Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL Raseinių RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS, Raseinių RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO IR Raseinių RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ TVIRTINIMO

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 5 punktu,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ 3.1. papunkčiu, Raseinių rajono savivaldybės taryba      n u s p r e n d ž i a:

1Patvirtinti:

1.1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymą (pridedama);

1.3. Raseinių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

2.  Pripažinti netekusiais galios Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. TS-14 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Savivaldybės kontrolieriaus pareigybių aprašymų tvirtinimo“.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

Savivaldybės meras