Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2022 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-107 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                        d. Nr. T-       

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia :

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisykles, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-107 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti galima tik turint Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – leidimas) ar Savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą sprendimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (toliau – sprendimas) ir sumokėjus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro tvirtinamus želdinių atkuriamosios vertės įkainius apskaičiuotą želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją (leidimas ar sprendimas neišduodamas, kol nesumokama atkuriamoji vertė).“;

1.2. pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

24. Asmuo, prašantis išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius kito asmens žemėje, prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (suderinimo nereikia, kai teikiamas prašymas kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius žemėje, kurios valdytoja yra Savivaldybė, arba teritorijose, kuriose nesuformuoti žemės sklypai). Su tos žemės savininku ar valdytoju nesuderintas prašymas nenagrinėjamas.“;

1.3. pakeisti 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

27. Jei numatomas saugotinų želdinių kirtimas, kitoks pašalinimas iš augimo vietos ar intensyvus genėjimas neprieštarauja Savivaldybės strateginiams plėtros ir veiklos planams, savivaldybės ir (ar) vietovės lygmens kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams, Savivaldybės administracija informuoja asmenį, kuris prašo kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius, apie nustatytą želdinių atkuriamąją vertę ir išrašo pažymą, kurioje nurodo sąskaitą, į kurią atkuriamoji vertė turi būti sumokėta. Leidimas ar sprendimas išrašomas per 5 darbo dienas nuo lėšų už želdinių atkuriamąją vertę gavimo dienos.“;

1.4. pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Leidimus, sprendimus pasirašo Savivaldybės vykdomoji institucija.“;

1.5. pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Leidimo, sprendimo, prašymų formos tvirtinamos ir keičiamos Savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu.“;

1.6. pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

32. Kai savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne Savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose augančius saugotinus želdinius, Savivaldybės vykdomoji institucija privalo gauti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius. Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija išvadą privalo pateikti Savivaldybės vykdomajai institucijai per 20 darbo dienų.“;

1.7. pakeisti 42.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

42.1. neturint Savivaldybės leidimo, organizuoti masinius renginius, statyti reklaminius stendus, palapines, aptvarus, kitus laikinuosius statinius.“;

1.8. pakeisti 49.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Želdynų ir želdinių apsaugos kontrolė Šiaulių mieste vykdoma Želdynų įstatyme ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse nustatyta tvarka.“;

1.9. Pripažinti netekusiu galios 50 punktą.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras