Projektas

 

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-219 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, PARDAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                   d. Nr. O3E-

Vilnius

 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi ir atsižvelgdama į Tarybos Šilumos ir vandens departamento 2019 m.               d. pažymą Nr.       „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, n u t a r i a:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2011 m. liepos 29 d. nutarimą Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS

 

DĖL ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi, n u t a r i a:

Patvirtinti Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).“

2. Nustatyti, kad šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytas Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašas (toliau – Aprašas) taikomas atliekant šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamąją analizę pagal 2019 ir vėlesnių metų ūkio subjektų duomenis.

3. Šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektams ir šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektams, pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomi lyginamieji rodikliai, apskaičiuoti pagal Aprašo redakciją, galiojusią iki šio nutarimo įsigaliojimo datos. Šie lyginamieji rodikliai, Tarybos specialistų apskaičiuoti pagal Aprašo redakciją, galiojusią iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, paskelbiami Tarybos tinklapyje iki kiekvienų metų, kada skaičiuojami tokie rodikliai, rugsėjo pirmosios dienos. Minėti rodikliai skaičiuojami tol, kol bus patvirtintos visos pagal iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos pateiktus šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) projektus ir šilumos bazinių kainų (kainų dedamųjų) perskaičiavimo projektus apskaičiuotos šilumos kainos (kainų dedamosios).

4. Nutarimo 3 punkte nurodytiems lyginamiesiems rodikliams apskaičiuoti naudojami pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį patikrinti reguliuojamosios veiklos ataskaitų duomenys. Nutarimo 3 punkte nurodytiems lyginamiesiems rodikliams apskaičiuoti netaikomas Aprašo redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, 16 punktas.

5. Nustatyti, kad skaičiuojant šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstyto Aprašo 8.1–8.3, 11.1–11.3, 12.1–12.3, 13.1 ir 13.2 papunkčiuose nurodytus rodiklius už 2019 metus, naudojami paskutinio ataskaitinio laikotarpio duomenys, už 2020 metus – dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių duomenys.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-219

(Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m.            d. nutarimo Nr.       

redakcija)

 

 

ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO, MAŽMENINIO APTARNAVIMO, KARŠTO VANDENS TIEKIMO IR ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašu (toliau – Aprašas) siekiama sudaryti prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (toliau – Įstatymas) tikslus: didinti šilumos gamybos ir perdavimo efektyvumą bei mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą vartotojams.

2. Aprašas nustato lyginamuosius šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklius (toliau – Lyginamieji rodikliai), duomenų, reikalingų šių Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimui teikimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių apskaičiavimo ir įvertinimo tvarką, Lyginamųjų rodiklių viešo skelbimo tvarką.

3. Apraše nustatyti Lyginamieji rodikliai yra taikomi visiems asmenims, kuriems Įstatymas numato taikyti privalomąjį reguliavimą šilumos ir karšto vandens kainodaros srityje (toliau – Ūkio subjektai).

4. Apraše vartojamos šios sąvokos:

4.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su praėjusiais finansiniais metais.

4.2. Bendroji veikla – Ūkio subjekto veikla, kuriai paskirstomos bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kaip tai apibrėžta Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašas), 32.3 papunktyje.

4.3. Kitos pastovios sąnaudos – Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 28.9 (be darbo užmokesčio sąnaudų ir darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudų pogrupių sąnaudų), 28.11 – 28.13 ir 28.15 papunkčiuose nurodytų sąnaudų grupių sąnaudų suma.

4.4. Sąlyginis kuras (kgne, tne) – kuras, kurio naudojamosios masės žemutinis šilumingumas (šilumos kiekis, išsiskiriantis visiškai sudeginus 1 kg naudojamosios masės) yra lygus 10 000 kcal/kg pagal naftos ekvivalentą.

4.5. Sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis (kms) – faktinis šilumos perdavimo tinklus sudarančių skirtingo skersmens vamzdžių ilgis, perskaičiuotas į 100 mm skersmens vamzdžių ilgį (t. y. (kmvamzd × skersmuo) / 100 / 2 (skaičiuojant sąlyginį šilumos tinklų ilgį iš dviejų dalijama tik tuo atveju, kai šilumos tinklus sudaro trasos iš dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių (grįžtamo šilumnešio vamzdžio ir paduodamo šilumnešio vamzdžio).

4.6. Šilumos gamybos įrenginių galia (MW) – nominali veikiančių šilumos generavimo įrenginių galia (įskaitant ekonomaizerių galią ir be kogeneracinių jėgainių galios).

5. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje, patvirtintoje Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“, Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“, Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LYGINAMIEJI RODIKLIAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ŠILUMOS GAMYBOS VEIKLOS RODIKLIAI

 

6. Skaičiuojant kintamųjų sąnaudų Lyginamuosius rodiklius Ūkio subjektai pagal šilumos gamybos įrenginių galią yra skirstomi į penkias grupes:

6.1. I grupė – 100 MW ir didesnė šilumos gamybos įrenginių galia;

6.2. II grupė – (100, 50] MW šilumos gamybos įrenginių galia;

6.3. III grupė – (50, 25] MW šilumos gamybos įrenginių galia;

6.4. IV grupė – (25, 10] MW šilumos gamybos įrenginių galia;

6.5. V grupė – šilumos gamybos įrenginių galia mažesnė nei 10 MW.

7. Kintamųjų sąnaudų rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms rodiklius:

7.1. lyginamosios kuro sąnaudos:

 

(1)

 

(2)

 

kur:

SQ, F, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh, kur i=1,..., n;

QF, i – Ūkio subjekto sąlyginio kuro kiekis, tne, kur i=1,..., n;

QHG, i – Ūkio subjekto iš nuosavų šilumos šaltinių į tinklą patiektas šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n;

SQ, F – Ūkio subjektų grupės sąlyginio kuro kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kgne/MWh;

i – Ūkio subjektai;

7.2. lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos:

 

(3)

 

(4)

 

 

kur:

SQ, E, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh.

QE, HG, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos gamybai nuosavuose šilumos šaltiniuose, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

SQ, E, HG – Ūkio subjektų grupės elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, kWh/MWh;

7.3. vandens sąnaudos šilumos gamybos technologinėms reikmėms:

 

(5)

 

(6)

 

kur:

SQ, W, HG, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh, kur i=1,..., n;

QW, HG, i Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos gamybos veiklai, tūkst. m3, kur i=1,..., n;

SQ, W, HG – Ūkio subjektų grupės vandens kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos pagaminti, m3/MWh;

8. Pastoviųjų sąnaudų rodikliams nustatyti yra taikoma regresinė analizė, kur rodiklis išreiškiamas regresijos lygtimi:

8.1. normatyvinis darbuotojų skaičius šilumos gamybos veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto šilumos gamybos veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičiaus (be bendrosios veiklos darbuotojų), vidurkis;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio šilumos gamybos įrenginių galia;

8.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos gamybos veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų šilumos gamybos veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio šilumos gamybos įrenginių galia;

8.3. kitos pastovios sąnaudos šilumos gamybos veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto kitų pastoviųjų sąnaudų šilumos gamybos veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio šilumos gamybos įrenginių galia.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŠILUMOS PERDAVIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

9. Skaičiuojant kintamųjų sąnaudų Lyginamuosius rodiklius Ūkio subjektai pagal sąlyginį šilumos perdavimo tinklų ilgį yra skirstomi į penkias grupes:

9.1. I grupė – 120 kms ir didesnis sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

9.2. II grupė – (120, 60] kms sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

9.3. III grupė – (60, 30] kms sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

9.4. IV grupė – (30, 15] kms sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

9.5. V grupė – sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis mažesnis nei 15 kms.

10. Kintamųjų sąnaudų rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms rodiklius:

10.1. lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos:

 

(7)

 

(8)

 

kur:

SQ, E, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

QE, HT, i – Ūkio subjekto elektros energijos kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, tūkst. kWh, kur i=1,..., n;

QH, i – Ūkio subjekto patiektos į tinklą šilumos kiekis, tūkst. MWh, kur i=1,..., n;

SQ, E, HT – Ūkio subjektų grupės elektros energijos kiekis, reikalingas vienai megavatvalandei šilumos perduoti šilumos perdavimo tinklais, kWh/MWh;

10.2. vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms:

 

(9)

 

(10)

 

kur:

SQ, W, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, tenkantis vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms, kur i=1,..., n;

QW, HT, i – Ūkio subjekto vandens kiekis, reikalingas šilumos perdavimo veiklai, m3, kur i=1,..., n;

ILi – Ūkio subjekto sąlyginis šilumos tinklų ilgis, kms, kur i=1,..., n;

SQ, W, HT – Ūkio subjektų grupės vandens kiekis, tenkantis vienam sąlyginio šilumos perdavimo tinklo kilometro ilgiui, m3/kms;

11. Pastoviųjų sąnaudų rodikliams nustatyti yra taikoma regresinė analizė, kur rodiklis išreiškiamas regresijos lygtimi:

11.1. normatyvinis darbuotojų skaičius šilumos perdavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto šilumos perdavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičiaus (be bendrosios veiklos darbuotojų), vidurkis;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

11.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų šilumos perdavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis;

11.3. kitos pastovios sąnaudos šilumos perdavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto kitų pastoviųjų sąnaudų šilumos perdavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio sąlyginis šilumos perdavimo tinklų ilgis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MAŽMENINIO APTARNAVIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

12. Mažmeninio aptarnavimo veiklos rodikliams nustatyti yra taikoma regresinė analizė, kur rodiklis išreiškiamas regresijos lygtimi:

12.1. normatyvinis darbuotojų skaičius mažmeninio aptarnavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto mažmeninio aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičiaus (be bendrosios veiklos darbuotojų), vidurkis;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius;

12.2. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų mažmeninio aptarnavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius;

12.3. kitos pastovios sąnaudos mažmeninio aptarnavimo veikloje, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto kitų pastoviųjų sąnaudų mažmeninio aptarnavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), vidurkis, Eur;

Nepriklausomas kintamasis (x) – ataskaitinio laikotarpio Ūkio subjekto šilumos vartotojų skaičius.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BENDRŲJŲ SĄNAUDŲ KATEGORIJAI PRISKIRTŲ SĄNAUDŲ RODIKLIAI

 

13. Bendrųjų sąnaudų kategorijai priskirtų sąnaudų rodikliams nustatyti yra taikoma regresinė analizė, kur rodiklis išreiškiamas regresijos lygtimi:

13.1. normatyvinis bendrosios veiklos darbuotojų skaičius. Rodiklis apskaičiuojamas naudojant regresinę analizę, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto bendrosios veiklos sąrašinių darbuotojų, priskirtų šilumos tiekimo veiklai šilumos tiekėjų atveju ir šilumos gamybos veiklai nepriklausomų šilumos gamintojų atveju, skaičiaus vidurkis;

Nepriklausomas kintamasis (x) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto šilumos tiekimo veikos šilumos tiekėjų atveju ir šilumos gamybos veiklos nepriklausomų šilumos gamintojų atveju, darbuotojų skaičiaus (be bendrosios veiklos darbuotojų), vidurkis.

13.2. bendrųjų sąnaudų kategorijai priskirtos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos ir kitos pastovios sąnaudos. Rodiklis apskaičiuojamas naudojant regresinę analizę, kur:

Priklausomas kintamasis (y) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto, šilumos tiekimo veiklai šilumos tiekėjų atveju ir šilumos gamybos veiklai nepriklausomų šilumos gamintojų atveju paskirstytų, bendrųjų sąnaudų kategorijai priskirtų einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų ir kitų pastoviųjų sąnaudų sumos, vidurkis;

Nepriklausomas kintamasis (x) – 3 paskutinių ataskaitinių laikotarpių, Ūkio subjekto šilumos tiekimo veiklai šilumos tiekėjų atveju ir šilumos gamybos veiklai nepriklausomų šilumos gamintojų atveju priskirtų sąnaudų (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), nurodytų Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 28.7 – 28.15 papunkčiuose, sumos, vidurkis.

 

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KARŠTO VANDENS TIEKIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

14. Skaičiuojant karšto vandens tiekimo Lyginamuosius rodiklius Ūkio subjektai pagal karšto vandens vartotojų skaičių yra skirstomi į penkias grupes:

14.1. I grupė – 10 tūkst. ir daugiau karšto vandens vartotojų;

14.2. II grupė – (10, 4] tūkst. karšto vandens vartotojų;

14.3. III grupė – (4, 2] tūkst. karšto vandens vartotojų;

14.4. IV grupė – (2, 1] tūkst. karšto vandens vartotojų;

14.5. V grupė – karšto vandens vartotojų mažiau nei 1 tūkst.

15. Rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms rodiklius:

15.1. karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje:

 

(11)

 

(12)

 

kur:

SP, KV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb., kur i=1,..., n;

VKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojų skaičius, vart., kur i=1,..., n;

PKV, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

SP, KV – Ūkio subjektų grupės karšto vandens vartotojų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam karšto vandens tiekimo veikloje, vart./darb.;

15.2. karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui:

 

(13)

 

(14)

 

kur:

SP, KV, A, i – Ūkio subjekto karšto vandens tiekimo veiklos sąrašinių darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

PA, KV, i – bendrosios veiklos sąrašinių darbuotojų, priskirtų karšto vandens tiekimo veiklai, skaičius, adm., kur i=1,..., n;

SP, KV, A – Ūkio subjektų grupės karšto vandens tiekimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm.;

15.3. sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui:

 

(15)

 

(16)

 

kur:

SS, KV, ST, i – Ūkio subjekto sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

CS, KV, ST, i – Ūkio subjekto sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos, priskirtos karšto vandens tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n;

SS, KV, ST – Ūkio subjektų grupės sąskaitų vartotojams parengimo ir pateikimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart.;

15.4. vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui:

 

(17)

 

(18)

 

kur:

SS, KV, ADM, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart., kur i=1,..., n;

CS, KV, ADM, i – Ūkio subjekto vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos, tenkančios karšto vandens tiekimo veiklai (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n;

SS, KV, ADM – Ūkio subjektų grupės vartotojų mokėjimų administravimo ir surinkimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui, Eur/vart.;

15.5. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens:

 

(19)

 

(20)

 

kur:

SM, KV, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3, kur i=1,..., n;

CM, KV, i – einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), tūkst. Eur, kur i=1,..., n;

QKV, i – Ūkio subjekto realizuoto karšto vandens kiekis, tūkst. m3, kur i=1,..., n;

SM, KV – Ūkio subjektų grupės einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos karšto vandens tiekimo veikloje, tenkančios 1 m3 realizuoto karšto vandens, Eur/m3.

 

 

 

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO VEIKLOS RODIKLIAI

 

16. Skaičiuojant atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos Lyginamuosius rodiklius Ūkio subjektai pagal atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičių yra skirstomi į penkias grupes:

16.1. I grupė – 15 tūkst. ir daugiau atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų;

16.2. II grupė – (15, 6] tūkst. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų;

16.3. III grupė – (6, 3] tūkst. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų;

16.4. IV grupė – (3, 1] tūkst. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų;

16.5. V grupė – atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų mažiau nei 1 tūkst.

17. Rodikliai skaičiuojami ir nustatomi kiekvienai Ūkio subjektų grupei, įvertinus individualius Ūkio subjektų, priklausančių atitinkamoms grupėms rodiklius:

17.1. karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje:

 

(21)

 

(22)

 

kur:

SP, SK,i – Ūkio subjekto karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb., kur i=1,..., n;

ASK, i – Ūkio subjekto karšto vandens vartotojams įrengtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, vnt., kur i=1,..., n;

PSK, i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

SP, SK – Ūkio subjektų grupės karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius, tenkantis vienam dirbančiajam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, vnt./darb.;

17.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui:

 

(23)

 

(24)

 

kur:

SP, SK, A,i – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm., kur i=1,..., n;

PSK, i  – Ūkio subjekto atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklai priskirtų sąrašinių darbuotojų skaičius (be bendrosios veiklos darbuotojų), darb., kur i=1,..., n;

PA, SK, i – Ūkio subjekto bendrosios veiklos sąrašinių darbuotojų, priskirtų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, skaičius, adm., kur i=1,..., n;

SP, SK, A – Ūkio subjektų grupės atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos darbuotojų skaičius, tenkantis vienam bendrosios veiklos darbuotojui, darb./adm.;

17.3. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos, tenkančios aptarnaujamų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui:

 

(25)

 

(26)

 

kur:

SM, SK,i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui, Eur/vnt., kur i=1,..., n;

CM, SK, i – Ūkio subjekto einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje (be priskirtų bendrosios veiklos sąnaudų), Eur, kur i=1,..., n;

SM, SK – Ūkio subjektų grupės einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikloje, tenkančios vienam aptarnaujam atsiskaitomajam karšto vandens apskaitos prietaisų skaičiui, Eur/vnt.

 

III SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

18. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami apibendrinti šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų ir karšto vandens tiekėjų, kurių kainas reguliuoja Taryba, ataskaitinio laikotarpio duomenys. Šilumos tiekėjų ir nepriklausomų šilumos gamintojų, kogeneracinių jėgainių technologiniai duomenys, darbuotojų skaičius ir sąnaudų dalis atskiriama pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, į Lyginamųjų rodiklių skaičiavimus nėra traukiama.

19. Skaičiuojant Aprašo 8.1, 8.2 ir 8.3 papunkčiuose numatytus rodiklius, Ūkio subjektų, kurių centralizuoto šilumos tiekimo sistemose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai, šilumos gamybos sąnaudos vertinamos kaip Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 10.1.1.1 ir 10.1.2.1 papunkčiuose nurodytų paslaugų sąnaudų suma.

20. Pastoviųjų sąnaudų Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti nėra naudojami Ūkio subjektų duomenys, parengti nesivadovaujant Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu.

21. Skaičiuojant Lyginamuosius rodiklius, Ūkio subjektų priskyrimas Aprašo 6, 9, 14 ir 16 punktuose nurodytoms grupėms peržiūrimas kiekvienais metais pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis.

22. Ūkio subjektai duomenis teikia pagal skirtingose savivaldybėse esančias centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, kurioms Taryba yra nustačiusi skirtingas šilumos bazinių kainų dedamąsias ir skirtingas karšto vandens kainų dedamąsias.

23. Lyginamiesiems rodikliams nustatyti naudojami duomenys, kurių teikimo tvarka ir forma reglamentuota Energetikos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklėse, patvirtintose Tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“, ir Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti gali būti naudojami duomenys, kurie iš Ūkio subjektų buvo gauti Tarybos raštiškais paklausimais.

24. Lyginamiesiems rodikliams skaičiuoti naudojami pagal Tarybos patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį patikrinti reguliuojamosios veiklos ataskaitų duomenys. Nustačius, kad Ūkio subjekto teikiami duomenys gali būti klaidingi ar nepatikimi, Taryba turi teisę tokius duomenis eliminuoti iš Lyginamųjų rodiklių skaičiavimų.

25. Skaičiuojant Aprašo 7.1–7.3, 10.1–10.2, 15.1–15.5 ir 17.1–17.3 papunkčiuose nurodytus Lyginamuosius rodiklius, atskirų Ūkio subjektų grupių Lyginamieji rodikliai skaičiuojami taikant geometrinį vidurkį, eliminuojant didžiausią ir mažiausią vertes. Jei Ūkio subjektų grupę sudaro 3 arba mažiau Ūkio subjektų rodiklių, didžiausio ir mažiausio rodiklio vertės nėra eliminuojamos.

26. Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos įsigijimo iš kitų asmenų sąnaudos eliminuojamos iš lyginamųjų rodiklių skaičiavimo. Kitos sąnaudos, būdingos tik tam tikriems Ūkio subjektams ir darančios reikšmingą įtaką apskaičiuotiems atskiriems lyginamiesiems rodikliams, gali būti eliminuojamos iš lyginamųjų rodiklių skaičiavimo.

 

IV SKYRIUS

LYGINAMŲJŲ RODIKLIŲ SKELBIMAS IR TAIKYMAS

 

27. Lyginamieji rodikliai taikomi Ūkio subjektams rengiant bei Tarybai ir (ar) savivaldybėms vertinant šilumos bazinės kainos dedamųjų, perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų, karšto vandens dedamųjų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio projektus, Šilumos kainų nustatymo metodikoje, Karšto vandens kainų nustatymo metodikoje ir Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikoje nustatyta tvarka.

28. Aprašo 8.1–8.3, 11.1–11.3, 12.1–12.3, 13.1 ir 13.2 papunkčiuose numatytų rodiklių atveju Ūkio subjekto veiklos efektyvumas bei sąnaudų pagrįstumas vertinamas į Tarybos apskaičiuotą ir paskelbtą lygtį įstačius Ūkio subjekto planuojamą nepriklausomojo kintamojo reikšmę (x). Gauta Ūkio subjekto priklausomojo kintamojo reikšmė (y) yra Ūkio subjekto Lyginamasis rodiklis.

29. Ūkio subjektų veiklos efektyvumas ir sąnaudų pagrįstumas vertinamas Aprašo 7.1–7.3 papunkčiuose nurodytų rodiklių atveju palyginus Ūkio subjekto veiklą su atitinkama Aprašo 6 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal Ūkio subjekto planuojamą šilumos gamybos įrenginių galią, Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytų rodiklių atveju palyginus Ūkio subjekto veiklą su atitinkama Aprašo 9 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal Ūkio subjekto planuojamą sąlyginį šilumos perdavimo tinklų ilgį, Aprašo 15.1–15.5 papunkčiuose nurodytų rodiklių atveju palyginus Ūkio subjekto veiklą su atitinkama Aprašo 14 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal Ūkio subjekto planuojamą karšto vandens vartotojų skaičių, Aprašo 17.1–17.3 papunkčiuose nurodytų rodiklių atveju palyginus Ūkio subjekto veiklą su atitinkama Aprašo 16 punkte nurodyta grupe, kuri nustatoma pagal Ūkio subjekto planuojamą atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų skaičių.

30. Tarybos specialistams, atlikus teikiamų duomenų analizę ir apskaičiavus Lyginamuosius rodiklius, jie skelbiami viešai Tarybos tinklapyje, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Ūkio subjektai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Tarybos veiksmai ar neveikimas, įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

______________