių valdžios vartų portalą), o Teritorinių skyrių vedėjai vykdo priežiūrą, kad šie dokumentai būtų įkelti.

1.2. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Tarybos darbuotojas, vykdamas tikrinti pastatytų, įrengtų, rekonstruotų, modernizuotų energetikos objektų ir (ar) įrenginių tinkamumą naudoti pagal paskirtį, privalo turėti Tarybos  darbuotojo darbo pažymėjimą ir (ar) valstybės tarnautojo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas). Pažymėjimas pateikiamas patikrinimo metu. Vykimo atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą faktas prieš išvykimą į objektą fiksuojamas DVS priemonėmis, sukuriant tarpinį užduoties tikrinti energetikos objektus ir įrenginius, vartotojų energetikos įrenginius ir atlikti energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros patikrinimus (toliau ‒ užduotis) rezultatą, kuriame  nurodomas objekto adresas ir (ar) koordinatės, į kurį vykstama, transporto priemonė, su kuria vykstamą į objektą, ir vykimo data bei laikas. Statytojas ar jo įgaliotas atstovas privalo sudaryti saugias patekimo sąlygas apžiūrėti energetikos įrenginius ar kitais būdais organizuoti saugų patekimą prie jų.

1.3. Pakeisti 19.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

19.2. Patikrinus techninę energetikos įrenginių būklę vietoje ir nustačius teisės aktų nuostatų neatitikimus  ir (ar) trūkumus, surašomas techninės būklės patikrinimo aktas (5 priedas). Prašymas atmetamas, užpildant 5 priedą, ir Prašyme nurodytam mokėtojui išrašoma sąskaita faktūra. 

Nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamą teisė akto vykdymo faktą, kuris vertintinas kaip mažareikšmis teisės aktų reikalavimų neatitikimas, nes, įvertinus jo pobūdį, galima ištaisyti nedelsiant Tarybos darbuotojo akivaizdoje arba Pareiškėjas sutinka ne ilgiau nei per 2 darbo dienas, kurios neįskaičiuojamos į pažymos išdavimo terminą, nuo patikrinimo vietoje dienos neatitikimą ištaisyti, pateikiant rašytinį pranešimą per Elektroninius valdžios vartus ir gaunant patikslinimą (fotografiją, schemą, vaizdo įrašą ar pan.), kurio pagrindu galima nustatyti apie mažareikšmio neatitikimo pašalinimą ir apie jį pažymėjus atitinkamos klausimyno (patikrinimo akto) lentelės skiltyje „Pastabos, konstatuojama, kad neatitikimas buvo ištaisytas, išsamiai nurodant pobūdį ir aplinkybes su papildoma vaizdine medžiaga, ir pažyma išduodama. Priešingu atveju, paleidimo-derinimo darbų pažymos išdavimo paslauga nutraukiama.

1.4. Pakeisti 22 punktą ir jį išdėstyti taip:

„22. Tarybos darbuotojo pasirašytas Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama, kartu su lydraščiu, išsiunčiamas Pareiškėjui elektroninių ryšių priemonėmis per Elektroninius valdžios vartus, tik gavus apmokėjimą pagrindžiantį dokumentą. Jeigu Patikrinimo akto, kai pažyma neišduodama, įteikimo metu dėl techninių kliūčių Elektroninių valdžios vartų sistema neveiktų, Patikrinimo aktas, kai pažyma neišduodama siunčiamas elektroninių ryšių priemonėmis energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo nurodytu elektroninio pašto adresu.

1.5. Pakeisti 24.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.2. naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) įrenginio pavadinimas ir adresas (gatvė (jeigu yra), namo numeris (jeigu yra), kaimo, viensėdžio pavadinimas ar miesto, miestelio pavadinimas, savivaldybės pavadinimas). Tais atvejais, kai yra išduotas leidimas plėtoti energijos gamybos pajėgumus, pažymoje, skirtoje energijos gamybos įrenginiams, papildomai nurodomas žemės sklypo kadastro numeris, jeigu energijos gamybos įrenginius planuojama statyti žemės sklype, ar statinio unikalus numeris, jeigu energijos gamybos įrenginius planuojama statyti statinyje ar ant statinio;

1.6. Pakeisti 26 punktą ir jį išdėstyti taip:

26. Tarybos darbuotojas, nustatęs klaidą, rengia tarnybinį pranešimą, kuriame išdėsto atitinkamos pažymos tikslinimo motyvus. Tarnybinis pranešimas vizuojamas Teritorinio skyriaus vedėjo, Techninės priežiūros departamento direktoriaus ir teikiamas kuruojančiam Tarybos nariui, kuris priima sprendimą dėl pažymos keitimo ir DVS įrašo atitinkamą rezoliuciją. Per 10 darbo dienų nuo rezoliucijos įrašymo dienos Tarybos darbuotojas patikslina atitinkamą pažymą, kurioje įrašo tarnybinio pranešimo, kurio pagrindu tikslinama pažyma, datą ir numerį ir pataisytą pažymą pateikia energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojui.

1.7. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Jeigu iki energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginių paleidimo-derinimo darbų pažymoje nurodytos datos paleidimo-derinimo darbai neatlikti, energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojas ar jo įgaliotas atstovas, privalo Aprašo 6 punkte nustatyta tvarka pateikti Tarybai prašymą išduoti naują Paleidimo-derinimo darbų pažymą.

1.8. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Keturių akių principas užtikrinamas taip: per Elektroninius valdžios vartus gauti prašymai dėl prašymų atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą registruojami DVS automatiškai sukuriant  užduotį Teritorinio skyriaus vedėjams pagal objekto buvimo vietą. Teritorinių skyrių vedėjai DVS priemonėmis suformuotą užduotį paskiria ją vykdyti sau arba sau  pavaldiems Teritorinio skyriaus specialistams. Tuo atveju, jei Teritorinio skyriaus vedėjas (arba pavaduojantis vedėją darbuotojas) DVS priemonėmis suformuotą užduotį vykdyti   paskiria sau,  šios užduoties kontroliuojančiu asmeniu DVS sistemoje įrašant rezoliuciją  nurodomas Techninės priežiūros departamento direktorius. Teritorinio skyriaus vedėjas skirstydamas užduotis dėl prašymų atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą DVS, užduotis paskirsto eilės tvarka pagal DVS užregistruotą datą ir laiką nuo seniausių iki naujausių, taip pat pagal galimybes paveda atlikti paleidimo-derinimo vertinimą ar atlikti energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir išduoti pažymą Tarybos darbuotojui, kuris atliko paleidimo-derinimo vertinimą arba vertino anksčiau dėl trūkumų atmestą prašymą su tuo energetiniu įrenginiu ar objektu.

1.9. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.10. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.11. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.12. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.13. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.14. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.15. Pakeisti 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad prašymai dėl pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo, priimti nagrinėti Taryboje iki šio nutarimo įsigaliojimo, baigiami nagrinėti pagal Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatas.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

 

Eil. Nr.

Energetikos objektas ar energetikos įrenginys

Pateikiamų dokumentų sąrašas

1. ELEKTROS SEKTORIUS

1.

Elektrinių (ir elektros energiją gaminančių vartotojų) elektros įrenginiai

kurių įrengtoji generuoti galia 30 kW ir didesnė, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė

(E-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Pateiktame prašyme elektrinėms turi būti nurodyti leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas).

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos.

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta).

7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

8. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

9. Sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

10. Statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma).

11. Kompleksinių bandymų aktas.

12. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas (kai dėl gamtinių sąlygų nėra galimybės atlikti įrengtos saulės šviesos energijos elektrinės natūrinių bandymų visa apimtimi, teikiant rangovo užbaigtų elektros įrenginių montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktą privaloma nurodyti datą, iki kurios bus atlikti saulės šviesos elektrinės natūriniai bandymai visa apimtimi. Iki nurodytos datos nepateikus visa apimtimi atliktos ir perdavimo sistemos operatoriaus ar skirstomųjų tinklų operatoriaus patvirtintos natūrinių bandymų programos, techninės būklės patikrinimo pažyma pripažįstama negaliojančia, tinklų operatorius nutraukia elektros energijos persiuntimą ir atjungia elektrinę).

13. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

14. Įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris.

16. Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1467 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus.

17. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai, nepriklausomai nuo jų galingumo, yra montuojami ant statinio, pateikiama:

17.1. Techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, įvertinantis statinio būklės ekspertizės poreikį, arba pateikiamas ekspertizės aktas;  

17.2. Nesant ekspertizės poreikio, pateikiama projekto konstrukcijų dalis, kurioje įvertinamos papildomos pastato apkrovos.

18. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

2.

Elektros tinklai ir jų priklausiniai (virš 110 kV) (E-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas

2. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Paslėptų darbų aktai.

5. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

7. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

8. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

9. Statinio statybos darbo komisijos aktas.

10. Kompleksinių bandymų aktas.

11. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

13. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

14. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota).

3.

Elektros tinklai ir jų priklausiniai (nuo 20 kV iki 110 kV), skirstomieji punktai (E-3)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos (jei buvo išduotos).

3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas ar techninė užduotis su schema, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba pažyma apie energetikos įrenginio atitiktį techninei užduočiai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas) arba žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas), arba žemės darbų vykdymo aprašas ir schema.

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.

7. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

8. Gamykliniai įrenginių bandymo protokolai.

9. Techninio įvertinimo aktas.

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

11. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

12. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

13. Kompleksinių bandymų aktas.

14. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

15. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota).

16. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

4.

Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos (E-4)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Tinklų savininko išduotos prisijungimo prie elektros tinklų prijungimo sąlygos.

3. Projektas ar techninė užduotis su schema.

4. Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas su nurodyta pakloto elektros kabelio trasa ir žemės darbus atlikti leidžiantis dokumentas.

5. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

6. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

7. Ūkio subjekto, atlikusio elektros įrenginių įrengimo darbus, pažyma, kad elektros įrenginiai sumontuoti ir išbandyti pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

8. Rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas.

9. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris).

10. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

2. ŠILUMOS SEKTORIUS

5.

Katilinė (elektrinė)

(Š-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio) savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui arba pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį paleidimo-derinimo darbų etapui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.

5. Katilinės savininko, ar jo įgalioto asmens, pagal teisės aktus patvirtintos įrenginių eksploatavimo instrukcijos.

6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Suvirinimo darbų žurnalas.

9. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai.

10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai.

12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems privaloma).

13. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

14. Ventiliacijos sistemų pasai.

15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

17. Katilinės vamzdynų schema.

18. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai.

19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

20. Dūmtraukio pasas (jeigu privaloma).

21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (jeigu privaloma).

22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (jeigu privaloma).

23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus.

24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas, jei apskaitos prietaisas buvo numatytas projekte.

25. Katilų rėžiminės kortelės.

26. Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris (jei ji buvo išduota).

27. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą.

6.

Šilumos tiekimo tinklai ir jų priklausiniai

(Š-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

5. Statytojo ar jo įgalioto atstovo sudarytos darbo komisijos priėmimo aktas.

6. Šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

7. Tranšėjos pagrindo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

8. Šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

9. Drenažo įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

10. Šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas.

11. Šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

12. Kompensatorių įtempimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

13. Antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

14. Vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

15. Nejudamų atramų įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

16. Šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

17. Šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

18. Šilumos tinklų suvirinimo siūlių schema.

19. Vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas.

20. Šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas (jei yra numatytas projekte).

21. Nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas (kai vykdomi šie darbai).

22. Šilumos tinklų geodezinė nuotrauka.

23. Šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija.

24. Vamzdynų techniniai pasai (jeigu reikalinga).

25. Suvirinimo darbų žurnalas (kuriems reikalinga).

26. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga).

27. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

28. Šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

29. Vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

30. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

31. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą ( kai prijungiami ne šilumos tiekėjo įrenginiai).

7.

Statinio šilumos punktas ir šildymo bei karšto vandens sistemos (išskyrus 1 ar 2 butų gyvenamuosius namus bei vienam juridiniam asmeniui priklausančius pastatus ar jų dalis, turinčius atskirą šilumos įvadą iš centralizuoto šilumos tiekimo tinklo ir kurių šilumos įrenginių galia mažesnė kaip 50 kW )

(Š-3)

Šilumos punktas:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio)  atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas.

5. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

6. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai.

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas.

9. Šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

10. Šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą.

11. Šilumos punkto eksploatavimo instrukcija.

12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

13. Šilumos punkto vamzdynų principinė schema.

14. Šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės.

15. Šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris,  energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas.

Šildymo ir karšto vandens sistemos:

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų tiesimo per perdangas, sienas, vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (jei metalinis), vamzdynų izoliavimo aktas).

6. Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

7. Karšto vandens vamzdynų hidraulinio bandymo aktas.

8.  Šildymo sistemos aktai: a) paleidimo – derinimo; b) hidraulinio balansavimo; c) šiluminio efekto. Aktuose turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato išdavimo data ir numeris,  energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas.

9. Šildymo ir karšto vandens vamzdynų  praplovimo aktas.

10. Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija.

11. Šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija.

12. Įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį, skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimo data, numeris ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų šilumos vartojimo įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

8.

Pastato(ų) katilinė, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė (Š-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)   asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir  darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos.

6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Vamzdynų praplovimo aktai.

9. Sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija (kuriems reikalinga).

10. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai (kuriems reikalinga).

12. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

13. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

14. Ventiliacijos sistemų pasai.

15. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

16. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

17. Katilinės vamzdynų principinė schema.

18. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.

19. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai.

20. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas).

21. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas.

22. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas.

23. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus.

24. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.

25. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai.

26. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita).

9.

Pastato(ų) vietinio šildymo sistemos su šilumos siurbliu, kai šilumos gamybos įrenginių bendra galia yra 500 kW ar didesnė

(Š-5)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)   asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Sistemos eksploatavimo instrukcija.

6. Vamzdynų paslėptų darbų aktai.

7. Vamzdynų praplovimo aktai.

8. Sistemos bandymo-derinimo aktas. Akte turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

9. Sistemos vamzdynų principinė schema.

10. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.

11. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai.

10.

Visuomeninės paskirties pastatuose, kuriuos nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdo juridiniai asmenys ir jų steigėjas yra Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybės institucija, įrengtoms katilinėms ar šildymo sistemoms su šilumos siurbliu, kurių galia yra 30 kW ar didesnė (Š-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas.

5. Katilinės eksploatavimo instrukcijos (kuriems reikalingos).

6. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų kopijos ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato kopija.

7. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas (kuriems reikalinga), vamzdynų izoliavimo aktas).

8. Vamzdynų praplovimo aktai.

9. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

10. Šilumą generuojančių įrenginių, slėginių indų techniniai pasai.

11. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

12. Viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita. Ataskaitoje turi būti nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių bandymo-derinimo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, registracijos numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas.

13. Ventiliacijos sistemų pasai.

14. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai (jei reikalingi).

15. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas (jei reikalingas).

16. Katilinės vamzdynų principinė schema (jei reikalinga).

17. Įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai.

18. Dūmtraukio pasas (kuriems reikalingas).

19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas (kuriems reikalingas).

20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas (kuriems reikalingas).

21. Technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai. Nurodyti ūkio subjekto, atlikusio įrenginių technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo darbus, atestato ir energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datas, registracijos numerius ir sertifikavimo įmonės pavadinimus.

22. Šilumos apskaitos prietaiso pasas (jei įrengtas).

22. Šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai (kuriems reikalingi).

24. Katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita) (kuriems reikalingos).

3. DUJŲ SEKTORIUS

11.

Magistralinis dujotiekis 

(D-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)   asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statybos darbų žurnalas.

5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai.

6. Siūlių suvirinimo žurnalas.

7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados.

8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados.

9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai.

11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas.

12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai.

13. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.

12.

Gamtinių dujų saugyklos (D-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

5. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai.

6. Siūlių suvirinimo žurnalas.

7. Neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados.

8. Kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados.

9. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

10. Vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai.

11. Vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas.

12. Medžiagų, konstrukcijų atitikties dokumentai.

13. Kompresorių, separatorių ir kitų įrenginių techniniai pasai, atitikties dokumentai.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

15. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

16. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimai.

13.

Didesnio kaip 5 bar didžiausiojo darbinio gamtinių dujų slėgio dujotiekiai ir jų įrenginiai (įskaitant ir mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginiai) (D-3)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai).

3 Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Statybos techninis pasas.

5. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

7. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

8. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

Mažos apimties suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo įrenginys (toliau – SGD įrenginys)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu.

2. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei  statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

5. SGD talpos, išgarintojo atitikties dokumentas arba SGD  įrenginio techninis pasas.

6. SGD įrenginio principinė schema.

7. Inžinerinių tinklų geodezinė nuotrauka.

8. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

9. Matavimo priemonės patikros sertifikatas.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas(i) įrenginys (-iai) yra tinkamas (i) naudoti.

12. SGD įrenginio Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas.

13. Įmonės vadovo patvirtintos SGD įrenginio eksploatavimo instrukcijos.

14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

14.

Pastatų gamtinių dujų sistemos, kai įrengto dujinio įrenginio vardinė galia yra 100 kW ar didesnė (D-4)

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)   asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas (kai vykdomi šie darbai) ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomas).

5. Statybos techninis pasas.

6. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio-ortakio įrengimo aktas.

7. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

8. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

9. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija.

15.

Degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema

(D-5)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)  asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos) arba techninė užduotis.

5. Statybos techninis pasas.

6. Geodezinė nuotrauka;

7. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai, registravimo potencialiai pavojingų įrenginių pažymėjimai, grupinio balionų įrenginio pasas.

8. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas.

9. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

10. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

12. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

13. Techninės priežiūros vykdymo ir avarijų likvidavimo sutartys (-is) (juridiniams asmenims)

16.

Daugiabučio namo degiųjų dujų (išskyrus gamtinių dujų) sistema

(D-6)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl pastato patalpų nuosavybės).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Dujotiekio prisijungimo sąlygos (jeigu privalomos).

5. Statybos techninis pasas.

6. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

7. Dūmtraukio įdėklo, dūmtraukio – ortakio įrengimo aktas.

8. Dūmtraukių ir vėdinimo sistemos patikros aktas.

9. Elektros įvadinių apskaitos, skirstomųjų spintų įžeminimo tikrinimo ir elektros grandinių izoliacijos varžos matavimo protokolai.

10. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

11. Patalpos uždujinimo signalizacijos įrangos ir sumontavimo dokumentacija (teisės aktų numatytais atvejais).

12. Sutartis dėl degiųjų dujų sistemos techninės priežiūros su kvalifikuota tarnyba.

17.

Suskystintų naftos dujų (toliau – SND) talpyklos, pilstymo stotys, postai, sandėliai

(D-7)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

5. Talpyklų techniniai pasai.

6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

7. SND talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai.

8. Hidraulinio bandymo aktai.

9. Vamzdynų geodezinė nuotrauka.

10. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas.

11. Sandėliams, pildymo stočiai, postui – vėdinimo sistemos patikros ir sumontavimo aktai.

12. Medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

13. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

18.

Suskystintų naftos dujų, suslėgtų gamtinių dujų degalinės

(D-8)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Statybą leidžiantis dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas).

3. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

4. Statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu) ir statybos techninis pasas.

5. Degalinių įrenginių, medžiagų ir konstrukcijų sertifikatai, atitikties deklaracijos, techniniai pasai.

6. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

7. Degalinių talpyklų, įregistruotų Valstybiniame potencialiai pavojingų įrenginių registre, registracijos pažymėjimai.

8. Bandymo aktas(-ai).

9. Įžeminimo kontūro varžų matavimo protokolas.

10. Inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka.

11. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Techninės priežiūros sutartis.

13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

14. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

19.

SGD importo, eksporto terminalai ir saugyklos

(D-9)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas, kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį)   asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

5. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

6. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

7. Statinio techninis pasas.

8. Įrenginių pasai.

9. Technologinių vamzdynų pasai.

10. Avarijų likvidavimo planas.

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre registracijos pažymėjimas.

13. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

14. Įsakymo dėl asmens, atsakingo už dujų įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojo pažymėjimo išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (nepateikus įsakymo ir pažymėjimo kopijos, ir sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

4. NAFTOS SEKTORIUS

20.

Naftos ir naftos produktų terminalai bei saugyklos (rezervuarai, talpyklos)

(N-1)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

6. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos (schemos).

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Statinio techninis pasas.

9. Įrenginių pasai.

10. Technologinių vamzdynų pasai.

11. Avarijų likvidavimo planas.

12. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

13. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

14. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

15. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

21.

Naftos perdirbimo įrenginiai

(N-2)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Įrenginio techninis pasas.

9. Technologinių vamzdynų pasai.

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

11. Technologinės schemos.

12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

22.

Naftotiekiai ir produktotiekiai

(N-3)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Įrenginio techninis pasas.

9. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

10. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

11. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.

12. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

23.

Skysto kuro degalinė ir alternatyviųjų degalų degalinė

(N-4)

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas.

5. Užpildytas statybos darbų žurnalas (elektroninio statybos darbų žurnalo atveju, pateikiamas išrašas PDF formatu).

6. Požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos.

7. Statybos produktų, kurie turi įtakos dėl statinio atitikimo esminiams reikalavimams, atitikties dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

8. Technologinio vamzdyno pasas.

9. Degalinės technologinių vamzdynų schemos.

10. Rezervuarų ir degalų išdavimo kolonėlių gamykliniai pasai.

11. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įstaigos pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

12. Įgalioto tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius subjekto išvada, kad potencialiai pavojingas įrenginys yra tinkamas naudoti.13. Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre talpyklų registracijos pažymėjimai.

14. Statybos proceso dalyvių kvalifikaciją patvirtinantys  dokumentai (atestatai, pažymos ir kt.).

15. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

 

 


 

part_5e142986ee294e50b95d3350605d1117_end

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

VALSTYBINEI ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBAI PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS PALEIDIMO–DERINIMO DARBŲ PAŽYMAI GAUTI PAGAL ENERGETIKOS OBJEKTĄ AR ENERGETIKOS ĮRENGINĮ

 

 

Eil. Nr.

Energetikos objektas ar energetikos įrenginys

Pateikiamų dokumentų sąrašas

1. ELEKTROS SEKTORIUS

1.

Elektrinių (ir elektros energiją gaminančių vartotojų) įrenginiams, kurių įrengtoji galia 100 kW ir daugiau, energijos kaupimo įrenginiai, kai įrengtoji generuoti galia yra 100 kW ar didesnė;

 

Elektros perdavimo sistemos operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstykloms;

 

Elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus transformatorių pastotėms ir skirstomiesiems punktams;

 

Vartotojų, lokalūs elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai, laikinas prijungimas prie elektros tinklų virš 1000 V įtampos

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme elektrinėms turi būti nurodyta leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris (jeigu buvo išduotas).

2. Išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos.

3. Energetikos įrenginio elektrotechninės dalies projektas arba schema ir pažyma su  įrenginio statybos vadovo ir energetikos įrenginio specialiųjų statybos darbų statybos techninio prižiūrėtojo (jei buvo privaloma atlikti techninę priežiūrą) arba statytojo ar jo įgalioto atstovo vardu, pavarde ir parašu, apie tai, kad įrenginiai sumontuoti, galima įjungti ir atlikti paleidimo – derinimo darbus ir  nurodyti iki kada bus vykdomi paleidimo – derinimo darbai.

4. Statybą leidžiantis dokumentas, jei jis buvo išduotas arba žemės darbus leidžiantis leidimas teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

5. Paslėptų darbų aktai.

6. Elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai.

7. Sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos.

8. Pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas.

9. Fotovoltinės saulės elektrinės atveju, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai, nepriklausomai nuo jų galingumo, yra montuojami ant statinio, pateikiama:

9.1. Techninio prižiūrėtojo, atitinkančio STR 1.07.03:2017 Antrojo skirsnio „Techninis prižiūrėtojas ir jam keliami kvalifikaciniai reikalavimai“ kvalifikacinius reikalavimus, dokumentas, įvertinantis statinio būklės ekspertizės poreikį, arba pateikiamas ekspertizės aktas;  

9.2. Nesant ekspertizės poreikio, pateikiama projekto konstrukcijų dalis, kurioje įvertinamos papildomos pastato apkrovos.

10. Kai įrengiami kilnojami energetikos įrenginiai, pateikti nuosavybės teise priklausančio turto registro išrašą ir nekilnojamojo daikto kadastro žemėlapio ištrauką su nurodytomis inžinerinių tinklų apsaugos zonomis.

 

2. ŠILUMOS SEKTORIUS

1.

Elektrinių (šilumos dalis) ir katilinių įrenginiai, kurių pagaminta šilumos energija tiekiama į integruotą tinklą

 

1. Prašymas su pridedamų dokumentų sąrašu ir įgaliojimas,  kai prašymą pateikia ne energetikos objekto (statinio, įrenginio)  savininkas arba teisėtais pagrindais valdantis energetikos objektą (statinį, įrenginį) asmuo arba ne juridinio asmens vadovas. Prašyme turi būti nurodoma data ir pateiktas aprašymas bei pagrindimas techniniu požiūriu iki kada bus vykdomi paleidimo derinimo–derinimo darbai.

2. Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

3. Statybą leidžiantis dokumentas (jeigu buvo išduotas).

4. Įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato išdavimo data ir numeris).

5. Vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas).

6. Suvirinimo darbų žurnalas.

7. Vamzdynų hidraulinio bandymo ir praplovimo aktai.

8. Vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai (kuriems reikalinga).

9. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai.

10. Katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti (kuriems reikalinga).

11. Ventiliacijos sistemų pasai.

12. Ventiliacijos sistemų išbandymo aktai.

13. Ventiliacijos sistemos priėmimo eksploatuoti aktas.

14. Viso komplekso kompleksinio bandymo programa.

15. Katilinės vamzdynų schema.

16. Įrenginių hidraulinio bandymo aktai.

17. Įrenginių ir vamzdynų (kai jie registruojami Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre) registracijos pažymėjimai (kuriems reikalinga).

18. Dūmtraukio pasas.

19. Dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas.

20. Dūmtraukio pamato reperių niveliacijos aktas.

21. Šilumos apskaitos prietaiso pasas.


 

 

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės

būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTŲ FORMOS

 

I SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

ELEKTRINIŲ (IR ELEKTROS ENERGIJĄ GAMINANČIŲ VARTOTOJŲ) ELEKTROS ĮRENGINIŲ, KURIŲ ĮRENGTOJI GALIA

30 KW IR DIDESNĖ, ENERGIJOS KAUPIMO ĮRENGINIAI, KAI ĮRENGTOJI GENERUOTI GALIA YRA 100 KW AR DIDESNĖ (E-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu / netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.     

Ar prašyme elektrinei nurodytas leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo data ir registracijos numeris? (EEGVPTA 63.1.1 p.)

 

 

 

 

2.     

Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos? (EEGVPTA 10 p.)

 

 

 

 

3.     

Ar nurodyta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)

 

 

 

 

4.     

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)

 

 

 

 

5.     

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas? (SĮ 27 str.)

 

 

 

 

6.     

Ar pateikti paslėptų darbų aktai? (TET 42.4 p.)

 

 

 

 

7.     

Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

8.     

Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

9.     

Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

10.   

Ar pateikti sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai, ataskaitos ir jie atitinka teisės aktų reikalavimus? (EĮĮBT 23 p.)

 

 

 

 

11.   

Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)

 

 

 

 

12.   

Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)

 

 

 

 

13.   

Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)

 

 

 

 

14.   

Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)

 

 

 

 

15.   

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)

 

 

 

 

16.   

Ar, kai saulės šviesos energijos elektrinės moduliai, nepriklausomai nuo jų galingumo, yra montuojami ant statinio išorės sienų ar stogo, pateiktas statinio techninio prižiūrėtojo arba Naudotojo išvada, kad sumontuota fotovoltinė saulės elektrinė nesukels neigiamų pasekmių statinio funkcionavimui ir jo mechaniniam atsparumui bei pastovumui (STR 1.07.03:2017 17, 19 p.)

 

 

 

 

 

17.

Patvirtinimas, kad elektrinės parametrai atitinka Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1467 patvirtintus generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimus (TET 21 p.)

 

 

 

 

 

**

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                                     (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[1]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu /netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir instaliacija atitinka projektą ir norminius teisės aktus? (TET 15 p.)

 

 

 

 

2.  

Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)

 

 

 

 

3.  

Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais prie įrenginių, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.) 

 

 

 

 

4.  

Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.)

 

 

 

 

5.  

Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)

 

 

 

 

6.  

Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.)

 

 

 

 

7.  

Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)

 

 

 

 

8.  

Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane ar išpildomojoje toponuotraukoje? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

9.  

Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.)

 

 

 

 

10.

Ar ant el. variklių korpusų nurodytos sukimosi kryptys? (TET 994)

 

 

 

 

11.

Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)

 

 

 

 

12.

Ar el. instaliacijos tvirtinimas atitinka taisyklių reikalavimus? (ELIĮT 24 p.)

 

 

 

 

13.

Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą ar schemą? (EĮRAAĮT 11 p.)

 

 

 

 

14.

Ar prie automatinių jungiklių ir kirtiklių rankenų yra žymenys Įj/Išj? (SPEĮĮT14.4 p.)

 

 

 

 

15.

Ar jungtuvai arba jo pavaros turi  padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)

 

 

 

 

16.

Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)

 

 

 

 

17.

Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)

 

 

 

 

18.

Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)

 

 

 

 

19.

Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.)

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)   Europos Komisijos 2016 m. balandžio 14 d. reglamentas (ES) 2016/631 dėl tinklo kodeksas, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai;

2)   Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

3)   Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 24 d. nutarimas Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“ patvirtino Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrų ir nuostatų lentelė;

4)   SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

5)   EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

6)   TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

7)   EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; 

8)   ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

9)   Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

10) AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

11) EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

12) SĮ – Statybos įstatymas.

13) STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.

14) STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą(-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

II SKYRIUS

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ VIRŠ 110 KV (E-2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):____________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/ netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)

 

 

 

 

2.  

Ar nurodyta techninės būklės įvertinimo pateiktas paleidimo derinimo darbams pažyma data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas elektrotechninės dalies techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.)

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas? (SĮ 27 str.)

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai? (TET 42.4 p.)

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti sumontuotų/įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)

 

 

 

 

10.

Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)

 

 

 

 

11.

Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)

 

 

 

 

13.

Ar pateiktos. įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)

 

 

 

 

14.

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                                    (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[2]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu /netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.

Ar sumontuoti įrenginiai atitinka projektą ir norminius teisės aktus? (TET 15 p.)

 

 

 

 

2.

Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)

 

 

 

 

3.

Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais prie įrenginių, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.)

 

 

 

 

4.

Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.) 

 

 

 

 

5.

Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)

 

 

 

 

6.

Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.)

 

 

 

 

7.

Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)

 

 

 

 

8.

Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane ir išpildomojoje toponuotraukoje? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

9.

Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

10.

Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.)

 

 

 

 

11.

Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.)

 

 

 

 

12.

Ar po oro linija įrengtos plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.)

 

 

 

 

13.

Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?

 

 

 

 

14.

Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)

 

 

 

 

15

Ar jungtuvai arba jo pavaros turi padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)

 

 

 

 

16.

Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? (EĮRAAĮT 11 p.)

 

 

 

 

17.

Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)

 

 

 

 

18.

Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)

 

 

 

 

19.

Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)

 

 

 

 

20.

Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.).

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)   SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100.

2)   EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

3)   TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)   EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; 

5)   ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

6)   Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

7)   AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

8)   EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

9)   Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

10) EEGVPTA – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127.

11) BGST - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

12) SĮ – Statybos įstatymas.

13) STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.

14) STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

 

5. Patikrinus Prašyme nurodytą(-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:__________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 


 

 

III SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ NUO 20 KV IKI 110 KV, SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ (E-3) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

_______________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu /netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)

 

 

 

 

2.  

Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbų pažyma data ir numeris? (EEGVPTA 16 p., EĮĮBT 245.2 p.)

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 246 p., STR1.04.04:2017 7 p.))

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas arba leidimas žemės darbams, arba suderintas žemės darbų vykdymo aprašas ir schema? ( STR 1.06.01:2016 40 p., SĮ 27 str.)

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai arba išpildomosios toponuotraukos? (TET 42.4 p.)

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)

 

 

 

 

10.

Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.)

 

 

 

 

11.

Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.).

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)

 

 

 

 

13.

Ar pateiktos. įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)

 

 

 

 

14.

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.).

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[3]

 

1. Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)             

_______________________________________________________________________________.             (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/

netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai atitinka projektą? (TET 15 p.).

 

 

 

 

2.  

Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.).

 

 

 

 

3.  

Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.).

 

 

 

 

4.  

Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.)

 

 

 

 

5.  

Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.).

 

 

 

 

6.  

Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.).

 

 

 

 

7.  

Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.).

 

 

 

 

8.  

Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane? (ELIĮT 107 p.).

 

 

 

 

9.  

Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.).

 

 

 

 

10.

Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.).

 

 

 

 

11.

Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.).

 

 

 

 

12.

Ar po oro linija įrengtos plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.).

 

 

 

 

13.

Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?

 

 

 

 

14.

Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.).

 

 

 

 

15.

Ar jungtuvai arba jo pavaros turi  padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.)

 

 

 

 

16.

Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? EĮRAAĮT 11 p.).

 

 

 

 

17.

Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas)

 

 

 

 

18.

Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.).

 

 

 

 

19.

Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.).

 

 

 

 

20.

Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (TET 1060).

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)   SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

2)   EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

3)   TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)   EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; 

5)   ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

6)   Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

7)   AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

8)   EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

9)   Europos Komisijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. reglamentas (ES) 2016/1388 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi apkrovos prijungimo reikalavimai;

10) EEGVPTA – Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127.

11) BGST - Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64.

12) SĮ – Statybos įstatymas.

13) STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu  Nr. D1-738.

14) STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

 

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 


 

IV SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

VARTOTOJŲ LOKALIŲ ELEKTROS TINKLŲ IR JŲ TECHNOLOGINIŲ PRIKLAUSINIŲ LAIKINO PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ VIRŠ 1000 V ĮTAMPOS (E-4) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/

netikrinta

 

x

x

x

 

1.  

Ar išduotos prijungimo prie elektros tinklų sąlygos / techninė užduotis? (EEGVPTA 10 p.)

 

 

 

 

2.  

Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris? (EEGVPTA 16 p.)

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai? (EĮĮBT 241 p., STR1.04.04:2017 7 p.).

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas ar leidimas žemės darbams? ( STR 1.06.01:2016 40 p., SĮ 27 str.)

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai ar išpildomosios toponuotraukos? (TET 42.4 p.)

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktos pagal projektą įrengtų požeminių elektros inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos (jeigu kas nors buvo įrengta)? (ELIĮT 107 p.).

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti gamykliniai įrenginių bandymo protokolai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti elektrotechnikos produktų atitikties dokumentai? (TET 42.12 p.)

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti sumontuotų/Įrengtų elektros įrenginių bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos? (EĮĮBT 23 p.)

 

 

 

 

10.

Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas (jeigu komisija buvo sudaroma)? (TET 29 p.).

 

 

 

 

11.

Ar pateikti kompleksinių bandymų aktai? (TET 23 p.)

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas rangovo užbaigtų elektros montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas? (TET 34 p.)

 

 

 

 

13.

Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimų išdavimo datos, numeriai ir sertifikavimo įmonės pavadinimas (arba sutartis su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimo darbus ir šio atestato numeris)? (TET 58 p.)

 

 

 

 

14.

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas elektros energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas? (TET 18. 1 p.)

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                                         (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[4]

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/ netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir instaliacija atitinka projektą? (TET 15 p.)

 

 

 

 

2.  

Ar žymenys ant įrenginių atitinka elektrinę schemą? (TET 63 p.)

 

 

 

 

3.  

Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą? (TET 1208, 1211 p.)

 

 

 

 

4.  

Ar kabeliai iki 2 m. aukščio apsaugoti nuo mechaninio pažeidimo? (ELIĮT 98.5 p.). 

 

 

 

 

5.  

Ar kabelių galūnės atitinka ELIĮT reikalavimus? (ELIĮT 146 p.)

 

 

 

 

6.  

Ar kabelių lenkimo vidinės kreivės atitinka kabelių standartuose arba gamintojų techniniuose dokumentuose nurodytus dydžius? (ELIĮT 103 p.).

 

 

 

 

7.  

Ar kabeliai nutiesti kabelių inžineriniuose statiniuose turi žymenis išdėstytus ne rečiau kaip kas 50 m, bei posūkiuose ir perėjimuose per sienas ir pertvaras? (ELIĮT 106 p.)

 

 

 

 

8.  

Ar požeminė kabelių linija pažymėta plane? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

9.  

Ar kabelių kanalai uždengti? (ELIĮT 158 p.).

 

 

 

 

10.

Ar įrengti kabelių linijos atpažinimo ženklai? (ELIĮT 107 p.)

 

 

 

 

11.

Ar ant oro linijų atramų įrengti nuolatiniai ženklai? (ELIĮT 316 p.)

 

 

 

 

12.

Ar po oro linija įrengtos tvoros ir plieninės apsauginių kelio atitvarų sistemos įžemintos? (EĮĮBT 271 p.)

 

 

 

 

13.

Ar skyriklių pavarų rankenos užrakintos? (TET 1060 p.)

 

 

 

 

14.

Ar jungtuvai arba jo pavaros ir kirtiklių rankenų turi  padėties žymenį („įjungta“, „išjungta“ arba trumpinius „Įj“, „Išj“; „I“, „O“)? (SPEĮĮT 14.4 p.).

 

 

 

 

15.

Ar ant saugiklių korpusų nurodytos vardinės srovės pagal projektą? (EĮRAAĮT 11 p.).

 

 

 

 

16.

Ar oro linijų susikirtimai su kitomis komunikacijomis atitinka ELIĮT XI skyriaus reikalavimus?

 

 

 

 

17.

Ar elektros įrenginiai pažymėti saugos ženklais? (SEEĮT 8 priedas).

 

 

 

 

18.

Ar el. įrenginių patalpos švarios, be pašalinių daiktų? (BGST 149 p.)

 

 

 

 

19.

Ar personalas aprūpintas apsaugos nuo elektros priemonėmis? (SEEĮT 239 p.)

 

 

 

 

20.

Ar elektros įrenginių patalpos užrakintos? (SEEĮT 116 p.)

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)   SEEĮT – Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100;

2)   EĮĮBT – Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22;

3)   TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)   EĮBNAA – Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 1-281; 

5)   ELIĮT – Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309;

6)   Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 1-303;

7)   AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

8)   EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

9)   SĮ – Statybos įstatymas.

10) STR1.04.04:2017 – Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738.

11) STR 1.06.01:2016 – Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848 Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ patvirtinimo.

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį(-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:_____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)


 

V SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

KATILINĖS (ELEKTRINĖS) (Š-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

x

x

x

1.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?

 

 

 

 

2.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

3.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai?

 

 

 

 

4.  

Ar pateikti vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai?

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti vamzdynų praplovimo aktai?

 

 

 

 

6.  

Ar pateikta sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti viso komplekso bandymo-derinimo aktas ir ataskaita?

 

 

 

 

10.

Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?

 

 

 

 

11.

Ar pateikta katilinės vamzdynų principinė schema?

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas dūmtraukio pasas?

 

 

 

 

13.

Ar pateiktas dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas?

 

 

 

 

14.

Ar pateiktas pamato reperių niveliacijos aktas?

 

 

 

 

15.

Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai?

 

 

 

 

16.

Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?

 

 

 

 

17.

Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?

 

 

 

 

18.

Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės (Energinio efektyvumo tikrinimo ataskaita)?

 

 

 

 

19.

Ar pateikti šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai?

 

 

 

 

20.

Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

 

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[5]

 

1.Patikrintas(-i)__________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

_____________________________________-_________________________________________.            (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?

 

 

 

 

2.  

Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir ortakių užsklandas, sunumeruoti?

 

 

 

 

3.  

Ar sumontuoti įžeminimo įrenginiai prijungti atskirais laidininkais, atitinka spalvinį žymėjimą?

 

 

 

 

4.  

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)       Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

4)      Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;

5)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

7)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio(-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 


VI SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ IR JŲ PRIKLAUSINIŲ (Š-2)

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr. 

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

x

x

x

1.   1.

 

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?

 

 

 

 

2.   .

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas?

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?

 

 

 

 

5.  

Ar pateiktas šilumos tinklų trasos nužymėjimo aktas?

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktas tranšėjos pagrindo įrengimo aktas?

 

 

 

 

7.  

Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų ir g/b kanalų montavimo aktas?

 

 

 

 

8.  

Ar pateiktas drenažo įrengimo aktas?

 

 

 

 

9.  

Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų praplovimo aktas?

 

 

 

 

10.

Ar pateiktas šilumos tinklų vamzdynų hidraulinio bandymo aktas?

 

 

 

 

11.

Ar pateiktas kompensatorių įtempimo aktas?

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas antikorozinės vamzdynų apsaugos atlikimo aktas?

 

 

 

 

13.

Ar pateiktas vamzdynų izoliavimo darbų atlikimo aktas?

 

 

 

 

14.

Ar pateiktas nejudamų atramų įrengimo aktas?

 

 

 

 

15.

Ar pateiktas šilumos tinklų ir kamerų hidroizoliacijos dengimo darbų atlikimo aktas?

 

 

 

 

16.

Ar pateiktas šilumos tinklų tranšėjų užpylimo aktas?

 

 

 

 

17.

Ar pateiktas vamzdžių sandūrų (movų) užtaisymo aktas?

 

 

 

 

18.

Ar pateiktas šilumos tinklų signalizacijos išbandymo aktas?

 

 

 

 

19.

Ar pateiktas nusijoto smėlio užpylimo ir signalinės juostos įrengimo aktas?

 

 

 

 

20.

Ar pateikta šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija?

 

 

 

 

21.

Ar pateikti vamzdynų techniniai pasai?

 

 

 

 

 

22.

Ar pateiktas suvirinimo darbų žurnalas?

 

 

 

 

 

23.

Ar pateikta sumontuoto vamzdyno atitikties deklaracija?

 

 

 

 

24.

Ar pateikti vamzdyno suvirintų sujungimų neardančios kontrolės dokumentai?

 

 

 

 

25.

Ar pateikta šilumos trasos vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?

 

 

 

 

26.

Ar pateikti vamzdynų registracijos pažymėjimai?

 

 

 

 

27.

Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?

 

 

 

 

28.

Ar pateiktas šilumos tinklų kompleksinio bandymo aktas?

 

 

 

 

29.

Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[6]

 

1.Patikrintas(-i)__________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

________________________________________________________________________________(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

x

x

x

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžineriniai tinklai atitinka projektą?

 

 

 

 

2.  

Ar atlikti aplinkos tvarkymo darbai?

 

 

 

 

 

3.  

Ar įrengti inžinerines komunikacijas žymintys ženklai?

 

 

 

 

4.  

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)   Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)   Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)   TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)   AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

5)   EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5.   Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:__________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 

 

 


VII.I SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

PASTATO ŠILUMOS PUNKTO (Š-3.1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?

 

 

 

 

2.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas?

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas šilumos punkto vamzdynų praplovimo aktas?

 

 

 

 

5.  

Ar pateiktas šilumos punkto vamzdynų hidraulinio bandymo aktas?

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti šilumos apskaitos prietaiso ir visų matavimo priemonių metrologinės patikros liudijimai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti vamzdynų paslėptų darbų aktai (vamzdynų montavimo aktas, vamzdynų gruntavimo aktas, vamzdynų izoliavimo aktas)?

 

 

 

 

9.  

Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

 

 

 

 

10.

Ar pateikta šilumos punkto eksploatavimo instrukcija?

 

 

 

 

11.

Ar pateikta šilumos punkto vamzdynų principinė schema?

 

 

 

 

12.

Ar pateiktos šilumos punkto įrenginių techninių duomenų lentelės?

 

 

 

 

13.

Ar pateikti įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimas?

 

 

 

 

14.

Ar pateiktas šilumos punkto komplekse su šildymo sistema išbandymo ir derinimo darbų aktas?

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[7]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo

(nereikalingą išbraukti)            

atstovas_________________________________________________________________________.            (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžineriniai tinklai atitinka projektą?

 

 

 

 

2.  

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)      Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

5)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)


 

VII.II SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

PASTATO ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS SISTEMOS (Š-3.2) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas Statytojo ar jo įgaliotojo atstovo priėmimo aktas?

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti šildymo ir karšto vandens  vamzdynų praplovimo hidraulinio bandymo aktai?

 

 

 

 

6.  

Ar pateikti šildymo sistemos paleidimo-derinimo, hidraulinio balansavimo ir šildymo sistemos išbandymo šiluminiam efektui aktai?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti šildymo ir karšto vandens vamzdynų paslėptų darbų aktai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos naudojimo ir veikimo instrukcija?

 

 

 

 

9.  

Ar pateikta šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija?

 

 

 

 

10.

Ar pateikta šilumos punkto vamzdynų principinė schema?

 

 

 

 

11.

Ar pateikti įsakymas dėl asmens, atsakingo už statinio šilumos ūkį skyrimo ir energetikos darbuotojo pažymėjimas?

 

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[8]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

________________________________________________________________________________ (energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

 

Eil. Nr.

 

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

 

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?

 

 

 

 

2.

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)      Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

4)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

5)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 


VIII SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

PASTATO(Ų) KATILINĖS, KAI ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ

BENDRA GALIA 500 KW AR DIDESNĖ (Š-4)

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Ar išduotos prijungimo prie inžinerinių komunikacijų sąlygos?

 

 

 

 

2.  

Ar pateikta techninės būklės įvertinimo paleidimo derinimo darbams pažymos data ir numeris?

 

 

 

 

3.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai?

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai?

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?

 

 

 

 

7.  

Ar pateiktas suvirinimo darbų žurnalas?

 

 

 

 

8.  

Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti įrenginių ir technologinių vamzdynų bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos?

 

 

 

 

10.

Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?

 

 

 

 

11.

Ar pateikta katilo ir slėginių indų ir vamzdynų įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos eksperto išduota išvada dėl tinkamumo naudoti?

 

 

 

 

12.

Ar pateiktas statinio statybos darbo komisijos aktas?

 

 

 

 

13.

Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?

 

 

 

 

14.

Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?

 

 

 

 

15.

Ar pateiktas dūmtraukio pasas, dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas, pamato reperių niveliacijos aktas?

 

 

 

 

16.

Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?

 

 

 

 

17.

Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?

 

 

 

 

18.

Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės?

 

 

 

 

19.

Ar pateikta energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris?

 

 

 

 

20.

Ar pateiktos šilumos tiekėjo išduotos techninės sąlygos ir pažyma apie jų įvykdymą?

 

 

 

 

21.

Ar pateiktos kompleksinių bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita?

 

 

 

 

22.

Ar pateiktas rangovo užbaigtų montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas?

 

 

 

 

23.

Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų  registracijos pažymėjimai?

 

 

 

 

24.

Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?

 

 

 

 

25.

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas?

 

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.

(nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[9]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

_______________________________________________________________________________.

(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

x

x

x

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?

 

 

 

 

2.  

Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir oratakių užsklandas, sunumeruoti?

 

 

 

 

3.  

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)      Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

4)      Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;

5)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

7)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)

 


IX SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

PASTATO(Ų) VIETINIO ŠILDYMO SISTEMOS SU ŠILUMOS SIURBLIU (Š-5) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardais, pavardėmis ir parašais?

 

 

 

 

2.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

3.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai?

 

 

 

 

4.  

Ar pateikta sistemos eksploatavimo instrukcija?

 

 

 

 

5.  

Ar pateiktas statytojo ar jo įgalioto atstovo priėmimo aktas?

 

 

 

 

6.  

Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti vamzdynų praplovimo aktai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateiktas sistemos bandymo-derinimo aktas? 

 

 

 

 

9.  

Ar pateikta sistemos vamzdynų principinė schema?

 

 

 

 

10.

Ar pateikti įrenginių ir vamzdynų hidraulinio bandymo aktai?

 

 

 

 

11.

Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[10]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

_______________________________________________________________________________.

(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

Eil. Nr.

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu /netikrinta

 

x

x

x

1.

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?

 

 

 

 

2.

Ar nustatyti kiti teisės aktų pažeidimai?

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)      Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

4)      Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;

5)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

7)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)


 

 

 

X SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

VISUOMENINĖS PASKIRTIES PASTATUOSE, KURIUOS NUOSAVYBĖS TEISE AR KITAIS TEISĖTAIS PAGRINDAIS VALDO JURIDINIAI ASMENYS IR JŲ STEIGĖJAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS ARBA SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJA, ĮRENGTOMS KATILINĖMS AR ŠILDYMO SISTEMOMS SU ŠILUMOS SIURBLIU, KURIŲ GALIA YRA 30 KW AR DIDESNĖ (Š-6)

TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

 

Eil. Nr.

 

Pateikiamų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

 

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

 

x

x

x

 

1.  

Techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas, su žymomis „Taip pastatyta“ (žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose) bei statybos vadovo ir statybos techninio prižiūrėtojo vardai, pavardės ir parašai, arba techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas ir pažyma apie energetikos objekto (statinio, įrenginio) atitiktį projektui.

 

 

 

 

2.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

3.  

Ar pateikti paslėptų darbų aktai?

 

 

 

 

4.  

Ar pateiktos pastatytų požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos?

 

 

 

 

5.  

Ar pateikti įrenginių atitikties dokumentai?

 

 

 

 

6.  

Ar pateikti įrenginių ir technologinių vamzdynų bandymų, matavimų protokolai ir ataskaitos?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti katilo ir slėginių indų ir vamzdynų techniniai pasai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateiktas pastato statybos ar įrenginių montavimo darbo komisijos aktas?

 

 

 

 

9.  

Ar pateikti ventiliacijos sistemų pasai, išbandymo aktai, priėmimo eksploatuoti aktas?

 

 

 

 

10.

Ar pateikta katilinės vamzdynų schema?

 

 

 

 

11.

Ar pateiktas dūmtraukio pasas, dūmtraukio nukrypimo nuo vertikalios ašies nustatymo aktas, pamato reperių niveliacijos aktas?

 

 

 

 

12.

Ar pateikti technologinių apsaugų, signalizacijos, automatikos išbandymo aktai?

 

 

 

 

13.

Ar pateiktas šilumos apskaitos prietaiso pasas?

 

 

 

 

14.

Ar pateiktos katilų rėžiminės kortelės?

 

 

 

 

15.

Ar pateikta energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos paleidimo-derinimo darbams išdavimo data ir registracijos numeris?

 

 

 

 

16.

Ar pateiktos kompleksinių bandymo programa ir paskirtos darbo komisijos aktas ir ataskaita?

 

 

 

 

17.

Ar pateiktas rangovo užbaigtų montavimo/įrengimo darbų perdavimo statytojui aktas?

 

 

 

 

18.

Ar pateikti įsakymų dėl asmenų, atsakingų už energetikos įrenginių eksploatavimą, ir kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei energetikos darbuotojų pažymėjimai?

 

 

 

 

19.

Ar pateikta įrenginių savininko pažyma apie parengtas energetikos įrenginių eksploatavimo instrukcijas, operatyvines ir technologines schemas?

 

 

 

 

 

3. Patikrinus pateiktus energetikos objekto ar įrenginio dokumentus nenustatyti/nustatyti trūkumai.                                                                                                   (nereikalingą išbraukti) 

4. Nustatytiems trūkumams pašalinti suteikiamas 20 darbo dienų terminas.

5. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 14 punktu prašymas atmetamas.

6. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ENERGETIKOS OBJEKTO AR ENERGETIKOS ĮRENGINIO (-IŲ) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMAS VIETOJE[11]

 

1.Patikrintas(-i)___________________________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar)  energetikos įrenginio (-ių) pavadinimas ir adresas)

2. Patikrinime  dalyvavo/nedalyvavo energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas

(nereikalingą išbraukti)            

_______________________________________________________________________________.

(energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

3. Prašyme nurodyto(-ų) energetikos objekto(-ų) ir (ar) energetikos įrenginio(-ų) techninės būklės patikrinimo vietoje metu vertinimas:

 

 

Eil. Nr.

 

Kas tikrinama energetikos objekto ar įrenginio techninės būklės patikrinimo vietoje metu

Įvertinimas

 

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu/netikrinta

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

1.  

Ar sumontuoti įrenginiai ir inžinerinės sistemos atitinka projektą?

 

 

 

 

2.  

Ar pagrindiniai ir pagalbiniai įrenginiai, įskaitant vamzdynus, automatikos, saugos priemones, armatūrą, dujų ir oratakių užsklandas, sunumeruoti?

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1)      Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172;

2)      Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160;

3)      Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102;

4)      Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-249;

5)      TET – Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211;

6)      AT – Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-274;

7)      EOĮĮEDATA – Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir (ar) eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220.

 

4. Pastabos:_____________________________________________________________________.

(nurodyti kitus lentelėje nenurodytus teisės aktų pažeidimus ir kitą informaciją)

5. Patikrinus Prašyme nurodytą (-us) energetikos objektą ir (ar) energetikos įrenginį (-ius) nustatyti/nenustatyti trūkumai:____________________________________________________.

(nereikalingą išbraukti) (išvardinti nustatytus energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) techninius trūkumus, jei tokie buvo nustatyti)

6. Priedai:

6.1. Nuotraukos (lapų skaičius ____);

6.2. Kiti dokumentai (lapų skaičius____).

7. Per nustatytą terminą (2 darbo dienas) nepašalinus trūkumų ir nepateikus Tarybai trūkstamų dokumentų ir (ar) nepatikslinus informacijos, vadovaujantis Aprašo 18.2 papunkčiu prašymas atmetamas.

8. Už suteiktą Paslaugą bus pateikta sąskaita faktūra. Paslaugos kaina _______ Eur.

(paslaugos kaina)

 

Vertinimo išvada: įvertinus aukščiau išdėstytą informaciją, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma turi būti išduota/neišduota.

(nereikalingą išbraukti)

 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojas

 

(pareigos)

 

(vardas pavardė)

 

(parašas)


 

 

 

XI SKYRIUS

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO

 

MAGISTRALINIO DUJOTIEKIO (D-1) TECHNINĖS BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATEIKTŲ DOKUMENTŲ VERTINIMAS

 

1. Energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio statytojo ar jo įgalioto atstovo ________________________________________________________________________________                      (energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo atstovas ar statytojo įgaliotas atstovas)

pateiktas 20__m. ___mėn. ___d. prašymas Nr.___ apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą ir pažymos išdavimą (toliau – Prašymas) su Aprašo 1 priede nurodytais reikiamais dokumentais pagal energetikos objektą ar energetikos įrenginį______________________________

(nurodyti energetikos objektą ar energetikos įrenginį pagal Aprašo 1 priedą)

Jei pateikia prašymą energetikos objekto ir (ar) įrenginio statytojo įgaliotas atstovas nurodyti įgaliojimo datą ir numerį: ____________________.

2. Pateiktų dokumentų vertinimas Prašyme nurodytam (-iems) energetikos objektui (-ams) ir (ar) energetikos įrenginiui (-iams):_______________________________________________________

(naujai pastatyto, įrengto, rekonstruoto ar modernizuoto energetikos objekto ir (ar) energetikos įrenginio (-ių) svarbiausi parametrai)

 

Eil. Nr.

Pateiktų dokumentų pavadinimas, ir klausimas kas vertinama

Įvertinimas

Pastabos

Taip

Ne

Neaktualu /netikrinta

 

x

x

x

1.  

Ar pateiktas statybą leidžiantis dokumentas?

 

 

 

 

2.  

Ar pateiktas techninis projektas ir darbo projektas arba techninis darbo projektas?

 

 

 

 

3.  

Ar yra nurodytos žymos „Taip pastatyta“ techninio projekto techninės specifikacijose ir darbo projekto brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose?

 

 

 

 

4.  

Ar pateikta pažyma apie statinio atitiktį statinio projektui, tuo atveju, jei pateikta techninio projekto ir darbo projekto arba techninio darbo projekto popierinio varianto kopija be žymų kurias sudaro žodžiai „Taip pastatyta“?

 

 

 

 

5.  

Ar statybos dokumentai pasirašyti statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, nurodant vardus ir pavardes?

 

 

 

 

6.  

Ar pateiktas statybos darbų žurnalas?

 

 

 

 

7.  

Ar pateikti suvirintojų kvalifikacijos tikrinimo pažymėjimai?

 

 

 

 

8.  

Ar pateiktas siūlių suvirinimo žurnalas?

 

 

 

 

9.  

Ar pateiktos neardomosios virintinių siūlių kontrolės išvados?

 

 

 

 

10.

Ar pateiktos kontrolinių virintinių siūlių mechaninio bandymo išvados?

 

 

 

 

11.

Ar pateikta inžinierinių tinklų geodezinė nuotrauka?

 

 

 

 

12.

Ar pateikti vamzdyno prapūtimo, hidraulinio bandymo aktai?

 

 

 

 

13.

Ar pateiktas vamzdyno elektrocheminės apsaugos patikrinimo aktas?