Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. SAUSIO 29 d. įsakymo nr. 3d-40 „dėl DAUGIAMEČIŲ GANYKLŲ ARBA PIEVŲ ATKŪRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOpakeitimo

 

 

2023  m.                        d.  Nr. 3D- 

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymą Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas): 

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL DAUGIAMEČIŲ GANYKLŲ ARBA PIEVŲ ATKŪRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/648 ir 2021 m. gruodžio 2 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/1408, kuriuo dėl išankstinių išmokų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 2021/2115 ir (ES) Nr. 1308/2013 numatytas tam tikras intervencines ir paramos priemones mokėjimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/2116 bei 2022 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2022/1317 kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 7 ir 8 standartų taikymu 2023 prašymų teikimo metais, Europos Komisijos gairių dokumentu dėl daugiamečių pievų nuostatų įgyvendinimo išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą (žalinimo išmokos) kontekste, dok. Nr. DS/EGDP/2015/02 rev 4FINAL, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais, kad pakeistos daugiamečių ganyklų arba pievų paskirties atkūrimo į ganyklas arba pievas administravimas ir kontrolė veiktų sklandžiai,

tvirtinu Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/648 ir 2021 m. gruodžio 2 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. birželio 16 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2022/1408, kuriuo dėl išankstinių išmokų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (ES) Nr. 2021/2115 ir (ES) Nr. 1308/2013 numatytas tam tikras intervencines ir paramos priemones mokėjimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/2116 bei 2022 m. liepos 27 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2022/1317 kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės 7 ir 8 standartų taikymu 2023 prašymų teikimo metais, Europos Komisijos gairių dokumentu dėl daugiamečių pievų nuostatų įgyvendinimo išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą (žalinimo išmokos) kontekste, dok. Nr. DS/EGDP/2015/02 rev 4FINAL, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Deklaravimo taisyklės), kitais Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, nustatančiais tiesioginės paramos žemės ūkio veiklos subjektams teikimo tvarką.“

2.2.      Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Aprašo tikslas – vykdant 2023–2027 m. Bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginės paramos teikimo nuostatas ir atsižvelgiant į Deklaravimo taisyklių nuostatas, nustatyti reikalavimus dėl pakeistos paskirties daugiamečių ganyklų arba pievų (toliau – daugiametės pievos) atkūrimo į ganyklas arba pievas bei šių reikalavimų administravimo ir kontrolės nuostatas.“

2.3. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Daugiamečių ganyklų arba pievų referencinis santykis – 2018 m. deklaruotų daugiamečių ganyklų pievų plotų sumos ir bendro 2018 m. deklaruoto ploto gauti tiesiogines išmokas santykis, su kuriuo lyginamas daugiamečių ganyklų arba pievų einamųjų metų santykis.“

2.4. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Apraše aprašytos daugiamečių pievų atkūrimo tvarkos pagrindas – Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašas, patvirtintas atskiru žemės ūkio ministro įsakymu (toliau – GAAB įsakymas).“

2.5. Pakeičiu 6.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.2. Apraše nustatyta daugiamečių pievų atkūrimo tvarka apima daugiametes pievas ir aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamas daugiametes pievas, nurodytas GAAB įsakymo 1 ir 9 GAAB standartuose.“

2.6. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Nustačiusi, kad deklaruotų daugiamečių pievų plotai Lietuvoje sumažėjo daugiau nei nustatyta Aprašo 6.1 papunktyje, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) imasi šių veiksmų:“.

2.7. Pakeičiu 7.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1. iki einamųjų metų gruodžio 1 d. pagal deklaruotus duomenis apskaičiuoja, kokį daugiamečių pievų plotą reikia atkurti, kad nebebūtų viršyta 5 proc. leistina sumažėjimo riba;“.

2.8. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. iki gruodžio 31 d. informuoja pareiškėjus, kurie, pagal trejų ankstesnių metų paraiškų duomenis, einamaisiais metais deklaruoja pasėlius, kurie buvo pakeisti iš daugiametės pievos į kitos rūšies pasėlius (pavyzdžiui, ariamąją žemę, sodus arba uogynus), bei interneto svetainėje paskelbia žemėlapį su nurodytais plotais. Tuo atveju, jei daugiametė pieva buvo pakeista į kitos rūšies pasėlius, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus, nurodytus Aprašo 8.1–8.6 papunkčiuose, jeigu pretenduoja gauti tiesiogines išmokas už deklaruojamus plotus.“

2.9. Pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.4. Daugiametės pievos plotai nepertraukiamai 5 metus iš eilės buvo deklaruojamos DGI kodu (išskyrus kodą DGA).“

2.10. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pareiškėjams, iki kitų metų paraiškos pateikimo datos neatkūrusiems daugiamečių pievų plotų, kaip nurodyta Aprašo 8.1–8.5 papunkčiuose, o aplinkos atžvilgiu pažeidžiamos daugiametės pievos atveju – iš karto, kai nustatomas faktas, kad pieva buvo suarta arba pakeista jos paskirtis, taikomos sankcijos už GAAB reikalavimų nesilaikymą.“

 

 

Žemės ūkio ministras