Projektas

 

 

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 

2023 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-78 „DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. balandžio    d. Nr. SP-

Zarasai

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies           4 ir 5 punktais, 22 ir 23 straipsniais ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-55 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 125 punktu bei atsižvelgdama į rajono Savivaldybės tarybos opozicijos 2024 m. balandžio 16 d. siūlymą Nr. ... „..........................“, Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pakeisti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-78 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto 1.1 papunktį  ir vietoj „Benjaminas Sakalauskas, Etikos komisijos pirmininkas, rajono Savivaldybės tarybos narys“,  įrašyti „..............................., Etikos komisijos pirmininkas, rajono Savivaldybės tarybos narys“.

2Paskelbti sprendimą rajono Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės tarybai (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengė

Tarybos posėdžių sekretorė

Svetlana Veikšrienė

 

Pateikti: Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos nariams