Projektas Nr. XIIIP-3195(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ ĮSTATYMO NR. XII-336 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.               d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo Nr. XII-336 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymą Nr. XII-336 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ

ĮSTATYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir tikslas

1. Šis įstatymas nustato veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių auginimu, priežiūros ir veiklos, susijusios su pluoštinių kanapių produktų gavimu ir gaminių gamyba, jų tiekimu rinkai, importu, priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų importo licencijavimo tvarką Lietuvos Respublikoje.

2. Šio įstatymo tikslas – nustatyti reikalavimus asmenims, pageidaujantiems užsiimti tam tikra veikla, susijusia su Reglamento (ES) Nr. 639/2014 9 straipsnio nuostatas atitinkančių pluoštinių kanapių veislių (toliau – įteisintos veislės) auginimu, jų žaliavos auginimu, pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių tiekimu rinkai ir importu, taip pat importo licencijuojamos veiklos sąlygas ir sudaryti teisines prielaidas asmenų veiklos priežiūrai šioje srityje atlikti.

3. Šis įstatymas netaikomas pluoštinių kanapių gaminiams, kurie Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme apibrėžti kaip farmacijos produktai.

4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio įstatymo priede.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Galutiniam naudojimui ir vartojimui skirti pluoštinių kanapių gaminiai – galutiniam vartojimui skirti pluoštinių kanapių maisto gaminiai, pašarai ir kiti pluoštinių kanapių gaminiai, skirti galutiniam tiesioginiam žmogaus ar gyvūno vartojimui ar naudojimui.

2. Pareiškėjas – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija, pateikę paraišką gauti pluoštinių kanapių produktų importo iš trečiųjų šalių licenciją ar gauti patvirtintojo sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų importuotojo statusą.

3. Partija – pluoštinių kanapių gaminių vienetų grupė, kuriai būdingos vienodos savybės, pavyzdžiui, kilmė, rūšis, pakuotės tipas, pakuotojas, siuntėjas arba ženklinimas, o gamybos proceso atveju – vieno gamintojo naudojant vienodus gamybos parametrus pagamintas produkcijos vienetas arba keletas tokių vienetų, pagamintų vienas po kito ir saugomų kartu.

4. Patvirtinamasis dokumentas – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro nustatyta tvarka išduodamas dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija atitinka sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų importui keliamus reikalavimus ir jiems gali būti išduodama licencija įvežti į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių sėjai neskirtas pluoštinių kanapių sėklas.

5. Patvirtintasis sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų importuotojas (toliau – patvirtintasis importuotojas) – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija, turintys žemės ūkio ministro nustatyta tvarka išduotą patvirtinamąjį dokumentą.

6. Pluoštinės kanapės – kanapinių (Cannabaceae) šeimos sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.) rūšies veislių augalai, kurių išdžiovintoje medžiagoje tetrahidrokanabinolio yra ne daugiau kaip 0,2 procento.

7. Pluoštinės kanapės sodininkystei – pluoštinės kanapės, agrotechniniais ar fitosanitariniais tikslais auginamos tarp kitų sodo ar daržo augalų arba šalia jų.

8. Pluoštinių kanapių augintojas – žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, auginantis šio įstatymo reglamentuojamas pluoštines kanapes.

9. Pluoštinių kanapių gaminiai – galutiniam vartojimui skirti iš pluoštinių kanapių produktų pagaminti maisto gaminiai, pašarai, kosmetika ir kiti gaminiai, turintys pluoštinių kanapių produktų.

10. Pluoštinių kanapių produktai – pluoštinės kanapės ar bet kurios jų dalys.

11. Pluoštinių kanapių produktų ir gaminių importas (toliau – importas) – bet koks pluoštinių kanapių produktų ir gaminių įvežimas į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių.

12. Pluoštinių kanapių produktų importo licencija (toliau – licencija) – viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros (toliau – Agentūra) išduodamas dokumentas, kuriuo suteikiama teisė importuoti į Lietuvos Respubliką pluoštinių kanapių produktus, nurodytus Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose ir atitinkančius šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus.

13. Pluoštinių kanapių produktų importo licencijos turėtojas (toliau – licencijos turėtojas) – fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija, turintys galiojančią pluoštinių kanapių produktų importo licenciją.

14. Pluoštinių kanapių sėkla – sėkla, skirta pluoštinėms kanapėms dauginti ir auginti.

15. Pluoštinių kanapių produktų ir gaminių tiekimas rinkai – pluoštinių kanapių produktų ir gaminių laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba kurį nors kitą jų perdavimo būdą, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, paskirstymas bei kitos jų perdavimo formos.

16. Pluoštinių kanapių tarpiniai produktai – medžiagos, susidarančios gamybos proceso metu perdirbant pluoštinių kanapių produktus, kol pagaminamas pluoštinių kanapių gaminys.

17. Tetrahidrokanabinolis (toliau – THC) – natūrali psichiką veikianti medžiaga, išskiriama iš įvairių rūšių kanapių.

18. Trečioji šalis – valstybė ne Europos Sąjungos narė arba kita ne Europos ekonominės erdvės valstybė.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ AUGINIMAS, PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ GAVIMAS IR GAMINIŲ GAMYBA IR JŲ TIEKIMAS RINKAI

 

3 straipsnis. Pluoštinių kanapių auginimo ir auginimo priežiūros reikalavimai

1. Pluoštines kanapes leidžiama auginti pluoštinių kanapių produktų ir pluoštinių kanapių gaminių gamybai, sodininkystei arba moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais šiame straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Pluoštinių kanapių auginimą prižiūri Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba).

3. Pluoštinių kanapių augintojai privalo:

1) auginti pluoštines kanapes tik atvirame grunte. Mokslinių tyrimų institutai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, pluoštines kanapes, auginamas moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo tikslais, gali auginti uždaruose gruntuose ar laboratorijose;

2) auginti tik įteisintų veislių augalus, sėjai naudodami tik žemės ūkio ministro patvirtintus aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos privalomuosius kokybės reikalavimus atitinkančią pluoštinių kanapių sėklą. Ši nuostata netaikoma auginant pluoštines kanapes moksliniais eksperimentiniais, selekcijos ir naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimo, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, tikslais;

3) žemės ūkio ministro patvirtintame Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros tvarkos apraše (toliau – Auginimo priežiūros tvarkos aprašas) nustatyta tvarka teikti informaciją Tarnybai apie numatomą pluoštinių kanapių auginimą, pasėtus plotus ir informuoti apie pluoštinių kanapių žydėjimą;

4) deklaruoti pluoštinių kanapių pasėlių plotus žemės ūkio ministro nustatyta žemės ūkio naudmenų deklaravimo tvarka;

5) vadovaudamiesi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, produkciją laikyti tik deklaruotuose sandėliuose, laikymo ar klojėjimo vietose arba, pasėlius palikę žiemoti laukuose nenupjautus, informuoti apie tai Tarnybą;

6) vadovaudamiesi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, teikti Tarnybai išaugintų ir parduotų pluoštinių kanapių ar jų dalių kiekių ataskaitas;

7) vadovaudamiesi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, teikti Tarnybai informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimą;

8) laikytis šio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimų nuostatų, reglamentuojančių pluoštinių kanapių auginimo reikalavimus.

4. Tarnyba, vadovaudamasi Auginimo priežiūros tvarkos aprašu, privalo teikti informaciją Lietuvos Respublikos policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas).

5. Mėginius THC kiekiui kanapėse nustatyti, vadovaudamasi įteisintais THC kiekio kanapėse nustatymo tyrimo metodais, tiria Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratorija.

6. Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka privalo iš ne mažiau kaip 30 proc. deklaruotų pluoštinių kanapių plotų, išskyrus pluoštines kanapes sodininkystei, lauko imti mėginius THC kiekiui kanapėse nustatyti, vadovaudamasi patvirtinta mėginių ėmimo metodika.

7. Pluoštinių kanapių sodininkystei augintojas gali auginti pluoštinių kanapių augalus ne didesniame kaip 0,1 ha žemės valdos plote, sėdamas iki 20 šių augalų vienetų į 0,01 ha, turi pateikti Tarnybai sėklų pakuotės etiketes, laikytis šio straipsnio 3 dalies, išskyrus 3 dalies 4, 5 ir 6 punktus, reikalavimų. Reikalavimus pluoštinių kanapių auginimui sodininkystei nustato žemės ūkio ministras.

8. Tarnyba pluoštinių kanapių vegetacinius bandymus turi atlikti pagal šio straipsnio 3 dalies 1, 2 ir 4 punktų reikalavimus, o naujai sukurtų veislių ūkinio vertingumo tyrimus, siekiant jas įrašyti į Nacionalinį augalų veislių sąrašą, – pagal šio straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 8 punktų reikalavimus.

 

4 straipsnis. Pluoštinių kanapių produktų ir gaminių gamyba ir jų tiekimas rinkai

1. Gaminti ir tiekti rinkai galima tik iš šio įstatymo reglamentuojamų pluoštinių kanapių gautus ir pagamintus šio įstatymo reglamentuojamus pluoštinių kanapių produktus ir pluoštinių kanapių gaminius.

2. Tiekiamos rinkai pluoštinių kanapių sėklos pakuotės etiketėje, jeigu sėkla tiekiama iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, ir (arba) sertifikate, jeigu sėkla importuojama, turi būti nurodomas veislės pavadinimas.

3. Lietuvos Respublikoje ir (arba) kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse gaunami, pagaminti ir tiekiami rinkai pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš kanapių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc., ir turi turėti tai patvirtinančią pažymą, kurią išduoda Tarnyba žemės ūkio ministro nustatyta tvarka arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės atsakinga institucija.

4. Pluoštinių kanapių gaminiuose THC kiekis neturi viršyti 0,2 proc. Į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir žemės ūkio ministro patvirtintą sąrašą įrašytų konkrečių galutiniam naudojimui ir vartojimui skirtų pluoštinių kanapių gaminiuose ar jų kategorijose gali būti nustatyti mažesni didžiausi leidžiami THC kiekiai (toliau – Sąrašas). Į Sąrašą įrašytuose galutiniam naudojimui ir vartojimui skirtuose pluoštinių kanapių gaminiuose didžiausias leidžiamas THC kiekis nustatomas atsižvelgiant į keliamą riziką ir galimą kenksmingą poveikį žmogaus ar gyvūno sveikatai, neviršijant Europos maisto saugos tarnybos rekomenduojamų didžiausių leistinų THC kiekių. Kiekviena Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagaminta ir Lietuvos Respublikos rinkai tiekiama pluoštinių kanapių gaminių partija turi turėti laboratorinių tyrimų pažymą, kuri išduodama Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka arba Europos Sąjungos valstybių narių akredituotos laboratorijos ir kuria patvirtinama, kad THC kiekis jose neviršija didžiausio leistino THC kiekio. Laboratorinių tyrimų pažymos dėl iš pluoštinių kanapių sėklų pagamintiems gaminiams nereikalaujama.

5. Jeigu pluoštinių kanapių gaminių gamybos proceso metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc., tokią gamybą vykdyti turi teisę tik juridiniai asmenys, gavę leidimą vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc., veiklą (toliau – leidimas). Leidimą išduoda, atsisako išduoti, sustabdo ar panaikina jo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą, išduoda dublikatus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėmis. Už leidimų ir jų dublikatų išdavimą bei šių leidimų tikslinimą imama valstybės rinkliava. Pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc., turi būti apskaitomi ir sunaudojami gaminiui, atitinkančiam šio įstatymo reikalavimus, gaminti arba tvarkomi kaip atliekos, įskaitant šalinimą, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.

6. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys ir užsienio valstybių juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai, įsteigti Lietuvoje (toliau – juridinis asmuo), norintys užsiimti pluoštinių kanapių gaminių gamybos veikla pagal leidimą, turi būti nepriekaištingos reputacijos pagal šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus, turėti patalpas, kuriose bus vykdoma pluoštinių kanapių gaminių gamybos veikla pagal leidimą, atitinkančias saugumo reikalavimus, nustatytus Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse, ir pateikti Vyriausybės įgaliotai institucijai prašymą išduoti leidimą ir dokumentus, kuriuose nurodoma:

1) informacija apie gamybos vietos patalpas, pagrindžianti patalpų atitiktį Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse nustatytiems reikalavimams, naudojamą gamybos įrangą, gamybos technologinius procesus, pluoštinių kanapių gaminius, kuriuos planuojama gaminti;

2) informacija apie pluoštinių kanapių tarpinių produktų, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc., apskaitos, naudojimo ir šalinimo tvarką;

3) informacija apie paskirtą asmenį, atsakingą už pluoštinių kanapių tarpinių produktų, kuriuose THC kiekis viršija 0,2 proc., apskaitą, naudojimą ir šalinimą.

7. Prašymas išduoti leidimą, prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikiami ir leidimai išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis elektroninėmis priemonėmis.

8. Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi juridinio asmens prašymą ir nustačiusi, kad gautas prašymas išduoti leidimą nevisiškai ar netinkamai užpildytas arba pateikti ne visi dokumentai ir informacija, arba prašyme išduoti leidimą pateikti neteisingi duomenys, turi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti leidimą gavimo dienos apie tai pranešti prašymą išduoti leidimą pateikusiam juridiniam asmeniui ir nustatyti terminą, ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo apie tai gavimo dienos, per kurį jis turi pašalinti nurodytus trūkumus. Terminas, per kurį prašymą išduoti leidimą pateikęs juridinis asmuo turi patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, į sprendimo priėmimo laikotarpį neįskaitomas.

9. Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi juridinio asmens prašymą ir nustačiusi, kad prašymas išduoti leidimą visiškai ir tinkamai užpildytas, patikrina, ar juridinis asmuo atitinka nepriekaištingą reputaciją, įvertina, ar gamybos vietos patalpos atitinka saugumo reikalavimus, nustatytus Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse, bei per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo išduoti leidimą ir visų būtinų dokumentų ir informacijos gavimo dienos priima sprendimą išduoti leidimą arba pateikia motyvuotą atsisakymą išduoti leidimą. Jeigu per 30 kalendorinių dienų leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

10. Leidimas neišduodamas, jeigu:

1) juridinis asmuo nėra nepriekaištingos reputacijos;

2) juridinis asmuo neturi gamybos vietos patalpų, atitinkančių Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse nustatytų saugumo reikalavimų;

3) juridinis asmuo nepateikia visų būtinų dokumentų per pagal šiame straipsnyje nustatytą terminą ar nepašalina trūkumų.

11. Leidimo turėtojai Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos taisyklėse nustatyta tvarka įspėjami apie galimą leidimų galiojimo sustabdymą, jeigu jie pažeidė šiame įstatyme nustatytus reikalavimus. Leidimo galiojimas sustabdomas, jeigu įspėjus apie galimą leidimo galiojimo sustabdymą, per nustatytą 10 darbo dienų laikotarpį nepašalinami gamybos veiklos pagal leidimą pažeidimai. Apie sprendimą sustabdyti leidimo galiojimą Vyriausybės įgaliota institucija per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja leidimo turėtoją, nurodydama leidimo galiojimo sustabdymo motyvus. Sustabdžius leidimo galiojimą, leidimo turėtojas turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas leidimo galiojimas, ne vėliau kaip per mėnesį nuo leidimo galiojimo sustabdymo.

12. Leidimas panaikinamas:

1) juridinio asmens, turinčio leidimą, prašymu;

2) juridiniam asmeniui praradus nepriekaištingą reputaciją;

3) paaiškėja, kad leidimui gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ar informacija arba buvo pasinaudota kitomis neteisėtomis priemonėmis, leidimo turėtojas nepašalina pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklos pagal leidimą reikalavimų pažeidimų, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas;

4) juridiniam asmeniui nutraukus veiklą arba jį likvidavus.

13. Leidimas išduodamas neterminuotam laikotarpiui, tačiau Vyriausybės įgaliota institucija kiekvienais metais vertina, ar leidimo turėtojas užtikrina šiame įstatyme nustatytus reikalavimus.

14. Pasikeitus leidime nurodytai informacijai (išskyrus leidimo turėtojo juridinio asmens kodą), leidimo turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo turi pateikti Vyriausybės įgaliotai institucijai motyvuotą prašymą dėl leidimo patikslinimo. Vyriausybės įgaliota institucija, gavusi šį prašymą ir patikrinusi pateiktus asmens duomenis, sprendimą patikslinti leidimą priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Apie šį sprendimą leidimo turėtojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

15. Leidimo turėtojai privalo:

1) informuoti Vyriausybės įgaliotą instituciją apie pasikeitusius leidime nurodytus rekvizitus (išskyrus juridinio asmens kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo;

2) gaminti pluoštinių kanapių gaminius, laikantis šiame įstatyme numatytų reikalavimų ir konkrečių pluoštinių kanapių gaminių reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

3) laikytis kitų šiame ir kituose teisės aktuose nustatytų ir jiems taikomų reikalavimų.

16. Vyriausybės įgaliota institucija leidimus registruoja jos nustatyta tvarka patvirtintame elektroniniame žurnale, informacija apie leidimų išdavimą skelbiama Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje. Apie išduotus leidimus informuojamas Policijos departamentas.

17. Pluoštinių kanapių gaminių gamybos veiklą vykdantys asmenys, pažeidę šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Pluoštinių kanapių gaminių gamybos, jų tiekimo rinkai ir THC kiekio juose priežiūrą vykdo Vyriausybės įgaliotos institucijos pagal kompetenciją.

19. Pluoštinių kanapių gaminiai, be šiame įstatyme numatytų reikalavimų, taip pat turi atitikti konkrečius gaminius reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

IMPORTAS

 

5 straipsnis. Importo reikalavimai

1. Importuoti galima tik šiuos pluoštinių kanapių produktus:

1) žaliavines ar mirkytas pluoštines kanapes, kurių kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN kodas) – ex 5302 10 00;

2) pluoštinių kanapių sėklą, kurios KN kodas – ex 1207 99 20;

3) sėjai neskirtas pluoštinių kanapių sėklas, kurių KN kodas – ex 12 07 99 91.

2. Pluoštinių kanapių produktai importuojami laikantis Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnyje ir Reglamento (ES) 2016/1237 9 straipsnyje nustatytų sąlygų, šio įstatymo ir žemės ūkio ministro patvirtintų Pluoštinių kanapių licencijavimo taisyklių (toliau – Licencijavimo taisyklės).

3. Importuojant pluoštinių kanapių produktus, būtina turėti importo licenciją, atitinkančią Reglamento (ES) 2016/1239 I priede nustatytą šabloną („importo licencija AGRIM“).

4. Importuodamas pluoštinių kanapių sėklą ar sėjai neskirtas pluoštinių kanapių sėklas, importuotojas muitinės pareigūnams kartu su licencija turi pateikti ir pakuotės etiketės kopiją ar sėklos sertifikatą, kuriame nurodomas veislės pavadinimas, taip pat atsakingos institucijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad THC kiekis kanapėse neviršija 0,2 procento.

5. Agentūra, vadovaudamasi Licencijavimo taisyklėmis, licencijas išduoda, patikslina, įspėja apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijų galiojimą sustabdo, licencijų galiojimą ar licencijų galiojimo sustabdymą panaikina ir prižiūri, kaip licencijų turėtojai laikosi licencijuojamos veiklos sąlygų.

6. Importuojami pluoštinių kanapių produktai ir jų gaminiai turi būti gauti ar pagaminti iš kanapių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc., ir turėti trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.

7. Importuojami pluoštinių kanapių gaminiai neturi viršyti didžiausių leistinų THC kiekių, nurodytų Sąraše, o kai jie nėra nustatyti Sąraše, THC kiekis tokiuose gaminiuose neturi viršyti 0,2 proc., ir turėti trečiosios šalies atsakingos institucijos išduotą tai patvirtinantį dokumentą.

 

6 straipsnis. Licencijų išdavimo tvarka

1. Pareiškėjas, norintis gauti licenciją šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytiems produktams importuoti, turi būti nepriekaištingos reputacijos. Nepriekaištingos reputacijos asmeniu nelaikoma, jeigu pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens ar kitos organizacijos – vadovas:

1) teistas už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 199 straipsnio 2 dalyje ir 259–268 straipsniuose, ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

2) teistas už kitą tyčinę nusikalstamą veiką, išskyrus šios dalies 1 punkte nurodytas nusikalstamas veikas, ir teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

3) jam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka skirtas vienas ar keli teismo įpareigojimai, – tol, kol galioja įpareigojimai;

4) per pastaruosius metus nustatyta tvarka pripažintas padaręs administracinį nusižengimą, nurodytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 65, 67, 71, 339 ir 340 straipsniuose.

2. Patvirtintiesiems importuotojams licencijos išduodamos, jeigu jie raštu įsipareigoja Agentūrai pateikti dokumentus, įrodančius, kad per trumpesnį negu 12 mėnesių laikotarpį po licencijos išdavimo su licencijose nurodytomis sėjai neskirtomis pluoštinių kanapių sėklomis bus atlikta viena iš Reglamento (ES) Nr. 2016/1237 9 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje nurodytų operacijų.

3. Pareiškėjas, norintis gauti licenciją šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytiems produktams importuoti, Agentūrai pateikia:

1) užpildytą paraišką gauti licenciją;

2) Licencijavimo taisyklėse nurodytos formos deklaraciją, kurioje nurodomi ketinamų importuoti pluoštinių kanapių veislių pavadinimai ir pluoštinių kanapių produktų panaudojimo tikslas.

4. Pareiškėjas, norintis gauti licenciją šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems produktams importuoti, turi būti patvirtintasis importuotojas ir privalo Agentūrai pateikti:

1) užpildytą paraišką gauti licenciją;

2) patvirtinamojo dokumento kopiją;

3) šio straipsnio 2 dalyje nurodytą rašytinį įsipareigojimą.

5. Prašymas išduoti licenciją, prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikiami ir licencijos išduodamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis elektroninėmis priemonėmis.

6. Įvertinusi šio straipsnio 3 dalyje išvardytus dokumentus, Agentūra, vadovaudamasi Licencijavimo taisyklėmis, pareiškėjams, atitinkantiems šio straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, išduoda licenciją pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/1239 I priede nustatytą šabloną. Sprendimas dėl licencijos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priimamas nedelsiant, gavus pareiškėjo dokumentus. Atsisakius išduoti licenciją, apie tai pranešama pareiškėjui raštu arba elektroninėmis priemonėmis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, nurodant priežastis, dėl kurių atsisakoma licenciją išduoti.

7. Šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems produktams importuoti licencija pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/1239 I priede nustatytą šabloną išduodama per 2 darbo dienas, pateikus Agentūrai visus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus dokumentus. Agentūra privalo kontroliuoti, kaip licencijos turėtojas laikosi šio straipsnio 2 dalyje nurodyto rašytinio įsipareigojimo.

8. Jeigu pareiškėjas pateikia ne visus, nevisiškai arba neteisingai užpildytus dokumentus, jis raštu arba elektroninėmis priemonėmis apie tai informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

9. Teikti trūkstamus dokumentus ar duomenis patikslinti pareiškėjas gali ne vėliau kaip per 45 darbo dienas nuo Agentūros pateiktos informacijos gavimo dienos.

10. Pateikus ne visus, nevisiškai arba neteisingai užpildytus dokumentus, šio straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyti terminai skaičiuojami nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

11. Pasikeitus licencijoje nurodytai informacijai (išskyrus licencijos turėtojo juridinio asmens ar kitos organizacijos kodą), licencijos turėtojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo turi pateikti Agentūrai motyvuotą prašymą dėl licencijos patikslinimo. Agentūra, gavusi šį prašymą ir patikrinusi fizinio asmens, juridinio asmens ar kitos organizacijos duomenis, sprendimą patikslinti licenciją priima per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Apie šį sprendimą licencijos turėtojas informuojamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

12. Agentūra, patikrinusi prašymą ir kitus dokumentus, kurių reikia licencijai patikslinti, ir nustačiusi, kad prašymas nevisiškai, neteisingai užpildytas ar jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia licencijai patikslinti, arba jie neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų, kurių reikia licencijai papildyti arba patikslinti, gavimo dienos raštu ar elektroninėmis priemonėmis praneša apie tai licencijos turėtojui, pateikusiam prašymą dėl licencijos patikslinimo. Licencijos turėtojas teikti trūkstamus dokumentus ar duomenis patikslinti gali ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo Agentūros pateiktos informacijos gavimo dienos. Pateikus ne visus, nevisiškai ar neteisingai užpildytus dokumentus, šio straipsnio 11 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos.

13. Agentūra licencijas registruoja jos nustatyta tvarka patvirtintame elektroniniame žurnale.

14. Licencijos galiojimo terminas – vieni metai.

15. Informacija apie licencijų išdavimą skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

 

7 straipsnis. Atsisakymas išduoti arba patikslinti licencijas

1. Licencijas atsisakoma išduoti arba patikslinti, jeigu:

1) pareiškėjas nėra nepriekaištingos reputacijos;

2) pateikiami ne visi arba nevisiškai užpildyti, arba neatitinkantys jiems keliamų reikalavimų, arba neteisingai užpildyti dokumentai ir pareiškėjas neįvykdo reikalavimo pateikti Agentūrai trūkstamus dokumentus ar ištaisyti šiuos trūkumus per šio įstatymo 6 straipsnio 9 ir 12 dalyse nustatytus terminus.

2. Pareigūnų veiksmai ar neveikimas, kai atsisakoma išduoti ar patikslinti licencijas, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Licencijuojamos veiklos reikalavimai ir jos priežiūra

1. Licencijos turėtojai privalo:

1) informuoti Agentūrą apie pasikeitusius licencijoje nurodytus rekvizitus (išskyrus licencijos turėtojo juridinio asmens ar kitos organizacijos kodą) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo;

2) importuoti tik įteisintų veislių šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus pluoštinių kanapių produktus, atitinkančius Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 189 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

3) teikti informaciją Agentūrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai apie pluoštinių kanapių produktų panaudojimą. Šis reikalavimas netaikomas patvirtintiesiems importuotojams, kuriems dar neišduota licencija ir kurie licencijuojamos veiklos dar nevykdo.

2. Licencijuojamą veiklą prižiūri Agentūra, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu.

3. Apie išduotas licencijas Agentūra informuoja pagal kompetenciją Muitinės departamentą prie finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir Policijos departamentą.

4. Muitinės departamentas, nustatęs licencijuojamos veiklos sąlygų pažeidimų, privalo nedelsdamas raštu informuoti Agentūrą.

5. Licencijų turėtojai, pažeidę šio įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

9 straipsnis. Licencijų galiojimo sustabdymas ir licencijų galiojimo panaikinimas

1. Licencijų turėtojai pagal Licencijavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus įspėjami apie galimą licencijų galiojimo sustabdymą, jeigu licencijos turėtojas pažeidė vieną iš šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.

2. Licencijos galiojimas sustabdomas, jeigu licencijos turėtojas, kuris buvo įspėtas apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, per nustatytą 10 darbo dienų laikotarpį nepašalino licencijuojamos veiklos pažeidimų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje.

3. Apie sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą Agentūra per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja licencijos turėtoją, nurodydama licencijos galiojimo sustabdymo motyvus.

4. Sustabdžius licencijos galiojimą, licencijos turėtojas turi pašalinti nurodytus pažeidimus, dėl kurių sustabdytas licencijos galiojimas, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo licencijos galiojimo sustabdymo. Licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpiu licencijos turėtojas negali užsiimti licencijuojama veikla.

5. Licencijos galiojimo sustabdymui panaikinti reikia Agentūrai pateikti žemės ūkio ministro nustatyta tvarka patvirtintą paraišką ir dokumentus, įrodančius, kad visi trūkumai ir (arba) pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, pašalinti.

6. Licencijos galiojimas panaikinamas, jeigu:

1) licencijos turėtojas pateikia prašymą panaikinti licencijos galiojimą;

2) paaiškėja, kad licencijai gauti buvo pateikti tikrovės neatitinkantys duomenys ar informacija arba buvo pasinaudota kitomis neteisėtomis priemonėmis, licencijos turėtojas nepašalina licencijuojamos veiklos reikalavimų pažeidimų, dėl kurių licencijos galiojimas buvo sustabdytas;

3) licencijos turėtojas praranda nepriekaištingą reputaciją, kaip nurodyta šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje;

4) licencijos turėtojas (fizinis asmuo) miršta;

5) licencijos turėtojas (juridinis asmuo ar kita organizacija) nutraukia veiklą (likviduojami);

6) patvirtinamojo dokumento galiojimas dėl šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytų produktų panaikinamas.

7. Šio straipsnio 6 dalies 2 punkte nurodytu licencijų galiojimo panaikinimo atveju pareiškėjas 3 mėnesius negali kreiptis dėl naujos licencijos išdavimo.

8. Informacija apie licencijų galiojimo sustabdymą ir galiojimo sustabdymo panaikinimą skelbiama Agentūros interneto svetainėje.

 

10 straipsnis. Patvirtintųjų importuotojų statuso suteikimas

1. Patvirtinamuosius dokumentus patvirtintiesiems importuotojams išduoda Agentūra žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

2. Pareiškėjai, siekiantys gauti patvirtintojo importuotojo statusą, turi būti nepriekaištingos reputacijos, kaip nurodyta šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

3. Asmenys, siekiantys gauti patvirtintojo importuotojo statusą, privalo pateikti Agentūrai:

1) žemės ūkio ministro patvirtintos formos paraišką;

2) Licencijavimo taisyklėse nurodytos formos deklaraciją; joje nurodomi pluoštinių kanapių, kurių sėjai neskirtas sėklas ketinama importuoti, veislių pavadinimai;

3) įsipareigojimą Licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka teikti sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų panaudojimo ataskaitas.

4. Agentūra, gavusi šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, juos patikrina ir per 20 darbo dienų nuo šių dokumentų gavimo dienos išduoda patvirtinamąjį dokumentą arba priima sprendimą neišduoti patvirtinamojo dokumento.

5. Jeigu pateikiami ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, pareiškėjas turi būti informuotas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos, nurodant pateikti trūkstamus dokumentus ar patikslinti duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Agentūros įspėjimo gavimo dienos.

6. Jeigu buvo pateikti ne visi, nevisiškai arba neteisingai užpildyti dokumentai, šio straipsnio 4 dalyje nurodytas terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų ar patikslintų dokumentų gavimo dienos.

7. Patvirtinamasis dokumentas neišduodamas, jeigu:

1) pareiškėjas nėra nepriekaištingos reputacijos;

2) pareiškėjas neatitinka šio straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytų sąlygų.

8. Patvirtinamojo dokumento galiojimas panaikinamas:

1) patvirtintojo importuotojo prašymu;

2) patvirtintajam importuotojui praradus nepriekaištingą reputaciją;

3) patvirtintajam importuotojui pažeidus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus;

4) patvirtintajam importuotojui pažeidus šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus. Šis reikalavimas netaikomas licencijos neturinčiam ir veiklos nevykdančiam patvirtintajam importuotojui;

5) patvirtintajam importuotojui pažeidus šio įstatymo reikalavimus ir nevykdant Agentūros reikalavimų ištaisyti nurodytus trūkumus;

6) patvirtintajam importuotojui (fiziniam asmeniui) mirus;

7) patvirtintajam importuotojui (juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai) nutraukus veiklą (juos likvidavus).

9. Patvirtinamasis dokumentas išduodamas neterminuotam laikotarpiui, tačiau Agentūra kiekvienais metais vertina, kaip patvirtintasis importuotojas laikosi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

10. Patvirtinamąjį dokumentą Agentūra registruoja jos nustatyta tvarka patvirtintame elektroniniame žurnale.

11. Patvirtinamasis dokumentas jo turėtojui nesuteikia teisės importuoti sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų, neturint šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos licencijos.

12. Patvirtintųjų importuotojų priežiūra vykdoma vadovaujantis žemės ūkio ministro nustatyta tvarka ir Viešojo administravimo įstatymu.

 

11 straipsnis. Informacijos teikimas

1. Informaciją apie patvirtintuosius importuotojus Agentūra pateikia pagal kompetenciją Muitinės departamentui ir Policijos departamentui.

2. Apie licencijuojamos veiklos reikalavimus, taikytas nuobaudas arba su nustatytais pažeidimais susijusias taikytas priemones Agentūra informuoja Europos Komisiją Reglamento (ES) Nr. 2016/1239 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Informacija, susijusia su sėjai neskirtų pluoštinių kanapių sėklų operacijomis, vykdomomis patvirtintųjų importuotojų kitų Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, keičiamasi su Europos Komisijos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių atsakingomis institucijomis žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos Respublikos

pluoštinių kanapių įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL 2004 specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 9 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/228 (OL 2017 L 35, p. 10).

2. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. vasario 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/288 (OL 2019 L 53, p. 14).

3. 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/2393 (OL 2017 L 350, p. 15).

4. 2014 m. kovo 11 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 639/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir iš dalies keičiamas to reglamento X priedas (OL 2014 L 181, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 9 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/1784 (OL 2018 L 293, p. 1).

5. 2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL 2014 L 227, p. 69), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2018/746 (OL 2018 L 125, p. 1).

6. 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL 2015 L 327, p. 1).

7. 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1237, kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 užstatų, sumokėtų už tokias licencijas, grąžinimo ir negrąžinimo taisyklių, ir iš dalies keičiami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 341/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinami Komisijos reglamentai (EB) Nr. 2390/98, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 376/2008 ir (EB) Nr. 507/2008 (OL 2016 L 206, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/1965 (OL 2017 L 279, p. 36).

8. 2016 m. gegužės 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239, kuriuo dėl importo ir eksporto licencijų sistemos nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013 taikymo taisyklės (OL 2016 L 206, p. 44), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. rugpjūčio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2017/1964 (OL 2017 L 279, p. 34).

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras iki 2020 m. balandžio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Kaimo reikalų komiteto vardu

Komiteto pirmininkas                                                                     Andriejus Stančikas