Projektas

 

 

 

Lietuvos respublikos

AKCINIŲ BENDROVIŲ įstatymo Nr. vIII-1835 161, 18, 19, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 37 STRAIPSNIŲ pakeitimo IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 371 STRAIPSNIu

įstatymas

 

2017 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 161 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 161 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

161 straipsnis. Akcininko teisė iš anksto pateikti bendrovei klausimų

1. Akcininkui į jo iš anksto pateiktus bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, bendrovė turi atsakyti arba raštu nurodyti atsisakymo pateikti atsakymą priežastis iki visuotinio akcininkų susirinkimo, jeigu klausimai bendrovėje buvo gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

2. Jeigu pateikti keli to paties turinio klausimai, bendrovė gali pateikti vieną bendrą atsakymą.

3. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteikia, kai atitinkama informacija yra pateikta klausimo ir atsakymo forma bendrovės interneto svetainėje, jeigu bendrovė ją turi. Nurodytu atveju laikoma, kad bendrovė atsakė į akcininko pateiktą klausimą.

4. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą neteikia vienu iš šių atvejų:

1) tai pažeistų teisėtus bendrovės interesus;

2) akcininkas nepasirašo bendrovės nustatytos formos rašytinio įsipareigojimo neatskleisti bendrovės komercinės (gamybinės) paslapties, konfidencialios informacijos;

3) negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės. 

5. Jeigu šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodytu atveju atsisakoma pateikti atsakymą į akcininko pateiktą klausimą, šis akcininkas turi teisę ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo dienos, kurią sužinojo ar turėjo sužinoti apie atsisakymą, kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydamas įpareigoti bendrovę pateikti prašomą informaciją. Teismui patenkinus ieškinį, prašoma informacija, išskyrus tą, kurią teismas pripažino neskelbtina vadovaujantis šio straipsnio 4 dalies 1 punktu, turi būti pateikta bendrovės interneto svetainėje arba visiems bendrovės akcininkams turi būti sudaroma galimybė susipažinti su prašoma informacija bendrovės buveinėje. Jeigu akcininkas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pageidauja, bendrovės vadovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos minėtą informaciją įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.“

 

2 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcininkui raštu pareikalavus, bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų ir finansinių ataskaitų audito ataskaitų, visuotinių akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams akcininkų susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos ir valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių bendrovės organų sprendimai, jeigu šie dokumentai nėra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija. Bendrovė atsisako sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas šio Įstatymo 161 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais. Atsisakymą sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų kopijas bendrovė turi įforminti raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja. Ginčus dėl akcininko teisės gauti informaciją sprendžia teismas.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Jeigu bendrovėje nesudaroma stebėtojų taryba, šiame Įstatyme stebėtojų tarybai nustatytos funkcijos kitų bendrovės organų kompetencijai nepriskiriamos, išskyrus šio Įstatymo 34 straipsnio 8 ir 11 dalyse ir 371 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.“

2. Pakeisti 19 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo arba turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą, išskyrus atvejus, kai visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas priimamas po to, kai buvo atsisakyta pateikti akcininkui  informaciją, dėl kurios pateikimo kreipiamasi į teismą, kaip nustatyta šio Įstatymo 161 straipsnio 5 dalyje. Ieškiniui dėl šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo negaliojimo taikomas Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatytas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas.“

 

4 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 20 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;“

2.  Pakeisti 20 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jei akcinėje bendrovėje nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę priimti sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371 straipsnyje. Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus šiame Įstatyme ar bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal šį Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.“

 

5 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvauti ir kalbėti turi teisę taip pat ir stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, visuotinio akcininkų susirinkimo inspektorius, auditoriaus išvadą ir finansinių ataskaitų audito ataskaitą parengęs auditorius.“

 

6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Stebėtojų taryba, valdyba (jeigu valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas), taip pat akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, jeigu bendrovės įstatuose nenustatytas mažesnis balsų skaičius, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu gali raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, papildomus kandidatus į bendrovės organų narius, auditorių ar audito įmonę.“

 

7 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 31 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Stebėtojų tarybos nariu negali būti:

1) bendrovės vadovas;

2) bendrovės valdybos narys;

3) auditorius ar audito įmonė, su kuria sudaryta sutartis dėl bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio audito, taip pat audito įmonei atstovaujantis ir auditą atliekantis fizinis asmuo;

4) dukterinės įmonės valdymo organo narys;

5) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.“

2. Papildyti 31 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kandidatams į stebėtojų tarybos narius (pavyzdžiui, nebūti susijusiems su bendrove, jos akcininkais ir organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės, verslo ar kitokiais ryšiais).“

3.  Buvusias 31 straipsnio 8–13 dalis laikyti atitinkamai 9–14 dalimis.

 

8 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 32 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Stebėtojų taryba:

1) svarsto ir tvirtina bendrovės veiklos strategiją, analizuoja ir vertina informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą, šią informaciją teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui;

2) renka valdybos narius (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovą) ir atšaukia juos iš pareigų. Jei bendrovė dirba nuostolingai, stebėtojų taryba privalo svarstyti, ar valdybos nariai (jei valdyba nesudaroma – bendrovės vadovas) tinka eiti pareigas;

3) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371 straipsnyje;

4) prižiūri valdybos ir bendrovės vadovo veiklą;

5) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl metinių finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto ir bendrovės metinio pranešimo, taip pat valdybos bei bendrovės vadovo veiklos;

6) pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektui ir jam priimti sudarytam tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniui ir parengtam tarpiniam pranešimui;

7) teikia siūlymus valdybai ir bendrovės vadovui atšaukti jų sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams ar visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams;

8) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose stebėtojų tarybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir jos valdymo organų veiklos priežiūros klausimus.

2.   Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Stebėtojų taryba turi teisę prašyti bendrovės valdybą ir bendrovės vadovą pateikti su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.“

 

9 straipsnis. 33 straipsnio pakeitimas

1.  Pakeisti 33 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valdybą renka stebėtojų taryba bendrovės įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 4 metų laikotarpiui. Jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, valdybą renka visuotinis akcininkų susirinkimas šio Įstatymo 31 straipsnio 3 ir 13 dalyse nustatyta stebėtojų tarybos rinkimų tvarka. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.“

2.  Pakeisti 33 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

1) bendrovės stebėtojų tarybos narys;

2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų;

3) bendrovės vadovas, taip pat šio Įstatymo 31 straipsnio 6 dalies 3–4 punktuose nurodyti asmenys, jeigu bendrovėje stebėtojų taryba nesudaroma ir bendrovės įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas.

3.  Pakeisti 33 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Kai bendrovės, kurioje stebėtojų taryba nesudaroma, įstatuose nustatyta, kad valdyba atlieka šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, daugiau kaip pusė valdybos narių turi būti nesusiję darbo santykiais su bendrove. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai kandidatams į valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, narius (pavyzdžiui, nebūti susijusiems su bendrove, jos akcininkais ir organų nariais šeimos, giminystės, svainystės, partnerystės, verslo ar kitokiais ryšiais).“

 

10 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

1.   Pripažinti netekusiu galios 34 straipsnio 1 dalies 1 punktą.

2.   Buvusius 34 straipsnio 1 dalies 26 punktus laikyti atitinkamai 15 punktais.

3.   Pakeisti 34 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Įstatuose gali būti numatyta, kad valdyba, prieš priimdama šio straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sprendimus, turi gauti visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimą. Visuotinio akcininkų susirinkimo ar stebėtojų tarybos pritarimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtus sprendimus.“

4.   Pripažinti netekusiu galios 34 straipsnio 7 dalies 1 punktą.

5.   Buvusius 34 straipsnio 7 dalies 2–4 punktus laikyti atitinkamai 1–3 punktais.

6.   Papildyti 34 straipsnį nauja 8 dalimi ir ją išdėstyti taip:

8. Bendrovės, kurioje sudaroma stebėtojų taryba, valdyba analizuoja, vertina bendrovės vadovo pateiktą veiklos strategijos projektą ir informaciją apie bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų teikia stebėtojų tarybai, o bendrovės, kurioje nesudaroma stebėtojų taryba, valdyba atlieka šio Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą funkciją.“

7.    Buvusias 34 straipsnio 8–15 dalis laikyti atitinkamai 9–16 dalimis.

8.    Pakeisti 34 straisnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Bendrovės, kurioje stebėtojų taryba nesudaroma, įstatuose gali būti nustatyta, kad valdyba atlieka visas šias priežiūros funkcijas:

1) priima sprendimus dėl sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta šio Įstatymo 371 straipsnyje;

2) prižiūri bendrovės vadovo veiklą, pateikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl bendrovės vadovo veiklos;

3) svarsto, ar bendrovės vadovas tinka eiti pareigas, jeigu bendrovė dirba nuostolingai;

4) teikia siūlymus bendrovės vadovui atšaukti jo sprendimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, bendrovės įstatams, visuotinio akcininkų susirinkimo ar valdybos sprendimams;

5) sprendžia kitus bendrovės įstatuose, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimuose valdybos kompetencijai priskirtus bendrovės ir bendrovės vadovo veiklos priežiūros klausimus.

9.    Pakeisti 34 straipsnio 14 dalį ir ją išdėstyti taip:

14. Valdyba privalo pateikti stebėtojų tarybai jos prašomus su bendrovės veikla susijusius dokumentus, duomenis ir kitą informaciją.“

 

11 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 37 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Bendrovės vadovas veikia bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius, išskyrus atvejus, kai bendrovės įstatuose nustatytas kiekybinis atstovavimas bendrovei. Šio Įstatymo 34 straipsnio 4 dalies 3, 4, 5 ir 6 punktuose nurodytus sandorius bendrovės vadovas gali sudaryti, kai yra bendrovės valdybos (jeigu bendrovėje valdyba sudaroma) sprendimas šiuos sandorius sudaryti. Jeigu bendrovėje valdyba nesudaroma, bendrovės vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 34 straipsnio 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 ir 14 dalyse. Bendrovės, kurioje nesudaroma nei valdyba, nei stebėtojų taryba, vadovas priima sprendimus ir atlieka veiksmus, nustatytus šio Įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte. “

2.   Papildyti 37 straipsnio 12 dalį nauju 10 punktu ir jį išdėstyti taip:

10) pranešimą akcininkams, stebėtojų tarybai ir valdybai apie esminius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;“.

3. Buvusius 37 straipsnio 12 dalies 10 ir 11 punktus laikyti atitinkamai 11 ir 12 punktais.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 371 straipsniu

Papildyti Įstatymą 371 straipsniu:

371 straipsnis. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi taikomi reikalavimai

1. Šio straipsnio nuostatos taikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 1/10 akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės.

2.    Su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, susijusi šalis suprantama taip, kaip ji apibrėžta tarptautiniuose apskaitos standartuose, priimtuose 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008, priimančiu tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (OL 2008 L 320, p. 1).

3. Susijusi šalis, ketinanti sudaryti šio straipsnio 1 dalyje nurodytą sandorį su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, turi informuoti šios akcinės bendrovės vadovą apie priežastis dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia šalimi.

4. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas, prieš sudarydamas akcinės bendrovės vardu sandorį su susijusia šalimi, turi gauti stebėtojų tarybos arba valdybos, atliekančios šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, pritarimą, o jeigu akcinėje bendrovėje nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, – visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

5. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, audito komitetas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų  nuo vadovo kreipimosi dėl sandorio su susijusia šalimi dienos, privalo parengti ir pateikti akcinei bendrovei, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, rašytinę ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta ši informacija:

1)    įvertinimas, ar sandoris sudaromas rinkos sąlygomis;

2)    įvertinimas, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalis, atžvilgiu;

3)    prielaidos, kuriomis remtasi, ir kriterijai bei argumentai, kuriais grįstas vertinimas.

6. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, akcininkams, priežiūros ir valdymo organų nariams ir susijusiai šaliai turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šio straipsnio 5 dalyje nurodyta ataskaita akcinės bendrovės buveinėje. Jeigu akcininkas raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pageidauja, akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, vadovas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo prašymo gavimo dienos ataskaitą įteikia akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

7. Akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, stebėtojų taryba arba valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, sprendimą dėl sandorio su susijusia šalimi privalo priimti ne vėliau kaip per 7 dienas  nuo šio straipsnio 5 dalyje nurodytos ataskaitos gavimo akcinėje bendrovėje dienos. Jeigu akcinėje bendrovėje, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, atliekanti šio Įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, vadovas nedelsdamas po šio straipsnio 5 dalyje nurodytos ataskaitos gavimo akcinėje bendrovėje dienos imasi priemonių, kad būtų sušauktas visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimui dėl sandorio su susijusia šalimi priimti.

8. Susijusi šalis rengiant ataskaitą dėl šio sandorio nedalyvauja, o priimant sprendimą dėl šio sandorio nebalsuoja.

9.    Vėliausiai sandorio su susijusia šalimi sudarymo metu akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, interneto svetainėje turi būti pateikiama ši informacija:

1)  kaip akcinė bendrovė yra susijusi su kita sandorio šalimi;

2)  susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai);

3)  sandorio data ir vertė;

4)  kita informacija, įvertinant, ar sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas akcinės bendrovės ir jos akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgiu.

10.  Šio straipsnio nuostatos netaikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su jos steigėju, nurodytiems šio Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje. Šio straipsnio nuostatos, išskyrus šio straipsnio 9 dalyje nustatytą reikalavimą, taip pat netaikomos akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, sandoriams su susijusia šalimi, sudaromiems verčiantis įprasta akcinės bendrovės, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, ūkine veikla.

11. Šis straipsnis mutatis mutandis taikomas šio straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus atitinkantiems sandoriams, sudaromiems tarp su akcine bendrove, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, susijusios šalies ir šios akcinės bendrovės dukterinės įmonės. “

 

 

 

13 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose sudaryta stebėtojų taryba, veiklos strategijos per vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos turi būti patvirtintos stebėtojų tarybų.

3. Šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostatos ir šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje išdėstytos Akcinių bendrovių įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostatos taikomos akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse:

1) po šio įstatymo įsigaliojimo renkant naują stebėtojų tarybą ar valdybą, atliekančią Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas;

2) po šio įstatymo įsigaliojimo renkant pavienius šios dalies 1 punkte nurodytų organų narius.

4. Iki šio įstatymo įsigaliojimo išrinkti šio straipsnio 3 dalyje nurodyti organai savo funkcijas atlieka iki kadencijos, kuriai jie buvo išrinkti, pabaigos arba iki bus išrinkti nauji šio straipsnio 3 dalyje nurodyti organai, išskyrus šio straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodytus atvejus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys V.Sinkevičius