Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MAITINIMO NORMŲ SPECIALIŲJŲ MOKYKLŲ MOKINIAMS, GYVENANTIEMS MOKYKLOS BENDRABUTYJE, NUSTATYMO

 

2022 m.                    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“, priedo 1.7 papunkčiu ir Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59 „Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti vienos dienos maitinimo normas specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje:

1.1. besimokantiems pagal ikimokyklinio ugdymo programas – 3,60 Eur;

1.2. besimokantiems pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas – 4,30 Eur;

1.3. besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programas – 4,90 Eur;

1.4. sekmadieniais ir švenčių dienomis vienos dienos maitinimo norma, numatyta šio sprendimo 1.1–1.3. papunkčiuose, didinama 0,45 Eur.

2. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. T-486 „Dėl maitinimo normų specialiųjų mokyklų mokiniams, gyvenantiems mokyklos bendrabutyje, nustatymo“. 

3. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Savivaldybės meras