Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PAKEISTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS

IR UAB „LTINTUS“ 2020 M. RUGSĖJO 21 D. INVESTICIJŲ SUTARTĮ NR. SŽ-1132

 

2022 m. vasario .. d. Nr. ...

Šiauliai

 

 

Įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-316 „Dėl pritarimo pasirašyti Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Ltintus“ investicijų ir žemės nuomos sutartis“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad būtų pakeista Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Ltintus“ investicijų sutartis Nr. SŽ-1132 (toliau – Sutartis) ir būtų pasirašytas papildomas susitarimas prie Sutarties (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą papildomą susitarimą prie Sutarties.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras