Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 710 „DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

PAKEITIMO

 

2021 m.                   d. Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 4 ir 9 punktais, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių:

1. T v i r t i n u Eksploatuoti netinkamų priemonių tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatau, kad:

2.1. eksploatuoti netinkamos priemonės gali būti surenkamos ir apdorojamos statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, nurodytos kitos (fermų, ūkio) paskirties pastatuose iki 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. Taisyklių 10 punktas dėl svorio matavimo prietaiso naudojimo įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. ............. ... d. įsakymo Nr. ....

redakcija)

 

 

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ PRIEMONIŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Eksploatuoti netinkamų priemonių tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus, kurių tikslas – užtikrinti, kad būtų tinkamai tvarkomos eksploatuoti netinkamos priemonės, jų dalys, mazgai, mechanizmai, agregatai, sistemos (toliau – dalys) ir medžiagos, skatinti atliekų susidarymo prevenciją, naudoti pakartotinai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Apdorojimas – veikla, atitinkanti 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – direktyva 2000/53/EB) nurodytą apdorojimo veiklą, vykdoma atidavus (siekiant išvengti aplinkos užteršimo) eksploatuoti netinkamą priemonę į įmonę išmontuoti, sukarpyti (sulaužyti), susmulkinti, naudoti, paruošti naudoti arba paruošti šalinti (smulkinimo atliekas), ir visi kiti veiksmai, susiję su eksploatuoti netinkamos priemonės ir jos dalių, medžiagų naudojimu ir (arba) šalinimu;

2.2. Eksploatuoti netinkama priemonė – transporto priemonė (išskyrus istorinę transporto priemonę, apibrėžtą Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 straipsnio 23 dalyje), priskiriama M1 arba N1 klasei, ir triratė motorinė transporto priemonė (išskyrus motorines trirates transporto priemones su simetriškai išdėstytais ratais), atitinkanti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 344 straipsnio 10 dalyje nustatytas sąlygas; taip pat atliekoms, apibrėžtoms Atliekų tvarkymo įstatyme, priskiriama  M2, M3, N2, N klasės arba G kategorijos transporto priemonė, L kategorijos dviratė ir triratė motorinė transporto priemonė, O kategorijos priekaba, traktorius, žemės ūkio mašina, savaeigė mašina, traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos priekaba ar puspriekabė.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatyme, Atliekų tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Paviršinių nuotekų reglamentas), Nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Nuotekų reglamentas), Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento patvirtinimo“, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 „Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ataskaitų teikimo taisyklės), statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR), Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“, Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Monitoringo nuostatai).

3. Įmonė, užsiimanti eksploatuoti netinkamų priemonių surinkimu ir (ar) apdorojimu, turi laikytis Taisyklėse, Atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose atliekų tvarkymą, atliekų tvarkytojui nustatytų reikalavimų.

4. Taisyklės taikomos visoms eksploatuoti netinkamoms L, M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3), G kategorijos transporto priemonėms, traktoriams, žemės ūkio mašinoms, savaeigėms mašinoms, O kategorijos priekaboms, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų priekaboms ir puspriekabėms, jų dalims ir medžiagoms, nepriklausomai nuo to, kaip transporto priemonė, traktorius, žemės ūkio mašina, savaeigė mašina, priekaba ar puspriekabė prižiūrima arba remontuojama, ar surinkta iš gamintojo pateiktų dalių, ar iš kitų dalių, kurios, kaip atsarginės arba keičiamosios dalys, atitinka šiai sričiai taikomus reikalavimus:

4.1. eksploatuoti netinkamoms L kategorijos dviratėms ir triratėms transporto priemonėms, O kategorijos priekaboms ir traktoriams, savaeigių ir žemės ūkio mašinų priekaboms ir puspriekabėms tvarkyti taikomi tik Taisyklių 6, 7, 8, 13–18 punktuose nustatyti reikalavimai;

4.2. eksploatuoti netinkamoms M2, M3, N2, N3 klasės ir G kategorijos transporto priemonėms, traktoriams, žemės ūkio mašinoms ir savaeigėms mašinoms tvarkyti netaikomi Taisyklių 10, 11, 12 punktuose ir V skyriuje nustatyti reikalavimai.

 

II SKYRIUS

PREVENCIJA

 

5. Skatinant atliekų susidarymo prevenciją ir mažinant eksploatuoti netinkamų transporto priemonių kenksmingą poveikį aplinkai:

5.1. transporto priemonių, medžiagų ir įrangos gamintojai turi mažiau naudoti pavojingų medžiagų transporto priemonėse ir nuolat, pradedant nuo naujos transporto priemonės koncepcijos, mažinti jų kiekį, siekiant išvengti jų patekimo į aplinką, palengvinti perdirbimą ir sumažinti pavojingų atliekų šalinimo poreikį;

5.2. naujos transporto priemonės turi būti projektuojamos ir gaminamos atsižvelgiant į galimybę palengvinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, jų dalių ir medžiagų išmontavimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą ir perdirbimą;

5.3. transporto priemonių, medžiagų ir įrangos gamintojai turi siekti išplėsti perdirbtų medžiagų rinką ir didinti į transporto priemones ir kitus gaminius integruojamų perdirbtų medžiagų kiekį.

 

III SKYRIUS

SURINKIMAS ir apdorojimas

 

6. Eksploatuoti netinkamas priemones gali apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios taršos ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų priemonių apdorojimo sąlygos.

7. Visos eksploatuoti netinkamos priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Eksploatuoti netinkamos priemonės turi būti surenkamos ir apdorojamos šiuose STR nurodytuose negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), sandėliavimo paskirties pastatuose.

8. Apdorojimo įmonė gali pagal pavedimo sutartį (toliau – sutartis) įgalioti jos vardu surinkti eksploatuoti netinkamas priemones ir išduoti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – pažymėjimas) kita panašia veikla (pavyzdžiui, automobilių remontu) užsiimančią įmonę (toliau – surinkimo įmonė). Sutartyje turi būti nurodytos eksploatuoti netinkamų priemonių surinkimo, laikymo ir vežimo į apdorojimo įmonę sąlygos, atitinkančios Taisyklėse nustatytus reikalavimus. Sutarties ir (ar) jos pakeitimo kopija per 5 darbo dienas nuo sutarties ar jos pakeitimo įsigaliojimo dienos pateikiama Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos.

9. Surinkimo įmonėje turi būti eksploatuoti netinkamų priemonių surinkimo ir laikymo zona, įrengta pagal Taisyklių 20 punkto reikalavimus, atliekamas Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka požeminio vandens kokybės monitoringas, jei neapdorotos eksploatuoti netinkamos priemonės laikomos (įskaitant laikiną laikymą) atviroje teritorijoje. Surinkimo įmonėje taip pat turi būti specialiųjų priemonių ir sorbentų, jie turi būti laikomi taip, kad būtų galima laiku ir tinkamai  panaudoti ištekėjus pavojingiems skysčiams, kad šie neplistų toliau. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas turi būti tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, iki bus perduoti atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms.

10. Apdorojimo arba surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt turi patikrinti, ar eksploatuoti netinkamai transporto priemonei nenustatyti turtinių teisų apribojimai (pavyzdžiui, areštas, įkeitimas ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, nustatyti jos svorį metrologiškai patikrintu ir pagal gamintojo pateiktas instrukcijas naudojamu svorio matavimo prietaisu ir išduoti jos savininkui pažymėjimą, kurio forma pateikta Taisyklių priede.

11. Apdorojimo arba surinkimo įmonė privalo:

11.1. užpildyti du pažymėjimo egzempliorius (vienas jų atiduodamas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkui, šis pateikia jį valstybės įmonei „Regitra“, o kitas laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje, ši, pildydama atliekų susidarymo ar tvarkymo apskaitos žurnalą Ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka, pasirašytą pažymėjimo kopiją įkelia ir pažymėjimo duomenis suveda į Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą, jei sistema leidžia tokius duomenis pateikti);

11.2. perduoti informaciją, kad eksploatuoti netinkama transporto priemonė priimta apdoroti, į centrinę kelių transporto priemonių duomenų bazę, naudojantis valstybės įmonės „Regitra“ programinėmis priemonėmis.

12. Lietuvos Respublikoje galioja eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas, išduodamas kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų pagal direktyvos 2000/53/EB reikalavimus.

13. Eksploatuoti netinkamos priemonės turi būti apdorojamos taip, kad susidarytų kuo mažiau atliekų ir būtų galima panaudoti šių priemonių dalis. Atliekos, susidariusios vykdant apdorojimą veiklą, turi būti rūšiuojamos ir tvarkomos Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.

14. Apdorojant eksploatuoti netinkamas priemones, pirmiausia būtina atlikti jų kenksmingumo pašalinimo operacijas:

14.1. išimti akumuliatorių ir suskystintų dujų balioną;

14.2. išimti arba padaryti nekenksmingas sprogias dalis (pavyzdžiui, oro pagalves);

14.3. išleisti degalus, variklio alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skystį, stabdžių skystį, akumuliatorių rūgštį, oro kondicionavimo sistemų skystį ir kitus skysčius iš eksploatuoti netinkamų priemonių į atskiras talpyklas. Šie skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei juos pašalinus sutriktų šių dalių funkcionalumas;

14.4. išimti gyvsidabrio turinčias dalis, kiek įmanoma jas identifikuoti, į atskiras talpyklas;

14.5. išimti ir atskirti atrinktas pavojingas chemines medžiagas ir dalis taip, kad neužterštų vėliau į smulkintuvą (įrenginį, smulkinantį eksploatuoti netinkamą motorinę transporto priemonę į gabalus arba dalis, įskaitant pakartotinai naudojamam metalo laužui gauti) patenkančių eksploatuoti netinkamų priemonių atliekų.

15. Eksploatuoti netinkamos priemonės turi būti padaromos nekenksmingos, kaip nurodyta Taisyklių 14 punkte, per tris mėnesius nuo eksploatuoti netinkamos priemonės priėmimo datos.

16. Padarius eksploatuoti netinkamas priemones nekenksmingas, atliekamos kitų eksploatuoti netinkamų priemonių dalių atskyrimo operacijos, kad būtų galima jas pakartotinai naudoti ir (ar) perdirbti:

16.1. išimami katalizatoriai;

16.2. išimamos vario, aliuminio, magnio turinčios dalys, jei šie metalai neatskiriami smulkinant eksploatuoti netinkamas priemones;

16.3. nuimamos padangos ir stambios plastikinės dalys (pavyzdžiui, bamperiai, armatūros plokštės, skysčių talpyklos ir pan.) taip, kad jas būtų galima perdirbti, jei jos neatskiriamos smulkinant eksploatuoti netinkamas priemones;

16.4. išimami stiklai.

17. Operacijos, nurodytos Taisyklių 14 ir 16 punktuose, turi būti aprašytos apdorojimo įmonės atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente, kuris yra taršos ar TIPK leidimo dalis. Atliekant operacijas, nurodytas Taisyklių 14 ir 16 punktuose, po eksploatuoti netinkama priemone turi būti pastatomos talpyklos arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai.

18. Išmontuotos dalys, turinčios skysčių ar gyvsidabrio, skysčiai, nurodyti Taisyklių 14.3 papunktyje, ir kitos pavojingosios atliekos turi būti laikomos ir ženklinamos Atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta pavojingųjų atliekų laikymo ir ženklinimo tvarka.

 

IV SKYRIUS

Eksploatuoti netinkamŲ priemonIŲ APDOROJIMO REIKALAVIMAI ĮMONĖMS

 

19. Eksploatuoti netinkamų priemonių apdorojimo įmonėje (toliau – apdorojimo įmonė) turi būti įrengtos šios zonos:

19.1. personalo;

19.2. eksploatuoti netinkamų motorinių transporto priemonių surinkimo ir laikymo;

19.3. eksploatuoti netinkamų motorinių transporto priemonių išmontavimo;

19.4. metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;

19.5. dalių, tinkamų naudoti toliau, laikymo;

19.6. pavojingųjų atliekų laikymo;

19.7. naudotų padangų laikymo;

19.8. kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

20. Eksploatuoti netinkamų motorinių transporto priemonių surinkimo ir laikymo zona, nurodyta Taisyklių 19.2 papunktyje, turi būti su nelaidžia vandeniui danga arba dugnu, įrengta taip, kad paviršinės nuotekos nuo jų nenutekėtų ant šalia esančių teritorijų, ant jų nepatektų vanduo nuo šalia esančių teritorijų, ir turi turėti:

20.1. aplinką saugančius nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir priemones, kad į ją nepatektų naftos produktai ir kiti teršalai;

20.2. paviršinių ir kitų nuotekų tvarkymo sistemą, atitinkančią Paviršinių nuotekų reglamente ir Nuotekų reglamente nustatytus reikalavimus.

21. Eksploatuoti netinkamų priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos, nurodytos Taisyklių 19.3 ir 19.6 papunkčiuose, turi turėti:

21.1. sandarias talpyklas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims saugoti;

21.2. sandarias talpyklas arba konteinerius akumuliatoriams, filtrams ir polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams laikyti;

21.3. sandarias talpyklas eksploatuoti netinkamų priemonių skysčiams (degalams, variklio alyvai, pavarų dėžės alyvai, transmisinei alyvai, hidraulinei alyvai, aušinimo skysčiui, stabdžių skysčiui, akumuliatorių rūgščiai, oro kondicionavimo sistemos skysčiui ir kitiems naudoti eksploatuoti netinkamoje priemonėje esantiems skysčiams)  atskirai laikyti;

21.4. aplinką saugančius nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius ir priemones, kad į ją nepatektų naftos produktai ir kiti teršalai.

22. Eksploatuoti netinkamos priemonės turi būti išmontuojamos uždarose patalpose.

23. Pavojingųjų atliekų laikymo zona turi būti patalpa arba aptverta, apšviesta ir saugoma teritorija, uždengta lengvų konstrukcijų stogeliu, saugančiu nuo atmosferos kritulių ir tiesioginių saulės spindulių.

24. Apdorojimo įmonėje turi būti atliekamas Monitoringo nuostatuose nustatyta tvarka požeminio vandens kokybės monitoringas, jei pavojingos atliekos (įskaitant neapdorotas eksploatuoti netinkamas priemones) ar pavojingų skysčių turinčios pakartotinai naudoti tinkamos dalys laikomos (įskaitant laikiną laikymą) atviroje teritorijoje.

25. Apdorojimo įmonėje turi būti specialiųjų priemonių ir sorbentų, jie turi būti laikomi taip, kad būtų galima laiku ir tinkamai panaudoti ištekėjus pavojingiems skysčiams, kad šie neplistų toliau. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas turi būti tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje, iki bus perduoti  atitinkamas pavojingąsias atliekas tvarkančioms įmonėms.

 

V SKYRIUS

IŠMONTAVIMO INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

26. Transporto priemonių, medžiagų ir įrangos gamintojai turi taikyti transporto priemonių dalių ir medžiagų kodavimo standartus, kad būtų galima nustatyti, kurios dalys ir medžiagos tinka naudoti ir naudoti pakartotinai.

27. Transporto priemonių ir jų dalių gamintojai, importuotojai turi pateikti apdorojimo įmonėms informaciją, reikalingą eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms apdoroti tinkamu ir aplinkai saugiu būdu, popierine forma (spausdintas) arba elektronine forma (pavyzdžiui, pastoviosios atminties kompaktinis diskas, internetas).

28. Gamintojai, importuotojai per šešis mėnesius nuo naujo transporto priemonės modelio išleidimo į rinką turi įmonės interneto svetainėje paskelbti apdorojimo įmonėms prieinamą informaciją , apie kiekvieno tipo į rinką išleidžiamos transporto priemonės išmontavimą. Pateikiama informacija turi būti pakankama, kad apdorojimo įmonės galėtų laikytis Taisyklių reikalavimų. Informacijoje turi būti nurodytos transporto priemonių dalys, medžiagos ir vietos, kuriose yra pavojingų medžiagų.

29. Naujų transporto priemonių ekonominės veiklos vykdytojai (gamintojai, tiekėjai, surinkėjai, automobilių transporto priemonių draudimo kompanijos, išmontuotojai, smulkintojai, naudotojai, perdirbėjai ir kiti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, jų dalių ir medžiagų apdorotojai) turi skelbti informaciją apie:

29.1. transporto priemonių ir jų dalių konstrukciją, siekiant šias dalis panaudoti ar perdirbti;

29.2. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių apdorojimą aplinkai saugiu būdu, visų pirma išmontavimą, skysčių ir dujų išleidimą;

29.3. eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir naudojimo būdų tobulinimą ir optimizavimą;

29.4. pažangą siekiant padidinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių dalių ir medžiagų naudojimą, perdirbimą ir mažinti šalintinų atliekų kiekį.

30. Gamintojai, importuotojai turi užtikrinti, kad informacija, nurodyta Taisyklių 29 punkte, būtų prieinama būsimiems transporto priemonių pirkėjams. Ji turi būti įtraukiama į reklaminę literatūrą, naudojamą parduodant naujas transporto priemones.

31. Transporto priemonių dalių gamintojai, importuotojai, apdorojimo įmonei paprašius, turi suteikti informaciją apie dalių, kurios gali būti pakartotinai naudojamos, išmontavimą, saugojimą ir išbandymą, jei tai nėra konfidenciali komercinė informacija.

 

vI SKYRIUS

TEISINĖ ATSAKOMYBĖ

 

32. Asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

 

Eksploatuoti netinkamų motorinių transporto                 priemonių ir jų priekabų tvarkymo taisyklių

priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens registracijos numeris  ar individualios veiklos pažymos numeris, veiklavietės adresas)

________________________________________________________________________________

(taršos leidimo arba taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr., išdavimo data, kas išdavė)

________________________________________________________________________________

(ryšio informacija: telefono nr. ir (ar) el. pašto adresas)

 

EKSPLOATUOTI NETINKAMOS TRANSPORTO PRIEMONĖS SUNAIKINIMO PAŽYMĖJIMAS

 

_______________________  Nr. ______

(data)

 

Šiuo pažymėjimu patvirtiname, kad

________________________________________________________________________________

(savininko vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, registracijos numeris, adresas)

 

atidavė, o

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas ar fizinio asmens, vykdančio individualią veiklą, vardas, pavardė)

priėmė išmontuoti ir sunaikinti

________________________________________________________________________________

                                                           (transporto priemonės pavadinimas, markė, modelis)

 

valstybinis Nr.______________________________ ,

identifikavimo Nr. (VIN)_____________________ ,

faktinė masė be krovinio, kg___________________ ,

kategorija, klasė____________________________ .

 

Transporto priemonės registravimą patvirtinantis dokumentas, Nr.____________________________

 

Transporto priemonę atidavė

 

_______________________           __________________                                                                   

                (pareigų pavadinimas[1])                              (parašas)                                                 (vardas, pavardė)

 

Transporto priemonę priėmė

 

_______________________                                                                                                                  

                 (pareigų pavadinimas)                                  (parašas)                                             (vardas, pavardė)“

 

______________

 [1] pildo tik juridiniai asmenys.