Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-751 15 STRAIPSNIo pAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                     d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Papildyti 15 straipsnį 24 dalimi:

24. Kai galutinė už vienu metu įsigyjamas prekes (paslaugas) apskaičiuota suma (su PVM) apvalinama pagal Lietuvos Respublikos atsiskaitymų grynaisiais pinigais apvalinimo įstatymą, laikoma, kad prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė yra prekių (paslaugų) vertė (išskyrus patį PVM), apskaičiuota iki apvalinimo.

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2025 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia: