Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės Nuosavybėn

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. T1-27

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio                      29 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos sporto centro                       2020-01-23 raštą Nr. S-30 „Dėl siūlymo perimti turtą“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sutikti perimti Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai (kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas) įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą:

1.1. lėktuvą „PZL-104 Wilga-35A LY-AGD“, Nr. 18830743, inventorinis Nr. 2402, pradinė įsigijimo vertė – 26 405,82 Eur, likutinė vertė – 1,00 Eur, pajamavimo data – 2010-05-28;

1.2. lėktuvą „PZL-104 Wilga-35A LY-AGE“, Nr. 18840793, inventorinis Nr. 2403, pradinė įsigijimo vertė – 26 405,82 Eur, likutinė vertė – 1,00 Eur, pajamavimo data – 2010-05-28.

2. Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

 

 

Savivaldybės meras