Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DIDŽIAUSIOS GALIMOS SANDORIO KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2023 m.         d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 3 punktu, 22 straipsnio 14 dalimi bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus 2023 m. d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:

1.  Patvirtinti Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodiką (pridedama).

2.  Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja nuo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 1, 2, 3, 5, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 201, 21, 22, 23, 26, 29, 49, 50, 55, 56, 57, 63 straipsnių, dvyliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo, 54 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1001, 2 straipsnio 1 ir 2 dalies, 3 straipsnio 1–4 dalių, 5, 7, 10, 15 ir 17 straipsnių įsigaliojimo.

 

 

 

Tarybos pirmininkas 

 

 

part_c93b629ee99a4166b7f43a61cadf503f_end

part_e77681a29168414ca46902e2608118af_end

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2023 m. d. nutarimu

Nr. O3E-

 

DIDŽIAUSIOS GALIMOS SANDORIO KAINOS NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodika (toliau – Metodika) reglamentuoja didžiausios galimos sandorio kainos (toliau – didžiausia sandorio kaina), kurią Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies (dalių) (toliau – jūrinė teritorija) naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų, organizuojamų vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio nuostatomis (toliau – Konkursas), dalyviai galės prašyti gauti už jūrinėje teritorijoje plėtojamose elektrinėse pagamintą elektros energiją, dydžio nustatymo tvarką.

2. Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius ir objektyvius didžiausiosios sandorio kainos nustatymo principus.

3. Metodika parengta vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio nuostatomis.

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Metodika, kiekvienam Konkursui nustato didžiausią sandorio kainą, kurios Konkurso dalyviai negali viršyti teikdami pasiūlymus dėl elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo‒pardavimo sandorio kainos už pasiūlytą metinį elektros energijos skatinamą kiekį.

5. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

5.1. Diskonto norma – grąžos norma, taikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srautų dabartinei vertei apskaičiuoti.

5.2. Jūrinio vėjo elektrinės (toliau – elektrinė) įsteigimas – elektrinės gamybos įrenginių ir jiems reikalingos (būtinos) infrastruktūros techninio projekto parengimas, įrenginių įsigijimas, sumontavimas, prijungimas ir baigiamieji darbai.

5.3. Elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu elektrinė techniškai yra pajėgi gaminti elektros energiją ir kuris pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo elektrinei dienos.

5.4. Elektros energijos gamybos elektrinėse skatinimo laikotarpis (toliau – skatinimo laikotarpis) – Įstatyme numatytas laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo leidimo gaminti elektros energiją išdavimo dienos, per kurį Konkurso laimėtojui yra taikomos Įstatyme nustatytos skatinimo priemonės.

6. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

DIDŽIAUSIOS SANDORIO KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI

 

7. Taryba, nustatydama didžiausią sandorio kainą, atsižvelgia į žemiau nurodytus kriterijus:

7.1. vidutinį metinį elektros energijos gamybos kiekį;

7.2. vidutines kintamąsias ir pastoviąsias veiklos sąnaudas;

7.3. vidutines santykines investicijas į elektrinių įrengimą ir jų prijungimą prie elektros tinklų, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas;

7.4. paramos taikymo laikotarpį;

7.5. diskonto normą;

7.6. elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpį.

8. Taryba nustato didžiausią sandorio kainą atsižvelgdama į elektrinės būsimųjų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę (NPV), lygią nuliui, t. y. diskontuoto neigiamo pinigų srauto (investicijų ir būsimų pinigų išlaidų grynosios dabartinės vertės) atitiktį diskontuotam teigiamam pinigų srautui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabartinei vertei), pagal formulę:

 

,                                     (1)

 

kur:

NPVt – elektrinės būsimųjų pinigų srautų grynoji dabartinė vertė, Eur;

t – elektrinės skatinimo laikotarpis, metais;

CF – pinigų srautas (neigiamas, metais iki skatinimo laikotarpio pradžios, arba teigiamas, skatinimo laikotarpio eigos metais), Eur;

r – diskonto norma, išreikšta vieneto dalimis. Taryba nustato diskonto normą kaip vidutinę svertinę kapitalo kainą, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta Tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

DIDŽIAUSIOS SANDORIO KAINOS NUSTATYMO TVARKA

 

9.  Taryba nustato elektrinėje pagaminamą vidutinį santykinį metinį elektros energijos kiekį, atsižvelgdama į Lietuvoje veikiančių elektrinių naudingumo koeficientą, o jeigu tokių veikiančių elektrinių Lietuvoje nėra, įvertinama oficialių institucijų ir kitų organizacijų naujausius viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių elektrinių naudingumo koeficientą:

 

,                                                                                              (2)

 

kur:

Qi – elektrinėje per metus pagamintas santykinis elektros energijos kiekis, MWh/MW;

η – elektrinės naudingumo koeficientas;

i – elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpio t metai.

 

10. Taryba apskaičiuoja laukiamų elektrinės vidutinių kintamųjų ir pastoviųjų veiklos sąnaudų sumą (Si) skatinimo laikotarpio i-taisiais metais:

 

,                                                                                               (3)

 

kur:

Si – laukiamų elektrinės vidutinių kintamųjų ir pastoviųjų veiklos sąnaudų suma skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur/MW;

SP – elektrinės vidutinės pastovios veiklos sąnaudos, Eur/MW;

SK – elektrinės vidutinės kintamosios veiklos sąnaudos, Eur/MW;

 

11. Elektrinės pastoviosios veiklos sąnaudos yra vidutinės elektrinės veiklos ir išlaikymo sąnaudos (SP), apskaičiuojamos kaip procentinė dalis nuo investuotino kapitalo apimties elektrinei įsigyti ir įrengti, įvertinus Lietuvoje veikiančių elektrinių veiklos sąnaudų apimtis bei Europos šalyse prieinamų elektrinių veiklos sąnaudų apimtis:

 

,                                                                                                 (4)

 

kur:

SP – vidutinės elektrinės veiklos ir išlaikymo sąnaudos, Eur/MW;

kp – procentinė dalis Europos šalyse ar Lietuvoje veikiančių elektrinių veiklos ir išlaikymo sąnaudų apimties;

KIinvestuotino kapitalo apimtis elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti, Eur/MW.

 

12. Elektrinės kintamosios veiklos sąnaudos (SK) atitinka paramos vietos bendruomenėms (MB) dydį.

13. Paramos vietos bendruomenėms dydis (MB) apskaičiuojamas kaip elektrinėje pagaminto santykinio elektros energijos kiekio ir įmokos dydžio sandauga:

 

,                                                                                                (5)

 

kur:

MB – paramos vietos bendruomenėms dydis, Eur/MW;

Qi – elektrinėje per metus pagamintas santykinis elektros energijos kiekis, MWh/MW;

m – įmokos dydis, pagal Įstatymo 22 straipsnį lygus 1 Eur/MWh.

 

14. Taryba apskaičiuoja investuotino kapitalo apimtį elektrinei įsteigti  atsižvelgdama į:

14.1. oficialių institucijų ir kitų organizacijų naujausius viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių vidutinius investicinius poreikius elektrinei įsteigti, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių vidutinius investicinius poreikius;

14.2. oficialių institucijų ir kitų organizacijų naujausiai viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių investuotino kapitalo procentinę dalį elektrinėms prijungti prie elektros tinklų, į Lietuvos rinkoje steigiamų elektrinių investuotino kapitalo procentinę dalį elektrinėms prijungti prie elektros tinklų;

14.3. vidutinius investicijų poreikius įvertinus infliaciją Lietuvos rinkoje jungties nutiesimui ir prijungimui prie operatoriaus transformatorių pastotės sausumoje. Jeigu nebuvo atlikti faktiniai tiesimo ir prijungimo darbai, investuotino kapitalo apimtis jungties įrengimo darbams nustatoma vadovaujantis oficialių institucijų ir kitų organizacijų naujausiai viešai skelbiamais duomenis apie Europos šalių vidutinius investicinius poreikius jungties įrengimo darbams.

apskaičiuojama pagal formulę:

 

,                                                                                      (6)

 

kur:

K – investuotino kapitalo apimtis elektrinei įsteigti, Eur/MW;

KI – investuotino kapitalo apimtis elektrinės gamybos įrenginiams įsigyti ir elektrinei įrengti, Eur/MW;

KP – investuotino kapitalo apimtis elektrinei prijungti operatoriaus dalyje prie perdavimo tinklo, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas, Eur/MW;

KK – investuotino kapitalo apimtis jungties nutiesimui ir prijungimui nuo elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, Eur/MW.

 

15. Taryba nustato investuotino kapitalo apimtį elektrinei prijungti operatoriaus dalyje prie perdavimo tinklo, įskaitant transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros sąnaudas (KP) remiantis pateiktomis operatoriaus dalyje patirtomis sąnaudomis.

16. Taryba nustato investuotino kapitalo apimtį jungties nutiesimui ir prijungimui nuo elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško (KK) remiantis investicijomis Lietuvos rinkoje, įvertinus infliaciją, jungties nutiesimo ir prijungimo, prie operatoriaus transformatorių pastotės sausumoje, tenkančioms 1 km kabelio. Jeigu nebuvo atlikti faktiniai tiesimo ir prijungimo darbai, investuotino kapitalo apimtis jungties įrengimo darbams nustatoma vadovaujantis oficialių institucijų ir kitų organizacijų naujausiai viešai skelbiamais duomenis apie Europos šalių vidutinius investicinius poreikius jungties įrengimo darbams.

apskaičiuojama pagal formulę:

 

,                                                                                  (7)

 

kur:

KK – investuotino kapitalo apimtis jungties nutiesimui ir prijungimui nuo elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, Eur/MW;

KJ – 1 km investuotino kapitalo suma jūrinio kabelio nutiesimui ir prijungimui nuo elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, Eur/MW/km;

– jūrinio kabelio ilgis, reikalingas prijungti elektrines iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, km;

KS – 1 km investuotino kapitalo suma sausumos kabelio (arba oro linijos) nutiesimui ir prijungimui nuo elektrinių iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, Eur/MW/km;

– sausumos kabelio (arba oro linijos) ilgis, reikalingas prijungti elektrines iki elektros tinklų operatoriaus nurodyto prijungimo taško, km.

                                                                                                                                                    

17. Elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpis (T) nustatomas atsižvelgiant į oficialius institucijų ir kitų organizacijų naujausiai viešai skelbiamus duomenis apie Europos šalių elektrinių naudingo eksploatavimo laikotarpius, bet negali viršyti Įstatyme nurodyto Leidimo plėtrai ir eksploatacijai galiojimo termino.

18. Taryba nustato metinį elektrinės pinigų srautą skatinimo laikotarpiu, elektrinės laukiamas metines pajamas sumažinusi laukiamų metinių sąnaudų apimtimi, pagal formulę:

 

,                                                                                               (8)

 

kur:

CFi – pinigų srautas skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur/MW;

i – elektrinės skatinimo laikotarpio t metai, i = (1,..., 15);

Pi – laukiamų pajamų už patiektą elektros energijos kiekį suma skatinimo laikotarpio
i-taisiais metais, Eur/MW;

Si – laukiamų elektrinės veiklos sąnaudų suma skatinimo laikotarpio
i-taisiais metais, Eur/MW.

 

19. Laukiamų pajamų už į operatoriaus tinklus patiektą elektros energijos kiekį metinė apimtis lygi vidutinio santykinio patiekiamo metinio elektros energijos kiekio ir didžiausios sandorio kainos sandaugai:

 

,                                                                                              (9)

 

kur:

Pi – laukiamų pajamų už į operatoriaus tinklus patiektą santykinį elektros energijos kiekį iš 1 MW suma skatinimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur/MW;

Qi – elektrinėje pagamintas ir į operatoriaus tinklus patiektas vidutinis santykinis elektros energijos kiekis, MWh/MW;

CfD – didžiausia sandorio kaina, užtikrinanti Metodikos 8 punkte nurodytą būsimų pinigų srautų grynąją dabartinę vertę (NPV), lygią nuliui, Eur/MWh;

i – skatinimo laikotarpio t metai, i = (1,..., 15).

 

20. Didžiausia sandorio kaina, taikoma skatinimo laikotarpiu, apskaičiuojama kaip išlygintos energijos gamybos sąnaudos per elektrinės naudingą eksploatavimo laikotarpį (angl. Levelized Cost of Energy) pagal formulę:

 

,                                                                                     (10)

kur:

K – investuotino kapitalo apimtis elektrinei įsteigti, Eur/MW;

Si – laukiamų elektrinės vidutinių kintamųjų ir pastoviųjų veiklos sąnaudų suma elektrinės naudingo gyvavimo laikotarpio i-taisiais metais, Eur/MW;

Qi – elektrinėje pagamintas ir į operatoriaus tinklus patiektas vidutinis santykinis elektros energijos kiekis i-taisiais metais, MWh/MW;

i – elektrinės naudingo eksploatavimo laikotarpio t metai.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU DIDŽIAUSIOS SANDORIO KAINOS NUSTATYMU

 

21. Operatorius pateikia transformatorių pastotės sausumos teritorijoje plėtros ir prijungimo operatoriaus dalyje sąnaudas Tarybai ne vėliau kaip prieš aštuonis mėnesius iki informacijos apie Konkursą paskelbimo dienos arba per kitą Tarybos nustatytą terminą.

22. Taryba turi teisę iš gamintojų, perdavimo tinklo operatoriaus per Tarybos nustatytą protingą terminą gauti visą informaciją ir dokumentus, būtinus didžiausiai sandorio kainai nustatyti.

23. Taryba turi teisę prašyti tikslinti pateiktą informaciją.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

24. Taryba didžiausią sandorio kainą nustato ir savo interneto svetainėje skelbia ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki informacijos apie Konkursą paskelbimo dienos.

25. Taryba prieš vieną mėnesį iki didžiausio sandorio kainos paskelbimo dienos parengia ir viešai skelbia informaciją, reikalingą didžiausiai sandorio kainai nustatyti.

26. Tarybos veiksmai ir neveikimas, nustatant didžiausią sandorio kainą, gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

_________________