Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 5  STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

ĮSTATYMAS

 

2021  m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnio 1-3 dalis ir juos išdėstyti taip:

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

2. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, ar jam gimus vienkartinė išmoka vaikui jau buvo išmokėta, skiriama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui.

3. Vaikui, kuriam globa nustatyta šeimoje ar šeimynoje, iki jam sukaks pusantrų metų, skiriama 20 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka vaikui, jeigu ši išmoka nebuvo išmokėta vaikui gimus ar pirmą kartą nustačius globą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia                                                  

Seimo nariai