Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-280 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠo Nr. 2 patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m.                       d. Nr. D1- 

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-280 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-V-010 priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ ir 7 punktą išdėstau taip:

7. Pagal šį Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 16 000 000 eurų (šešiolikos milijonų eurų) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų Sanglaudos fondo lėšų.“. 

 

 

 

 

 

Aplinkos ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

R. Uselytė

2019-10-29