Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTATYMO NR. VIII-1708 12, 27 IR 28 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius

 


 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) siūlyti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai įvertinti, ar asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo.“

 

2 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) tvirtina Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos struktūrą, Įstaigos darbo reglamentą, kuriame nustatytos vidaus darbo tvarkos taisyklės, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, nustato Įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemą ir konkrečius valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginių algų koeficientus;

 

3 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pasibaigus įgaliojimų laikui, išskyrus atvejus, kai vaiko teisių apsaugos kontrolieriui įsiteisėja apkaltinamasis teismo nuosprendis ar kai daugiau kaip pusė visų Seimo narių pareiškia nepasitikėjimą juo, vaiko teisių apsaugos kontrolierius turi teisę Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka atkurti karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo statusą.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_51ee12a136a24ceb8e33144867b3f5fd_end