Projektas Nr. TSP-255          

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 19 D. SPRENDIMO NR. TS-222 „DĖL PRAŠYMO PERDUOTI  PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ, ESANTĮ AUKŠTUPĖNŲ K., MARIŲ G. 9C (KADASTRO NR. 5707/0016:163)“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo      d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo  18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo           Nr. TS-222 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9C (kadastro Nr.5707/0016:163)“ dėstomąją dalį ir ją išdėstyti taip:

„Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus  perduoti patikėjimo teise 1,1985 ha dydžio valstybinės žemės sklypą, esantį Kupiškio r. sav., Kupiškio sen.,  Aukštupėnų k., Marių g. 9C, (kadastro Nr. 5707/0016:163), kuriame numatoma  viešojo naudojimo poilsio objektų statyba (sklypo planas pridedamas).“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas