Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671

11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                    d. Nr.

Vilnius  

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 11 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) gyvenamosioms, pramonės ir (ar) sandėliavimo teritorijoms miestuose formuoti, kai miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijuoja savivaldybės, kurios teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų ir kurioje nėra galimybės šių teritorijų formuoti ne miško žemėje, administracijos direktorius, išskyrus Neringos savivaldybę;”

 

2.   Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Asmenys, inicijuojantys valstybinės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis, privalo į valstybės biudžetą sumokėti piniginę kompensaciją, kurią sudaro kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės sklypo vertė rinkos kainomis, jame augančio medyno įveisimo ir išauginimo iki amžiaus, kurį šis medynas pasiekė pavertimo kitomis naudmenomis metu, išlaidos ir prarasto medienos prieaugio, kurį šis medynas sukauptų iki nustatyto pagrindinių kirtimų amžiaus, vertė nenukirsto miško kainomis. Miško žemę paverčiant kitomis naudmenomis III grupės miškuose, mokama dvigubo dydžio piniginė kompensacija, II grupės miškuose – trigubo dydžio piniginė kompensacija. Reikalavimas sumokėti piniginę kompensaciją netaikomas:

1) už tą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės dalį, kurioje formuojami atskirieji želdynai ir (ar) įrengiamos kapinės;

2) už tą kitomis naudmenomis paverčiamos miško žemės dalį, kurioje atkuriamos piliečių nuosavybės teisės ar formuojamos visuomeninės paskirties, bendro naudojimo, pramonės ir (ar) sandėliavimo objektai gyvenamosios teritorijos miestuose ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijos, apimančios komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus šioms formuojamoms teritorijoms aptarnauti, kai miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis inicijuoja savivaldybės, kurios teritorijos miškingumas yra didesnis kaip 50 procentų ir kurioje nėra galimybės šių teritorijų formuoti ne miško žemėje, administracijos direktorius, išskyrus Neringos savivaldybę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2017 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                              

 

1.   Simonas Gentvilas

2.   Juozas Baublys

3.   Kazys Starkevičius

4.   Kęstutis Glaveckas

5.   Jonas Liesys

6.   Ričardas Juška

7.   Eugenijus Gentvilas

8.   Remigijus Žemaitaitis

9.   Eugenijus Gentvilas

10. Vytautas Kamblevičius

11. Jonas Varkalys

12. Petras Čimbaras

13. Juozas Rimkus

14. Aurimas Gaidžiūnas

15. Raimundas Martinėlis

16. Vytautas Rastenis

17. Gintautas Kindurys

18. Petras Nevulis

19. Juozas Imbrasas

20. Petras Gražulis

21. Virgilijus Alekna

22. Gintaras Vaičekauskas

23. Linas Balsys (atšaukė parašą 2020-06-09)

24. Aušra Maldeikienė

25. Leonard Talmont

26. Rimas Andrikis

27. Algimantas Salamakinas

28. Zenonas Streikus

29. Vitalijus Gailius

30. Edmundas Pupinis